KAM > Děti a estetické aktivity – výzkumný projekt

Děti a estetické aktivity – výzkumný projekt

V letech 2003-2007 řešil NIPOS výzkumný projekt Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. U jeho zrodu stálo přesvědčení,  že setkání s uměním jako specifická forma tvořivé kulturní výchovy dítě pozitivně ovlivní na celý život.

Výzkum si kladl za cíl porovnat skupinu dětí, které navštěvují dětské divadelní a recitační kolektivy, tančí ve folklorních souborech a skupinách scénického tance, jsou členy pěveckých sborů a výtvarných kroužků se skupinou dětí, které takový zájem nemají. Chtěl prokázat, že umělecké aktivity netendující k soutěživosti blízké spíše sportu (proto nebyl zařazen parketový tanec) pozitivně ovlivňují rozvoj tvořivých schopností dítěte a dále, že děti, zabývající se těmito aktivitami, vykazují vyšší míru tvořivých schopností než jejich vrstevníci, kteří takový zájem nemají. Celkově mohou dítě vybavit pro život vyšší mírou kulturního kapitálu. Kolektivní aktivity byly preferovány zejména pro nadhodnotu, kterou přinášejí ve formě pozitivního vlivu na socializaci dítěte.

Výzkumu se během pěti let zúčastnilo celkem 2500 dětí ve výchozím věku 11 – 12 let, z nichž většina (cca 2200) tvořila tzv. základní výzkumný vzorek, tj. děti činné v různých uměleckých oborech. Ten byl porovnáván s dětmi tzv. kontrolního vzorku, které nenavštěvují žádný kroužek v některém z pěti druhů umění. Výzkum byl rozdělen do čtyř témat, která zároveň představovala jeho věcné i časové etapy. Centrální kategorií byl životní styl, dále socializace, vztah k umění a kultuře a tvořivost.

Pro jednotlivá výzkumná témata byly vytvořeny samostatné speciální dotazníky, které procházely oponenturou v týmu a byly testovány na malém vzorku stejně starých dětí. Jejich výsledné znění vycházelo z definice jednotlivých témat, opíralo se o empirickou znalost oborů a o psychologii dítěte. Jako velmi výhodné se ukázalo složení týmu, v němž vedle odborníků na jednotlivé obory byli pedagogové, sociologové a psycholog. 

Základní informace o výzkumu včetně postupu a charakteristiky výzkumného souboru

Stručná zpráva o výsledcích jednotlivých výzkumných témat ke stažení zde