Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů

Období realizace: 2021-2023

Cílem projektu je analyzovat dopady covid-19 na veřejné kulturní služby a vyhodnotit reakce
krajské a obecní veřejné správy. V první části projektu bude problematika zkoumána na případu 4
vybraných krajů (KV, HK, VYS, ZL), a to jednak prostřednictvím agenturního šetření sociologického typu s poskytovateli veřejných kulturních služeb, jednak formou kvalitativní – polostrukturovanými rozhovory se zástupci samosprávy v 56 vybraných obcích (56 obcí + 4 kraje). Druhá část bude zaměřena na statistickou analýzu dopadů covid-19 za celou ČR, která bude opřena zejm. o každoroční statistiky NIPOS. Výzkumný projekt navazuje na pilotní výzkum realizovaný ve 2 krajích, s názvem Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby financovaný z institucionální podpory Ministerstva kultury (IP DKVRO).

Aktuální stav bádání:

Na základě předchozí kvantitativní a kvalitativní fáze výzkumu jsou aktuálně připravovány hlavní aplikované výsledky (viz níže) pro potřeby aplikačního garanta výzkumu, Ministerstvo kultury.

Výsledky výzkumu:

Feedback