KAM > Ukončené výzkumy

Ukončené výzkumy


TAČR: Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů

Období realizace: 2021-2023 Projekt byl podpořený Technologickou agenturou České republiky, programem ÉTA (TL05000642). Cílem projektu bylo analyzovat dopady covid-19 na veřejné kulturní služby a vyhodnotit reakce krajské a obecní veřejné správy. V první části projektu byla problematika zkoumána na případu 4 vybraných krajů (KV, HK, VYS, ZL), a to jednak prostřednictvím agenturního šetření sociologického typu s poskytovateli veřejných kulturních služeb, jednak formou kvalitativní – polostrukturovanými rozhovory se zástupci samosprávy v 56 vybraných obcích (56 obcí + 4 kraje). Druhá část…

Publikováno: 4.1.2023


Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby

Období realizace: 2021-2023 Výzkum byl realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Cílem výzkumu bylo zmapovat dopady covidové krize na veřejné kulturní služby, a to jak na úrovni celé ČR s vytěžením statistických dat, která NIPOS v jednotlivých segmentech sbírá (knihovny, muzea, kulturní domy, divadla, orchestry, festivaly), tak podrobněji ve dvou vybraných krajích (středočeský, olomoucký) prostřednictvím dotazníkového šetření se zástupci kulturních subjektů a dále polostrukturovaných rozhovorů se zástupci krajské a obecní samosprávy ve vybraných…

Publikováno: 31.12.2022


Drama Education in the Czech Republic: Monografie o české dramatické výchově v anglickém jazyce

Období realizace: 2021-2023 Výzkum byl realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Jeho cílem bylo připravit reprezentativní odbornou publikaci, která osloví širokou zahraniční odbornou veřejnost z oblasti dramatické výchovy, potažmo divadla a pedagogiky (případně dalších relevantních oborů) a podá celistvý obraz o vývoji i současných podobách dramatické výchovy, vč. jejího potenciálu koexistence s jinými uměleckými oblastmi. Součástí publikace jsou nově psané studie respektující možnou míru obeznámenosti zahraničního čtenáře s českým dramatickovýchovným prostředím, ale i texty přejaté…

Publikováno:


Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory

Období realizace: 2021 - 2023 Výzkum byl realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Tento výzkum vznikl v reakci na aktuální potřeby oboru Filmová/audiovizuální výchova. Vyplynul z aktuální situace oboru na školách, ale také v mimoškolním prostředí, kde chyběly relevantní normotvorné a podpůrné metodické materiály, ale i vyčerpávající databáze subjektů a osobností. Cílem výzkumného záměru bylo proto připravit podklady a zázemí pro budoucí rozvoj oboru s důrazem na praktické výstupy a využitelnost při…

Publikováno:


NAKI II: Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni

V letech 2018-2020 realizuje NIPOS výzkumný projekt „Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni“ v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) – kód projektu DG18P02OVV043. Spoluřešitelem projektu je katedra andragogiky a personálního řízení FF UK. Základním cílem projektu je podpořit kulturní participaci seniorů a souběžný pozitivní mezigenerační dopad kulturních akcí a aktivit na lokální a…

Publikováno: 11.9.2019


NAKI: Posouzení efektivnosti vynaložení veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných služeb kultury

NIPOS se v letech 2012-2013 podílel na výzkumném projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR, jehož výstupem byla Certifikovaná metodika – Posouzení efektivnosti vynaložení veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných služeb kultury. NIPOS tento projekt realizoval dodavatelsky pro VŠE v Praze, která byla předkladatelem projektu. Více informací o projektu naleznete v prezentaci zde.

Publikováno: 25.11.2012


Analýza měst Pacov a Vlčnov 2012

V roce 2012 jsme se rozhodli vypracovat Analýzu dotační a rozpočtové politiky v oblasti kultury ve městě Pacov a v obci Vlčnov. Bylo vybráno město Pacov, které se nachází v kraji Vysočina, a obec Vlčnov jako zástupce Zlínského kraje. Kritériem výběru byla nápadná bohatost kulturních aktivit podpořených kulturní infrastrukturou. Předmětem analýzy není komparace Pacova a Vlčnova. Zaměřili jsme se na popis místní kulturní infrastruktury, systém municipální podpory kulturních a společenských aktivit typických pro oba regiony a samozřejmě na financování kultury z územních…

