Propozice

MEZZOCHORI 2023

14. celostátní přehlídka pěveckých sborů mládeže

10.–12. listopadu 2023, Hradec Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Královéhradecké slavnosti, z. s., Centrum uměleckých aktivit, příspěvková organizace, Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka pěveckých sborů mládeže nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky s rozšířením o individuální a společný workshop s porotcem. Ve všech směrech je Celostátní přehlídka pěveckých sborů mládeže především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro zpěváky.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do postupových přehlídek se mohou přihlásit pěvecké sbory mládeže, tj. zpěváci ve věku 11–21 let, 10 % do 26 let. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do dvou kategorií. Mohou se přihlásit i do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem:

 

Soutěžní (s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory)

Do soutěžní kategorie s povinnou skladbou spadají pěvecké sbory mládeže v počtu 16–45 zpěváků ve věku 11–21 let, 10 % do 26 let.  Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce sboru na jevišti, v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu (pro všechna obsazení): John Farmer – Fair phyllis I saw sitting all alone

 

KE STAŽENÍ

Nesoutěžní (pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby)

Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa mládeže v počtu 6–45 zpěváků ve věku 11–21 let, 10 % do 26 let. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce na jevišti, v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu:

a)           jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru,

b)           česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS, útvarem ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a spolky. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Zájemci o účast vyplní elektronickou přihlášku (www.nipos.cz). Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v únoru, březnu a dubnu roku 2023. Vyšší počet sboristů sbormistři konzultují s krajským pořadatelem. Výsledky sdělí pořadatelé postupových přehlídek odborné pracovnici pro středoškolské pěvecké sbory NIPOS, útvaru ARTAMA do 30. dubna 2023, kontakt: NIPOS, útvar ARTAMA, k rukám B. Hanslianové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 774 058 219, hanslianova@nipos.cz.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Každý pořadatel postupové přehlídky sestaví tříčlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS, útvaru ARTAMA, nebo člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS. Na postupových přehlídkách mohou být sbory v obou kategoriích oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Uvede sbory v pořadí, z něhož bude patrné, který sbor má před kterým sborem přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do 31. května 2023. Programovou radu, tvořenou členy porot postupových přehlídek a organizátory celostátní přehlídky, jmenuje NIPOS, útvar ARTAMA.

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí tří- až pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění. Součástí celostátní přehlídky je navazující workshop s porotcem, který individuálně pracuje se sborem na základě analýzy přehlídkového vystoupení. Povinností sborů je účast na společném workshopu a adekvátní domácí příprava. Notové materiály budou sborům zaslány s dostatečným předstihem. Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Zpracovala Barbora Hanslianová, 

NIPOS, listopad 2022

Mezzochori 2023

14. celostátní přehlídka pěveckých sborů mládeže

Mezzochori 2022 

13. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Mezzochori 2021 

12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Mezzochori  2020

celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

2019

11. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2018

10. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2017

9. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2016

8. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2015

7. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2014

6. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Opava cantat 2013

5. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů