KAM > Aktuální výzkumy

Aktuální výzkumy


Databáze českého amatérského divadla

Internetová Databáze českého amatérského divadla www.amaterskedivadlo.cz ve svých počátcích vznikla jako výzkum navazující na čtyřsvazkový projekt Dějiny českého amatérského divadla. Má encyklopedický charakter – slovníková hesla a digitalizované dokumenty obrazové i textové vytvářejí několik vzájemně provázaných a vnitřně bohatě strukturovaných bází (místa, soubory, osobnosti, přehlídky a jejich ročníky, divadelní organizace, pojmy, kalendária, bibliografie ad.). Databáze je koncipována jako otevřená, to znamená, že je průběžně zpracovávána a doplňována, nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění.…

Publikováno: 9.1.2023


Živá minulost scénického tance

Dlouhodobý výzkumný projekt v oboru scénického tance. Práce pokračují sedmým rokem – nejprve jako mimořádný úkol NIPOS (2015–2018), následně jako součást IP DKRVO (2019-2023). Zachycuje živou historii oboru formou vedených rozhovorů jako ojedinělého fenoménu českého amatérského prostředí, které je v takovém rozsahu, kvalitě a dokumentaci unikátní. Tomuto úkolu se věnuje šestičlenná badatelská skupina složená z odborníků z oboru scénického tance, akademických pracovníků a doktorandů z pražské AMU. Tento soubor vedených rozhovorů, jejichž forma a struktura je konzultována s Ústavem pro soudobé dějiny…

Publikováno:


Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů

Období realizace: 2021-2023 Cílem projektu je analyzovat dopady covid-19 na veřejné kulturní služby a vyhodnotit reakcekrajské a obecní veřejné správy. V první části projektu bude problematika zkoumána na případu 4vybraných krajů (KV, HK, VYS, ZL), a to jednak prostřednictvím agenturního šetření sociologického typu s poskytovateli veřejných kulturních služeb, jednak formou kvalitativní – polostrukturovanými rozhovory se zástupci samosprávy v 56 vybraných obcích (56 obcí + 4 kraje). Druhá část bude zaměřena na statistickou analýzu dopadů covid-19 za celou ČR, která bude…

Publikováno: 4.1.2023


Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby

Období realizace: 2021-2023 Cílem výzkumu je zmapovat dopady covidové krize na veřejné kulturní služby, a to jak na úrovni celé ČR s vytěžením statistických dat, která NIPOS v jednotlivých segmentech sbírá (knihovny, muzea, kulturní domy, divadla, orchestry, festivaly), tak podrobněji ve dvou vybraných krajích (středočeský, olomoucký) prostřednictvím dotazníkového šetření se zástupci kulturních subjektů a dále polostrukturovaných rozhovorů se zástupci krajské a obecní samosprávy ve vybraných obcích (jde o pilotní výzkum rozsáhlejšího výzkumného projektu podpořeného TAČR s názvem Veřejné kulturní služby na lokální…

Publikováno: 31.12.2022


Monografie o české dramatické výchově v anglickém jazyce

Období realizace: 2021-2023 Cílem projektu je příprava reprezentativní odborné publikace, která osloví širokou zahraniční odbornou veřejnost z oblasti dramatické výchovy, potažmo divadla a pedagogiky (případně dalších relevantních oborů) a podá celistvý obraz o vývoji i současných podobách dramatické výchovy, vč. jejího potenciálu koexistence s jinými uměleckými oblastmi. Součástí publikace budou nově psané studie respektující možnou míru obeznámenosti zahraničního čtenáře s českým dramatickovýchovným prostředím, ale i texty přejaté z již vydaných publikací (např. příklady dobré praxe), které budou upravované a adaptované pro potřeby monografie. Aktuální stav…

Publikováno:


Mapování sborové historie (A) a Český sbormistrovský slovník (1945–2020) (B)

Období realizace: 2021–2023 A) V rámci projektu mapujeme sborové hnutí v Českých zemích od roku 1850 po současnost. Posláním je digitalizovat kulturní obsah jako součást nehmotného kulturního dědictví, vytěžit existující zdroje pro získání dalších poznatků a tím přispět k poznání minulosti.  Výsledky zpracováváme pro využití odborníkům i široké sborové veřejnosti do podoby znalostního webu Národní sborová databáze, která poskytuje informace jak o současném stavu sborů u nás (vyhledávání kulturních aktivit v místech a regionech ČR, kulturní a společenská činnost jednotlivých regionů atd.), tak o…

Publikováno:


Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory

Období realizace: 2021 - 2023 Projekt Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory je výzkumným záměrem, reagujícím na aktuální potřeby oboru Filmová/audiovizuální výchova. Projekt vyplývá z aktuální situace oboru na školách, ale také v mimoškolním prostředí, kde chybí relevantní normotvorné a podpůrné metodické materiály, ale i vyčerpávající databáze subjektů a osobností. Cílem výzkumného záměru je připravit podklady a zázemí pro budoucí rozvoj oboru s důrazem na praktické výstupy a využitelnost při výuce na základních a středních školách, ale i…

Publikováno:


Dítě v tanci – rozšíření stávajícího webu Dítě v tanci o Národní databázi choreografií dětských folklorních souborů

Období realizace: 2021–2023 Cílem projektu je v rámci již existujícího webu Dítě v tanci vytvořit novou databázi, která bude obsahovat vybrané choreografie dětských folklorních souborů. Prezentované kompozice budou dokumentovat především rozmanitost forem jevištní stylizace a bohatství jednotlivých žánrů dětského folkloru (písně, tance, taneční hry, slovesný folklor, dramatické prvky apod.) s důrazem na jejich synkretičnost. Svým umístěním vedle již existující databáze dětského scénického tance poukáže na historicky danou provázanost těchto tanečních žánrů. Bude se jednat o rozšíření nabídky inspirativních přístupů ke…

Publikováno:


Samostatné weby NIPOS