Dítě v tanci – rozšíření stávajícího webu Dítě v tanci o Národní fond choreografií dětských folklorních souborů

Období realizace: 2021–2028

Výzkum je realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO).

Cílem výzkumu je v rámci již existujícího webu Dítě v tanci vytvořit a rozšiřovat databázi, která bude obsahovat vybrané choreografie dětských folklorních souborů. Prezentované kompozice budou dokumentovat především rozmanitost forem jevištní stylizace a bohatství jednotlivých žánrů dětského folkloru (písně, tance, taneční hry, slovesný folklor, dramatické prvky apod.) s důrazem na jejich synkretičnost. Svým umístěním vedle již existující databáze dětského scénického tance poukáže na historicky danou provázanost těchto tanečních žánrů. Bude se jednat o rozšíření nabídky inspirativních přístupů ke scénické práci s dětským interpretem obecně. Databáze jako celek bude určena pro všechny zájemce z řad vedoucích souborů, choreografů, pedagogů ZUŠ, odborníků souvisejících oborů, studentů tanečních oborů, pedagogiky, etnologie apod. 

V neposlední řadě se bude jednat o významný příspěvek k mapování a dokumentaci vývoje dětského folklorního hnutí jakožto specifického jevištního žánru. 

Aktuální stav bádání:

Po vytvoření databáze nadále pokračují práce na dalších analýzách vybraných choreografií a na medailonech dosud nezařazených autorů choreografů.

Výsledky výzkumu:

  • Dítě v tanci – Národní databáze choreografií dětských folklorních souborů
  • Významné osobnosti podílející se na projektu:

  • Prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D., (*1966) vystudovala teorii tance na Akademii múzických umění v Praze, tamtéž byla jmenována profesorkou v oboru taneční věda. Působí na Katedře tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze (od 1992), v letech 2017–2019 byla také výzkumnou pracovnicí Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se historií tance v moderní době, tancem jako sociálním jednáním v různých kontextech, analýzou a taneční notací.