KNIHOVNA > O knihovně

Veřejná specializovaná knihovna NIPOS

Knihovna v období červenec - srpen otevřena po předchozí domluvě

Hlavním posláním knihovny je poskytovat veškeré knihovnické služby odborné veřejnosti a podporovat odbornou činnost NIPOS.
Informace o registraci v knihovně a přístupu ke čtenářskému kontu v katalogu knihovny naleznete zde.

Knihovna NIPOS pokračuje v budování knihovního fondu, jehož historické jádro tvoří fond původní knihovny Masarykova lidovýchovného ústavu. Historický fond reflektuje rozvoj osvětové činnosti, mimoškolního vzdělávání, knihoven a amatérského umění od poloviny 19. století. Odráží přístupy k podpoře osvětové, kulturní a výchovné činnost tak, jak je ovlivňovaly rozdílné politické podmínky.

Unikátní a rychle rostoucí je fond hudební literatury pro sbory dětí, mládeže i dospělých. Nabízí nejen koncertní sborové skladby českých a zahraničních autorů, ale i lidové písně a jejich vícehlasé úpravy. V katalogu je možné vyhledávat i jednotlivé skladby.

Fond divadelní literatury se zaměřuje na amatérské divadlo. Pro činoherní i loutkářské soubory je připraveno téměř 2500 titulů divadelních her, včetně her a pásem pro dětské divadelní soubory, dramatickou výchovu a umělecký přednes.

Knihovna zprostředkovává také dokumenty vztahující se ke statistice kultury. NIPOS každoročně zpracovává statistiky z oblasti kulturního dědictví, divadel, hudebních těles, památkových objektů a knihoven, vydavatelských a výstavních činností, kulturně vzdělávací činnosti a festivalů. V knihovně jsou přístupné odvětvové statistiky od roku 1964 do současnosti. Elektronicky jsou statistiky kultury dostupné od roku 1998. Historické statistiky ilustrují odvětvový sběr dat od konce 19. století.

V knihovně jsou k dispozici knihy a časopisy vydávané v NIPOS. Informace o elektronických publikacích NIPOS jsou odesílány do Národního úložiště šedé literatury v NTK, kde jsou uloženy i plné texty.

Knihovna je členem Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí (SIBMAS), Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a České národní skupiny mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (IAML).

V roce 2021 se na Mezinárodní konferenci hudebních knihoven IAML pořádané Národní knihovnou ČR hudební sekce knihovny prezentovala videeem.

Samostatné weby NIPOS