Propozice

MEZZOCHORI 2021

12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

12.–14. listopadu 2021, Hradec Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké sborové slavnosti, z. s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech je Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:

I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory

II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby

Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

Doporučujeme zúčastněným sborům, aby zařadily do svého repertoárového výběru autory, kteří slaví v roce 2021 významné životní jubileum (Ivo Bláha, Eduard Douša, Antonín Dvořák, Jaroslav Herden, Jiří Laburda, Ivana Loudová, Jan Novák).

I. kategorie:

Do soutěžní kategorie s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce sboru na jevišti, v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinné skladby pro jednotlivá obsazení:

Smíšené sbory: Jan Nowak – Hej, hej, hej!

Dívčí sbory: Markéta Dvořáková – Prší, prší

Mužské sbory: Jan Vičar – Bacche, bene venies

II. kategorie:

Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 85 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 15 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce na jevišti, v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu:

a)  Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.

b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Výběr sborů na celostátní přehlídku Mezzochori bude v roce 2021 uskutečněn jedním ze dvou modelů dle aktuální epidemické situace.

1. varianta: Postupové přehlídky (příznivé podmínky)

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a spolky. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

     Zájemci o účast vyplní jednotnou elektronickou přihlášku a přihlásí se na postupovou přehlídku do příslušného kraje. Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, případně je-li její termín pro sbor nevyhovující, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v červnu 2021 (nejzazší termín uspořádání postupové přehlídky je 29. června 2021). Výsledky sdělí pořadatelé postupových přehlídek odborné pracovnici pro středoškolské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 30. června 2021 na e-mailovou adresu: jandova@nipos.cz. Vyšší počet sboristů sbormistři konzultují s krajským pořadatelem, v celostátní přehlídce platí limit stanovený v propozicích. Sbormistr potvrdí svým podpisem, že splnil kritéria přihlášení v souladu s požadavky jednotlivých kategorií.

     Postupové přehlídky se uskuteční za dodržení všech aktuálně platných protiepidemických nařízení.

2. varianta: Bez postupových přehlídek (nepříznivé podmínky)

Sbory se hlásí pomocí elektronické přihlášky přímo na celostátní přehlídku Mezzochori. V případě překročení kapacity přehlídky si pořadatel vyhrazuje právo výběru sborů. Pořadatel přehlídky vyzve sbory k zaslání aktuální nahrávky jedné libovolné a cappella skladby. Na základě nahrávek provede výběr sborů programová rada nejpozději do 30. září 2021. Programovou radu, tvořenou členy porot postupových přehlídek, členy odborné rady pro středoškolský sborový zpěv a organizátory celostátní přehlídky, jmenuje NIPOS-ARTAMA.

Povinností sborů, které se zúčastní celostátní přehlídky, je účast na Ateliéru společných skladeb a adekvátní domácí příprava. Notové materiály budou sborům zaslány s dostatečným předstihem.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

1. varianta: Postupové přehlídky (příznivé podmínky)

Každý pořadatel postupové přehlídky po dohodě s NIPOS-ARTAMA sestaví tříčlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA. Na postupových přehlídkách mohou být sbory v obou kategoriích oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Uvede sbory v pořadí, z něhož bude patrné, který sbor má před kterým sborem přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do 31. července 2021.

2. varianta: Bez postupových přehlídek (nepříznivé podmínky)

Výběr sborů provede programová rada přehlídky. Přednostní právo na účast mají v tomto případě sbory, které byly přihlášeny k 30. září 2020 k účasti na zrušené celostátní přehlídku Mezzochori 2020.

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v soutěžní i nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží nebo nepříznivé epidemické situace může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Propozice zpracovala Zuzana Jandová
NIPOS-ARTAMA, listopad 2020


MEZZOCHORI 2020

12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

6.–8. listopadu 2020, Hradec Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké sborové slavnosti, z. s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech je Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Na přehlídku se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:

I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory

II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby

Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

Absolutní vítěz loňského ročníku (tj. Mezzochori 2019) se může zúčastnit v následujícím roce pouze nesoutěžní kategorie. Doporučujeme zúčastněným sborům, aby zařadily do svého repertoárového výběru autory, kteří slaví v roce 2020 významné životní jubileum (Vítězslav Novák, Bohuslav Martinů, Jan Hanuš, Klement Slavický, Zdeněk Šesták, Josef Suk, Miroslav Raichl, Jiří Teml, Zdeněk Pololáník).

I. kategorie:

Do soutěžní kategorie s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce sboru na jevišti, v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinné skladby pro jednotlivá obsazení:

Smíšené sbory: Jan Nowak – Hej, hej, hej!

Dívčí sbory: Markéta Dvořáková – Prší, prší

Mužské sbory: Jan Vičar – Bacche, bene venies

II. kategorie:

Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 85 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 15 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce na jevišti, v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu:

a)  Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.

b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházely každý rok přehlídky postupové. V letošním roce byly z důvodu koronavirové epidemie všechny postupové přehlídky zrušeny bez náhrady.

Zájemci o účast se mohou hlásit přímo na celostátní přehlídku Mezzochori pomocí elektronické přihlášky dostupné na stránce https://www.nipos.cz/prihlaska/ nejpozději do 19. června 2020. V případě překročení kapacity přehlídky si pořadatel vyhrazuje právo výběru sborů. Definitivní výběr sborů provede programová rada jmenovaná NIPOS nejpozději do 30. září 2020.

Povinností sborů, které se zúčastní přehlídky, bude účast na Ateliéru společných skladeb a adekvátní domácí příprava. Notové materiály budou sborům zaslány s dostatečným předstihem.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v soutěžní i nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.

Součástí přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Propozice zpracovala Zuzana Jandová
NIPOS-ARTAMA, říjen 2019,
aktualizace květen 2020


Propozice MEZZOCHORI 2019

11. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2018

10. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2017

9. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2016

8. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2015

7. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2014

6. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2013

5. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.