Opava cantat 2016

OPAVA CANTAT 2016

8. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

24.–27. listopadu 2016, Opava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium v Opavě. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Opavy a Moravskoslezského kraje.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech je Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:

I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory

II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby

Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

Sbory, které získaly na celostátní přehlídce v loňském roce zlaté pásmo (tj. na Opava cantat 2015), se mohou zúčastnit v následujícím roce pouze v nesoutěžní kategorii. Postupových přehlídek se tyto sbory mohou zúčastnit bez omezení.

 

I. kategorie, sbory smíšené:

Do soutěžní kategorie smíšených sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů, v nichž je nejméně 15 % chlapců. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Ostatní skladby mohou být doplněny originálním doprovodem maximálně tří akustických či bicích nástrojů. Pokud se sbor zúčastnil Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů v minulém roce, nastuduje nový program. Nemá-li dostatek nového repertoáru, může využít jednu skladbu z loňského programu. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná skladba: Jan Nowak – Benedictus Dominus, vydal NIPOS, 2015

 

I. kategorie, sbory dívčí a mužské:

Do soutěžní kategorie dívčích a mužských sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 12–45 studentů. V rámci postupových přehlídek musí být 90 % členů sboru současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia) a 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v němž je třeba provést povinnou skladbu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně, může využít doprovodu až tří akustických či bicích nástrojů. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná skladba pro dívčí sbory: Mikoláš Troup – Dokola, vydal NIPOS, 2015

Povinná skladba pro mužské sbory: Jiří Churáček – O panu Petru Vokovi a bukovských radních pánech, vydal NIPOS, 2015

 

II. kategorie:

Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Vokální tělesa postupují na celostátní přehlídku na základě rozhodnutí poroty, která preferuje hudebně kvalitní a zajímavý program. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně, ale bylo by vhodné, aby byly vybrány z rozličných epoch a stylů (např. staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod.). Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu:

a)  Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.

b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Zájemci o účast kontaktují pořadatele v příslušném kraji (případně vyplní přihlášku pořadatele). Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v březnu a dubnu roku 2015 (nejzazší termín uspořádání postupové přehlídky je 25. dubna 2016). Vyšší počet sboristů sbormistři konzultují s krajským pořadatelem, v celostátní přehlídce striktně platí limit stanovený v propozicích. Sbormistr je povinen předložit jmenný seznam studentů s datem narození, názvem střední školy, kterou navštěvují, a jeho správnost potvrdit svým podpisem. Tento seznam předloží na vyžádání na postupové i na celostátní přehlídce. Výsledky sdělí pořadatelé postupových přehlídek odborné pracovnici pro středoškolské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 30. dubna 2016 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Z. Kacafírkové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, 778 702 375, kacafirkova@nipos-mk.cz.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Každý pořadatel postupové přehlídky sestaví tříčlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA. Na postupových přehlídkách mohou být sbory v obou kategoriích oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Uvede sbory v pořadí, z něhož bude patrné, který sbor má před kterým sborem přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do 31. května 2016. Programovou radu, tvořenou členy porot postupových přehlídek a organizátory celostátní přehlídky, jmenuje NIPOS-ARTAMA.

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

 

Zpracovala Zuzana Kacafírková
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2015

  

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY 8. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

 

  • HL. MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

Praha

19. dubna 2016

Kontakt: Jitka Kmentová, Marie Feuersteinová, Gymnázium, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5,

e-mail: jitka.kmentova@zatlanka.cz, m.feuersteinova@seznam.cz

  • PLZEŇSKÝ KRAJ

Rokycany (současně s přehlídkou dětských pěveckých sborů)

9. dubna 2016

Kontakt: Alena Vimrová, ZUŠ Rokycany, Jiráskova 181, 337 01 Rokycany,

tel.: 371 724 761, e-mail: a.vimrova@centrum.cz

  • ÚSTECKÝ KRAJ

Teplice

1. dubna 2016

Kontakt: Květuše Martínková, Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice,

tel.: 608 535 585, 417 813 024, e-mail: martinkova@gymtce.cz

  • KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Hradec Králové (současně s přehlídkou dětských pěveckých sborů)

22. dubna 2016

Kontakt: Naďa Gregarová, Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375, 500 12 Hradec Králové,

tel.: 773 133 743, 495 582 622, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

  •  KRAJ VYSOČINA

Třebíč (současně s přehlídkou dětských pěveckých sborů)

22. dubna 2016

Kontakt: Lenka Sochorová, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,

tel.: 721 300 052, e-mail: sochorova@ddmtrebic.cz

  • JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Brno (současně s přehlídkou dětských pěveckých sborů)

7. dubna 2016

Kontakt: Marie Řídká, Banskobystrická 663/153, 621 00 Brno,

tel.: 602 567 443, e-mail: ridka.j@seznam.cz,

  • OLOMOUCKÝ KRAJ

Uničov (současně s přehlídkou dětských pěveckých sborů)

15. dubna 2016

Kontakt: Gabriela Outratová, Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. 1143, 783 91 Uničov,

tel.: 585 054 060, 603 439 186, e-mail: outratova@mkzunicov.cz, přihlášky a informace: www.mkzunicov.cz

  •  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Ostrava

19. dubna 2016

Pořadatel: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh,

Kontakt: Lenka Velikovská, e-mail: CPSPS@seznam.cz, info@gyvolgova.cz, 773 981 622   

  • KARLOVARSKÝ KRAJ

Sokolov

16. dubna 2016

Kontakt: Andrea Plachá, Odboje 1045, 356 01Sokolov,

tel.: 604 826 956, e-mail: andrea.placha@seznam.cz