KAM > Senioři a kultura – výzkumný projekt

Senioři a kultura – výzkumný projekt

Celostátní empirické šetření, které bylo zahájeno v roce 2006 a dokončeno v roce 2007, si kladlo za cíl zjistit způsob života v rámci celkových životních postojů a hodnot a reálné aktivní i pasivní kulturní potřeby vybraného vzorku seniorů v ČR. Dalším cílem bylo zjistit hlavní subjektivní i objektivní bariéry v kulturním životě seniorů a hlavní stimuly k jejich překonávání. Vzorek měl následující parametry: 500 jednotek sestavených v souladu s územním členěním a demografickými parametry ČR.

Proměnnými veličinami byl věk, pohlaví, místo bydliště a způsob života (samostatně žijící a v zařízeních pro seniory). Šetření bylo realizováno formou řízeného standardizovaného rozhovoru vedeného laickými tazateli v 43 obcích ČR. Dvanáct složitě strukturovaných otázek směřovalo k identifikaci zásadních bariér, které brání přístupu seniorů ke kultuře a kulturním službám, zároveň však respondenti hodnotili nabídku kulturních služeb ve své obci a okolí a měli možnost vyjádřit svůj názor na postavení seniorů v ČR.

K závěrům výzkumného šetření: celkově lze konstatovat, že většina respondentů potřebuje ke svému životu kulturu také jako prostor pro komunikaci, poznávání a citové vyžití. Kulturní nabídku vítá a považuje ji za relativně dobrou. A to bez ohledu na skutečnost, že pasivní konzum převažuje. Čeští senioři jsou docela aktivní a nebojí se vyjádřit i patrně nepopulární názory na péči společnosti o sociální zabezpečení starších generací. Šetření ukázalo, že byť v řadě obcí se vynakládá mnoho prostředků na kulturní nabídku pro seniory, ta se částečně míjí s jejich zájmy. Společnosti jako celku chybí totiž potřebný mezigenerační dialog. Jednoznačnými bariérami, jež brání vyšší účasti seniorů na kulturním životě, jsou obecně nedostatečná dopravní obslužnost, ekonomická nákladnost kulturní nabídky a v některých obcích také výše alokovaných prostředků.

Stručná zpráva o výsledcích výzkumného projektu ke stažení zde.