Choralia magna 2024 – přehlídka

Celostátní přehlídka pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých

16.–20. října 2024, Hradec Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Asociace sbormistrů z. s., Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové a ZUŠ Jitro, Hradec Králové.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých Choralia magna (dále jen CP) je určena pro všechny pěvecké sbory. Nabízí možnost vystoupení na nesoutěžních přehlídkových koncertech s rozšířením o individuální a hromadné workshopy s lektory. Výjimečná příležitost mezigeneračního setkání před erudovaným publikem je povzbuzením a motivací pro sbormistry, příjemnou událostí pro sboristy a rovněž důstojnou připomínkou Roku české hudby. 

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Dětské pěvecké sbory a pěvecké sbory mládeže se hlásí do hodnocených postupových přehlídek, z nichž postupují na CP Choralia magna, která již soutěžní není. Sbory dospělých se hlásí přímo do CP přihláškou bez výběrových kol. Přednost v přijetí mají sbory, které se staly absolutními vítězi přehlídek Choralia Praha, Choralia Chrudim a Choralia Mikulov v letech 2021–23 (7 sborů). Všechny sbory se na CP hlásí s programem do jedné z následujících kategorií:

Duchovní kategorie – libovolný duchovní program

Folklorní kategorie – libovolný program složený z úprav českých i zahraničních lidových písní (od jednoduchých úprav až po vysoce umělecké stylizace folklorního materiálu)

Kategorie (Roku) české hudby se zaměřením na tvorbu českých autorů – libovolný program, ve kterém je zastoupena alespoň jedna skladba českého autora (včetně možnosti zařazení lidové písně v jeho úpravě)

Populární kategorie – libovolný program složený ze skladeb populárních žánrů (pop, spirituál, gospel ad.)

Dle uvážení sbormistra lze do soutěžního programu zařadit některou ze skladeb autorů, které byly oceněny ve skladatelské soutěži Opus ignotum. Přehled oceněných skladeb najdete na: www.nipos.cz/archiv-vysledku. Noty jsou k dispozici v Knihovně NIPOS (https://katalog.nipos.cz/) a část z nich je k dispozici také v e-shopu NIPOS (https://eshop.nipos.cz). Tato možnost je dobrovolná.

 

Program vystoupení dětských pěveckých sborů

Nepřesáhne 10 minut čistého času hudební produkce. Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze čtyř podkategorií (I., II. a III. podkategorie jsou soutěžní)[1].

 

Program vystoupení pěveckých sborů mládeže

Nepřesáhne 12 minut čistého času hudební produkce. Tělesa se skládají ze zpěváků ve věku 11–21 let, 10 % do 26 let. 

Program vystoupení pěveckých sborů dospělých

Nepřesáhne 15 minut čistého času hudební produkce. Každé těleso může mít mezi svými členy 15 % zpěváků mladších 18 let.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Všichni zájemci o účast (děti, mládež, dospělí) vyplní elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška bude spuštěna pro děti a mládež 15. 1. 2024, pro sbory dospělých bude otevřena v období od 1. 3. 2024 do 20. 4. 2024. V případě pěveckých sborů dětí a mládeže celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Pěvecké sbory dospělých se hlásí přímo bez postupových přehlídek.

Postupové přehlídky dětských sborů:

Sbor se přihlásí na postupovou přehlídku nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Sbor, který se účastní postupové přehlídky v jiném kraji, může být hodnocen, nemá však nárok na postup do celostátní přehlídky. V případě, že je přehlídka v kraji působení sboru zrušena, může se sbor účastnit  přehlídky v jiném kraji (včetně nároku na postup). Sbor se může postupové přehlídky zúčastnit vždy jen v jedné kategorii. Účastník delegovaný do celostátní přehlídky Primachori 2023 má i v roce 2024 šanci postoupit na CP Choralia magna 2024. Sbory, které byly oceněny zlatým pásmem v Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Porta musicae 2022 v Liberci, případně byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, mohou být na postupové přehlídce hodnoceny včetně nároku na postup.

 

Postupové přehlídky mládežnických sborů:

Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Sbor se může postupové přehlídky zúčastnit vždy jen v jedné kategorii.

