Monografie o české dramatické výchově v anglickém jazyce

Období realizace: 2021-2023

Cílem projektu je příprava reprezentativní odborné publikace, která osloví širokou zahraniční odbornou veřejnost z oblasti dramatické výchovy, potažmo divadla a pedagogiky (případně dalších relevantních oborů) a podá celistvý obraz o vývoji i současných podobách dramatické výchovy, vč. jejího potenciálu koexistence s jinými uměleckými oblastmi. Součástí publikace budou nově psané studie respektující možnou míru obeznámenosti zahraničního čtenáře s českým dramatickovýchovným prostředím, ale i texty přejaté z již vydaných publikací (např. příklady dobré praxe), které budou upravované a adaptované pro potřeby monografie.

Aktuální stav bádání:

V roce 2022 bylo dokončeno psaní 9 studií, k jejichž napsání byli vyzváni přední odborníci z oboru dramatická výchova z České republiky (Eva Machková, Radek Marušák, Irena Konývková, Hana Cisovská, Anna Hrnečková, Jaroslav Provazník, Irina Ulrychová, Jakub Hulák, Gabriela Zelená Sittová), a to na návrh redakční rady sestavené právě za účelem vytvoření koncepce monografie o české dramatické výchově pro zahraniční odbornou veřejnost. Studiemi jsou pojednána témata českého kurikula a místa dramatické výchovy v něm, fenoménu základního uměleckého školství, významných přehlídek, divadla pro děti, rozvoje divadelního lektorství, mluvní výchovy a přednesu atp. Většina studií je již redakčně upravena a také přeložena do angličtiny včetně verifikace rodilým mluvčím, dle koncepce se počítá s dokončením překladů v první čtvrtině roku 2023. Do konce roku 2022 bude dokončen i grafický návrh, podle kterého se v roce 2023 bude monografie graficky zpracovávat.

Výsledky výzkumu:

  • Anglicky psaná monografie o české dramatické (plánováno na rok 2023)

Významné osobnosti podílející se na projektu:

Feedback