KAM > Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory

Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory

Období realizace: 2021 – 2023

Výzkum byl realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Tento výzkum vznikl v reakci na aktuální potřeby oboru Filmová/audiovizuální výchova. Vyplynul z aktuální situace oboru na školách, ale také v mimoškolním prostředí, kde chyběly relevantní normotvorné a podpůrné metodické materiály, ale i vyčerpávající databáze subjektů a osobností. Cílem výzkumného záměru bylo proto připravit podklady a zázemí pro budoucí rozvoj oboru s důrazem na praktické výstupy a využitelnost při výuce na základních a středních školách, ale i ve volnočasových aktivitách ve škole i mimo školní zařízení.

Hlavní cíle výzkumu:

  • Zpracování příkladů dobré praxe v ČR i zahraničí
  • Příprava online portálu a interaktivní mapy organizací, škol a projektů
  • Zpracování a publikace metodiky oboru “Metodika filmové a audiovizuální výchovy” pro lektory, učitele a další zájemce

Výsledky výzkumu:

Další výstupy:

Rozsáhlá studie zaměřená na činnost Kreativních vzdělávacích center v Severním Irsku, která může sloužit jako inspirace praktické metodické práce s filmem a audiovizí.

Pro potřeby vytvoření digitální mapy a databáze subjektů byly za pomocí dotazníkového šetření a telefonického sběru informací vytvořeny podklady k realizaci oborové mapy.

Další plánované výstupy:

·      Studie Metodika práce s filmem v organizaci Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej v Polsku (Pavel Bednařík)

·      Studie Film jako součást uměleckého vzdělávání v projektu Kulturního ruksaku (Den kulturelle skolesekken) – Norsko (Pavel Bednařík)

Významné osobnosti podílející se na výzkumu:

Výzkumný projekt je realizován ve spolupráci s dalšími významnými odborníky z oboru filmové a audiovizuální výchovy (Martina Voráčková, Vladimír Beran, Petr Pláteník, Lucie Hlavicová), ale také dalšími spolupracovníky (projektová manažerka Viktória Hozzová, grafik Pavel Burdych, programátor Rostislav Nétek a dalšími).

  • Jiří Forejt

Vystudoval Filmovou a televizní fakultu AMU, kde v současném době završuje doktorské studium s disertační prací Filmová výchova: úvod do oborového hledání. Podílí se na vývoji nového studijního programu Filmová a audiovizuální výchova, který by se měl na FAMU vyučovat od akademického roku 2023/2024. Působí jako odborný pracovník pro filmovou výchovu, amatérský a nezávislý film v NIPOS, kde každoročně připravuje celostátní přehlídku filmové tvorby České vize. Podílí se na oborových výzkumech filmové výchovy. Působí jako tutor mezinárodního projektu CinEd. Je dramaturgem a lektorem filmově-výchovné společnosti Free Cinema.

  • Pavel Bednařík

Pavel Bednařík působí jako lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové výchovy a historie filmu a audiovize od roku 2007. V rámci své profesní kariéry působil jako umělecký ředitel Letní filmové školy a Asociace českých filmových klubů, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU, Prague Film School nebo ateliéru Audiovizuální tvorby na FMK UTB ve Zlíně. Zaměřuje se na vztah audiovizuálních děl a ideologie a využití filmu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Odborně se zabývá modely filmové výchovy v Evropě a možnosti jejich implementace v ČR, je členem evropské Film Literacy Advisory Group a hodnotitelem projektů EACEA. Publikuje v časopisech A2, Film a doba, Cinepur a Iluminace, spolupracuje s festivaly Jeden svět, Letní filmová škola nebo MFDF Jihlava. Od roku 2019 je předsedou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu a projektovým manažerem projektu “Posílení oboru filmová a audiovizuální výchova v ČR.”

  • Tereza Czesany Dvořáková

Filmová historička, radní Státního fondu kinematografie a dlouholetá propagátorka filmové výchovy v České republice. První předsedkyně Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu (2017-2019). Autorka tří knih pro děti o filmu a televizi a mnoha metodických materiálů o filmu. Vedoucí projektu Mapování realizace vzdělávacího oboru FAV na českých základních školách a gymnáziích (2016/17).