KAM > NAKI II: Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni

NAKI II: Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni

V letech 2018-2020 realizuje NIPOS výzkumný projekt „Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni“ v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) – kód projektu DG18P02OVV043. Spoluřešitelem projektu je katedra andragogiky a personálního řízení FF UK.

Základním cílem projektu je podpořit kulturní participaci seniorů a souběžný pozitivní mezigenerační dopad kulturních akcí a aktivit na lokální a regionální úrovni. V rámci výzkumu chceme v první řadě porozumět tomu, jakým způsobem fungují mechanismy mezigeneračního dialogu spojeného s učením a kulturního přenosu v rámci lokálních a regionálních kulturních akcí a iniciativ. K tomu máme za cíl odkrýt možnosti a kompetence (lokální veřejné správy), které je potřeba posilovat, aby tyto dialogové mechanismy dobře fungovaly. Praktickým výstupem projektu je pak vytvoření certifikované metodiky k systematické podpoře mezigeneračního transferu a sdílení kulturních hodnot formou dialogu na místní a regionální úrovni, aby veřejné politiky mohly v této oblasti významně přispět k mezigeneračnímu soužití.

Prvním výsledkem projektu je soubor specializovaných map s odborným obsahem, který je zároveň jedním z dílčích podkladů pro tvorbu certifikované metodiky. Soubor map umožňuje lépe identifikovat skutečně existující problémy a potřeby v území a přesněji zacílit jednotlivé politiky a nástroje na podporu kulturního života, mezigeneračního dialogu a integrace seniorů do společnosti. Vytvořené specializované mapy poprvé graficky s územní identifikací znázorňují rozmístění sledovaných kulturních zařízení a na základě datové základny uvádějí intenzitu využití a potenciál území pro potřeby mezigeneračního transferu v Česku. Mapové vyjádření kulturního potenciálu a rizik umožní veřejné správě lépe zohlednit potřeby jednotlivých regionů při formování nástrojů na podporu kulturní participace seniorů a mezigenerační výměny v konkrétních aktivitách.

Soubor specializovaných map s odborným obsahem je ke stažení zde

(Samostatné stránky tohoto výzkumného projektu jsou v přípravě.)