Živá minulost scénického tance

Dlouhodobý výzkumný projekt v oboru scénického tance. Práce pokračují sedmým rokem – nejprve jako mimořádný úkol NIPOS (2015–2018), následně jako součást IP DKRVO (2019-2023). Zachycuje živou historii oboru formou vedených rozhovorů jako ojedinělého fenoménu českého amatérského prostředí, které je v takovém rozsahu, kvalitě a dokumentaci unikátní.

Tomuto úkolu se věnuje šestičlenná badatelská skupina složená z odborníků z oboru scénického tance, akademických pracovníků a doktorandů z pražské AMU. Tento soubor vedených rozhovorů, jejichž forma a struktura je konzultována s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (konkrétně dr. Miroslav Vaněk), je pak základem pro publikované výstupy.

Aktuální stav bádání:

Byl sestaven a zahájil svou činnost 14 členný pracovní tým pro sběr dokumentačního materiálu k připravované publikaci Tanec jako záliba v regionech (2023). Aktuálně probíhá cílená koordinace činností a sběru dokumentačního materiálu ve všech krajích s výjimkou Vysočiny a Středočeského kraje, kde ještě nejsou vytipováni koordinátoři. Připravují se pomůcky a oficiální pověření pro členy pracovního týmu pro účely případné návštěvy místem příslušného SOA. Tento materiál, společně s již existujícím dokumentačním archivem a Databází budou vytěženy i pro stejnojmennou oborovou výstavu (2023).

Výsledky výzkumu:

Významné osobnosti podílející se na výzkumu:

  • Prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D., vystudovala teorii tance na Akademii múzických umění v Praze, tamtéž byla jmenována profesorkou v oboru taneční věda. Působí na Katedře tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze (od 1992), v letech 2017–2019 byla také výzkumnou pracovnicí Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se historií tance v moderní době, tancem jako sociálním jednáním v různých kontextech, analýzou a taneční notací.
  • Doc. Mgr. Jiří Lössl, absolvent pedagogiky moderního tance na katedře tance pražské HAMU; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec. Vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992-1998); v ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové vedl pohybový ateliér (1997-2002); je pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (2002 až dosud), na katedře tance pražské HAMU (2007 až dosud) a katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha (2015 až dosud); autor projektů Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti (výukový program pro pedagogy rytmické a pohybové výchovy dětí); Tělo v pohybu (výukový program pro studenty katedry tance pražské HAMU); Tělo jako nástroj (výukový program pro Centrum tvořivé dramatiky). Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech nejen o dětské taneční pedagogice.
Feedback