OPAVA CANTAT 2014 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu pdf – Opava Cantat_2014

 

6. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů
13.–16. listopadu 2014, Opava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium v Opavě. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Opavy a Moravskoslezského kraje.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů
je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech je Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Na celostátní přehlídku v Opavě nemohou postoupit sbory, které zde v loňském roce získaly zlaté pásmo (tj. na Opava cantat 2013), samozřejmě se ale tyto sbory mohou zúčastnit postupových přehlídek. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:
I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory
II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby
Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

I. kategorie, sbory smíšené:
Do soutěžní kategorie smíšených sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů, v nichž je nejméně 15 % chlapců. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Ostatní skladby mohou být doplněny originálním doprovodem maximálně tří akustických či bicích nástrojů. Pokud se sbor zúčastnil Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů v minulém roce, nastuduje nový program. Nemá-li dostatek nového repertoáru, může využít jednu skladbu z loňského programu. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná skladba: Josef Marek – 1. věta z Epigrammaton libri IV., vydal NIPOS, 2013.

I. kategorie, sbory dívčí a mužské:
Do soutěžní kategorie dívčích a mužských sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 12–45 studentů. V rámci postupových přehlídek musí být 90 % členů sboru současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia) a 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v němž je třeba provést povinnou skladbu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně, může využít doprovodu až tří akustických či bicích nástrojů. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná skladba pro dívčí sbory: Petr Koronthály – Husička divoká (Dobre je mi, dobre), vydal NIPOS 2013.
Povinná skladba pro mužské sbory: Jan Bernátek – Zpíval bych já, neumím, vydal NIPOS 2013.

II. kategorie:
Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi (do 26 let) nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Vokální tělesa postupují na celostátní přehlídku na základě rozhodnutí poroty, která preferuje hudebně kvalitní a zajímavý program. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně, ale bylo by vhodné, aby byly vybrány z rozličných epoch a stylů (např. staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod.). Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu:
a)  Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.
b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Zájemci o účast kontaktují pořadatele v příslušném kraji (případně vyplní přihlášku pořadatele). Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v březnu a dubnu roku 2014 (nejzazší termín uspořádání postupové přehlídky je 26. dubna 2014). Vyšší počet sboristů sbormistři konzultují s krajským pořadatelem, v celostátní přehlídce striktně platí limit stanovený v propozicích. Sbormistr je povinen předložit jmenný seznam studentů s datem narození, názvem střední školy, kterou navštěvují, a jeho správnost potvrdit svým podpisem. Tento seznam předloží na postupové i na celostátní přehlídce. Výsledky sdělí pořadatelé postupových přehlídek odborné pracovnici pro středoškolské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 30. dubna 2014 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám B. Novotné, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, bnovotna@nipos-mk.cz.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Každý pořadatel postupové přehlídky sestaví tříčlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA. Na postupových přehlídkách mohou být sbory v obou kategoriích oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.
Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Uvede sbory v pořadí, z něhož bude patrné, který sbor má před kterým sborem přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do 31. května 2014. Programovou radu, tvořenou členy porot postupových přehlídek a organizátory celostátní přehlídky, jmenuje NIPOS-ARTAMA.
Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.
Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Zpracovala Barbora Novotná,
NIPOS-ARTAMA, listopad 2013