Publikováno: 8.11.2012


Analýza měst Český Krumlov a Poděbrady

V roce 2011 jsme zpracovali studii Analýza dotační a roz­počtové politiky v oblasti kultury ve městech Český Krumlov a Podě­brady. Studie srovnává tato dvě okresní města podobné velikosti (cca 15 tisíc obyvatel), o nichž lze s jistotou říci, že jsou kulturně vyspělá. Materiál se věnuje nejprve obecné charakteristice měst (historie, počet obyvatel, školství, nezaměstnanost, ubytovací kapacity ad.), ale především se detailně zabývá strukturou veřejných služeb kultury, koncepcí kultury a jejími prioritami, zejména dotační a rozpočtovou politikou v oblasti kultury.Cílem studie bylo…

Publikováno:


Financování kultury z veřejných rozpočtů 2001 – 2010

členění textových a tabulkových příloh 2010 Tabulková část 2001-2010

Publikováno: 10.8.2010


Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v ČR po roce 1993 (výňatek z návrhové části)

  Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury) Identifikační kód projektu : DA04P01OUK001 ISBN 80-7086-200-0 Anotace Analýza vývoje právního prostředí ovlivňujícího oblast kultury po roce 1993 a postupu decentralizace rozhodování v této oblasti. Rozbor vlivu reformy veřejné správy na alokaci prostředků veřejných rozpočtů v oblasti místní a regionální kultury. Studie transformace subjektů…

Publikováno: 18.3.2008


Úvodní text Analýzy – stručná historie a současnost

Ke stažení nabízíme tručný výpis úvodní části naší výzkumné práce "Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993". Publikováno v roce 2006 - ISBN 80-7086-200-0

Publikováno: 7.9.2007


Kulturní dimenze života seniorů

V těchto dnech dokončuje NIPOS první interpretaci výsledků dvouletého šetření Kulturní dimenze života seniorů v ČR. Byla provedena na základě matematicko-statistické analýzy dotazníků, které standardizovaným rozhovorem zkoumaly, jaké kulturní záliby má vybraný vzorek 500 seniorů ve věku nad 60 let. Respondenti pocházejí ze všech krajů a žijí ve 43 městech různé velikosti (od měst do 1 tis. po hlavní město Praha). Rovnoměrně byli zastoupeni muži a ženy. Další proměnnou veličinou byl sociální status. Třetina dotazovaných žije v zařízení pro seniory,…

Publikováno: 2.3.2007


Závěrečná zpráva o projektu výzkumu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře …

V uplynulých dvou letech jsme pracovali na výzkumném projektu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury). Identifikační kód projektu : DA04P01OUK001 Závěrečnou zprávu ve třech svazcích jsme publikovali pod ISBN 80-7086-200-0. Se stručným zněním závěrů, ke kterým jsme v průběhu prací dospěli se můžete seznámit v následujícím dokumentu: Stručná informace k výsledkům…

Publikováno: 29.11.2006


Senioři a kultura – výzkumný projekt

Celostátní empirické šetření, které bylo zahájeno v roce 2006 a dokončeno v roce 2007, si kladlo za cíl zjistit způsob života v rámci celkových životních postojů a hodnot a reálné aktivní i pasivní kulturní potřeby vybraného vzorku seniorů v ČR. Dalším cílem bylo zjistit hlavní subjektivní i objektivní bariéry v kulturním životě seniorů a hlavní stimuly k jejich překonávání. Vzorek měl následující parametry: 500 jednotek sestavených v souladu s územním členěním a demografickými parametry ČR. Proměnnými veličinami byl věk, pohlaví,…

Publikováno: 25.11.2006


Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky a dětský scénický tanec. Kolektivní zájmová umělecká činnost zejména hudební, ale i taneční, divadelní a výtvarná existuje na území českého státu v rozmanitých podobách již několik století. V moderní době nabývá na novém významu pro svou schopnost probouzet, podporovat a rozvíjet ty stránky člověka, které civilizační procesy a negativní společenské jevy potlačují. Přestože jak rodiči, tak vzdělanci byly tyto činnosti obecně uznávány jako prospěšné a pro dítě…

Publikováno: 14.11.2006


Děti a estetické aktivity – výzkumný projekt

V letech 2003-2007 řešil NIPOS výzkumný projekt Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. U jeho zrodu stálo přesvědčení,  že setkání s uměním jako specifická forma tvořivé kulturní výchovy dítě pozitivně ovlivní na celý život. Výzkum si kladl za cíl porovnat skupinu dětí, které navštěvují dětské divadelní a recitační kolektivy, tančí ve folklorních souborech a skupinách scénického tance, jsou členy pěveckých sborů a výtvarných kroužků se skupinou dětí, které takový zájem nemají. Chtěl prokázat,…

Publikováno: 25.11.2003


Samostatné weby NIPOS