Propozice

MEZZOCHORI 2022

13. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů,

věnováno 100 výročí narození Ilji Hurníka a Otmara Máchy, hudebních skladatelů.

4.–6. listopadu 2022, Hradec Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké sborové slavnosti,
z. s., Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže s rozšířením o individuální workshop s porotcem. Ve všech směrech je celostátní přehlídka Mezzochori především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Na přehlídku se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:
I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory
II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby
Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

I. kategorie:

Do soutěžní kategorie s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce sboru na jevišti, v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinné skladby pro jednotlivá obsazení:

Smíšené sbory: Jan Nowak – Hej, hej, hej!
Dívčí sbory: Markéta Dvořáková – Prší, prší
Mužské sbory: Jan Vičar – Bacche, bene venies

II. kategorie:

Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 85 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 15 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce na jevišti, v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu:
a)  Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.
b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Zájemci o účast vyplní elektronickou přihlášku. Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v březnu a dubnu roku 2022. Vyšší počet sboristů sbormistři konzultují s krajským pořadatelem. Výsledky sdělí pořadatelé postupových přehlídek odborné pracovnici pro středoškolské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 30. dubna 2022 na adresu: NIPOS-ARTAMA,
k rukám B. Hanslianové
P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 774 058 219, hanslianova@nipos.cz.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Každý pořadatel postupové přehlídky sestaví tříčlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA. Na postupových přehlídkách mohou být sbory v obou kategoriích oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Uvede sbory v pořadí, z něhož bude patrné, který sbor má před kterým sborem přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do 31. května 2022. Programovou radu, tvořenou členy porot postupových přehlídek a organizátory celostátní přehlídky, jmenuje NIPOS-ARTAMA.

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění. Součástí celostátní přehlídky je navazující workshop s porotcem, který individuálně pracuje se sborem na základě analýzy jeho přehlídkového vystoupení. Povinností sborů je účast na Ateliéru společných skladeb a adekvátní domácí příprava. Notové materiály budou sborům zaslány s dostatečným předstihem.

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Zpracovala Barbora Hanslianová
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2021

Mezzochori 2022 

13. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Mezzochori 2021 

12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Mezzochori  2020

celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

2019

11. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2018

10. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2017

9. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2016

8. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2015

7. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2014

6. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2013

5. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů