Živá minulost scénického tance

Dlouhodobý výzkumný projekt v oboru scénického tance, nejprve jako mimořádný úkol NIPOS (2015–2018), následně jako součást výzkumu v rámci Institucionální podpory Ministerstva kultury (IP DKRVO 2019-2023 a 2024-2028). Zachycuje živou historii oboru formou vedených rozhovorů jako ojedinělého fenoménu českého amatérského prostředí, které je v takovém rozsahu, kvalitě a dokumentaci unikátní.

Tomuto úkolu se věnuje šestičlenná badatelská skupina složená z odborníků z oboru scénického tance, akademických pracovníků a doktorandů z pražské AMU. Tento soubor vedených rozhovorů, jejichž forma a struktura je konzultována s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (konkrétně dr. Miroslav Vaněk), je pak základem pro publikované výstupy.

Aktuální stav bádání:

Pokračující výzkum se bude v letech 2024-2028 zabývat fenoménem české taneční výchovy a tvorby v amatérském hnutí scénického tance, u níž je zatím zhodnocena pouze počáteční fáze oborových dějin ze dvou navzájem se doplňujících hledisek: historie přehlídek a orálně-historický pohled vedoucích souborů a tanečníků. Spojnicí se stalo hledisko vlivu osobností, které jedinečným způsobem utvářely jeho podobu a zasahovaly svou tvorbou přímo do objektivních struktur péče o obor. Následná pokračující fáze bude sledovat zejména cesty a sítě vztahů uvnitř i navenek oborového hnutí ve vztahu k regionálnímu dění a jejich celistvé zhodnocení v širším kontextu historickém i uměleckém.

Výsledky výzkumu:

Významné osobnosti podílející se na výzkumu:

  • Prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D., vystudovala teorii tance na Akademii múzických umění v Praze, tamtéž byla jmenována profesorkou v oboru taneční věda. Působí na Katedře tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze (od 1992), v letech 2017–2019 byla také výzkumnou pracovnicí Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se historií tance v moderní době, tancem jako sociálním jednáním v různých kontextech, analýzou a taneční notací.
  • Doc. Mgr. Jiří Lössl, absolvent pedagogiky moderního tance na katedře tance pražské HAMU; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec. Vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992-1998); v ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové vedl pohybový ateliér (1997-2002); je pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (2002 až dosud), na katedře tance pražské HAMU (2007 až dosud) a katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha (2015 až dosud); autor projektů Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti (výukový program pro pedagogy rytmické a pohybové výchovy dětí); Tělo v pohybu (výukový program pro studenty katedry tance pražské HAMU); Tělo jako nástroj (výukový program pro Centrum tvořivé dramatiky). Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech nejen o dětské taneční pedagogice.