Postupové přehlídky se uskuteční v březnu a dubnu roku 2024. Vyšší počet sboristů (než 50) sbormistři konzultují s krajským pořadatelem. Výsledky sdělí pořadatelé postupových přehlídek odborné pracovnici do
30. dubna 2024
dětské sbory – Michaela Králová, kralova@nipos.cz, 778 702 491; pěvecké sbory mládeže – Barbora Hanslianová, hanslianova@nipos.cz, 774 058 219. 

 

Celostátní přehlídka:

Sbory vybrané na celostátní přehlídku se zúčastní dle možností a domluvy na jednu či dvě noci. Limitem bude kapacita ubytování. V rámci celostátní přehlídky vystoupí na nesoutěžních přehlídkových koncertech, aktivně se zapojí do individuálních i hromadných workshopů. Sbor se může CP zúčastnit vždy jen v jedné kategorii.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Každý pořadatel postupové přehlídky sestaví tříčlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS nebo člen odborné rady pro  sborový zpěv dětí nebo mládeže NIPOS. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem, sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění. 

Na celostátní přehlídku (pokud to bude možné) postoupí 14 dětských pěveckých sborů – porota vybere nejlepší dětský sbor z každého kraje. Na celostátní přehlídce je možné změnit repertoár, je ovšem třeba zachovat kategorii, do které se pěvecké sbory přihlásily a postoupily z ní do celostátní přehlídky.

Na celostátní přehlídku (pokud to bude možné) postoupí 14 pěveckých sborů mládeže dle nejvyššího bodového ohodnocení, porota hodnotí bodově (30.00–25.00 zlaté pásmo, 24.99–20.00 stříbrné pásmo, 19.99–15.00 bronzové pásmo, 14.99–0 čestné uznání) celkovou interpretační úroveň sboru dle kritérií:

Technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus.

Interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace. Dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti.
Celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti. Na celostátní přehlídce je možné změnit repertoár, je třeba ovšem zachovat kategorii, do které se pěvecké sbory přihlásily a postoupily z ní do celostátní přehlídky.

            Na celostátní přehlídku se může přihlásit 14 pěveckých sborů dospělých. Přednost přijetí mají sbory, které se staly absolutními vítězi přehlídek Choralia Praha, Choralia Chrudim a Choralia Mikulov v letech 2021–23, další sbory se mohou hlásit volně. Přehlídka je otevřena všem sborům dospělých od začínajících po sbory špičkové. Podmínkou účasti je vyplnění elektronické přihlášky s nápaditou dramaturgií odpovídající zadání jednotlivých kategorií a zaslání jedné libovolné audiovizuální nahrávky (např. youtube atp.) sboru ne starší než 2 roky.   

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do
15. května 2024
. Programovou radu přehlídky jmenuje NIPOS.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Zpracovali Barbora Hanslianová, Jan Pirner, Michaela Králová, NIPOS, útvar ARTAMA, září 2023

 

[1] I. podkategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy (vztahuje se k době konání postupového kola)

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně (vztahuje se k době konání postupového kola)

II. podkategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy (vztahuje se k době konání postupového kola)

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně (vztahuje se k době konání postupového kola)

III. podkategorie – sbory předškolních dětí (MŠ, ZUŠ, DDM, SVČ) s možností 25 % žáků 1. třídy ZŠ (vztahuje se k době konání postupového kola)

IV. podkategorie (nesoutěžní) – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s  rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, SVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru.

PROGRAM:

ČTVRTEK 17. 10. 2024

PŘEHLÍDKOVÝ KONCERT 

PETROF GALLERY

15.00-16.30

PŘEHLÍDKOVÝ KONCERT 

PETROF GALLERY

17.00-18.30

ZAHAJOVACÍ KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY

PETROF GALLERY

19.00-20.30

PÁTEK 18. 10. 2024

PŘEHLÍDKOVÝ KONCERT 

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

17.00-18.30

SLAVNOSTNÍ KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

19.00-20.30

SOBOTA 19. 10. 2024

PŘEHLÍDKOVÉ MATINÉ 

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

11.00-12.00

PŘEHLÍDKOVÝ KONCERT 

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

15.00-16.30

PŘEHLÍDKOVÝ KONCERT 

17.00-18.30

PŘEHLÍDKOVÝ KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

19.00-20.30