KAM > Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby

Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby

Období realizace: 2021-2023

Výzkum byl realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Cílem výzkumu bylo zmapovat dopady covidové krize na veřejné kulturní služby, a to jak na úrovni celé ČR s vytěžením statistických dat, která NIPOS v jednotlivých segmentech sbírá (knihovny, muzea, kulturní domy, divadla, orchestry, festivaly), tak podrobněji ve dvou vybraných krajích (středočeský, olomoucký) prostřednictvím dotazníkového šetření se zástupci kulturních subjektů a dále polostrukturovaných rozhovorů se zástupci krajské a obecní samosprávy ve vybraných obcích (jde o pilotní výzkum rozsáhlejšího výzkumného projektu podpořeného TAČR s názvem Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů). Hlavním výsledkem výzkumu je certifikovaná metodika pro podporu veřejných kulturních služeb, určená zejm. obecním a krajským samosprávám (viz níže).

Fáze výzkumu:

  • Statistická analýza dopadů covid-19 na veřejné kulturní služby na základě statistických dat z let 2019-2022
  • Kvantitativní analýza dopadů covid-19 na veřejné kulturní služby vypracovaná na základě agenturního šetření ve dvou vybraných krajích v roce 2021
  • Komparativní analýza reakcí samosprávy na dopad covid-19 v oblasti kultury na základě rozhovorů se zástupci samosprávy ve dvou vybraných krajích v letech 2021-2022

Výsledky výzkumu: