XXVIII. OTEVŘENO

 

Celostátní přehlídka pantomimy a nonverbálního divadla
23.–25. června 2023, Městské divadlo Kolín

PROPOZICE

I. Vyhlášení přehlídky
Přehlídku vyhlašuje NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) společně s ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.
Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO.

II. Poslání přehlídky
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům a souborům vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a nonverbálního divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících, neslyšících i jinak hendikepovaných amatérských mimů, herců, příp. tanečníků. Má za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a nonverbálního divadla.

III. Podmínky účasti
Přehlídka je v roce 2023 organizována jednokolově. Je určena především pro obory pantomima a nonverbální divadlo. Přihlášené subjekty z oboru scénického tance berou na vědomí, že jejich výkon bude posuzován kritérii divadla, nikoli tance. Podle dohody s oborem scénický tanec se soubory scénického tance musí rozhodnout, zda svoji choreografii přihlásí na přehlídku scénického tance či pantomimy a nonverbálního divadla. Obojí v rámci jedné sezóny není možné.
Zájemci o účast na přehlídce zašlou poštou nebo e-mailem na adresu: tomas@nipos.cz nejpozději do 10. května 2023 přihlášku společně s povinnými přílohami (viz tiskopis přihlášky). Vystoupení, která se zúčastní celostátního kola v Kolíně, vybere programová komise, složená ze zástupců obou vyhlašovatelů a odborníků, a to na základě přihlášek a videonahrávek. Informaci o ne/zařazení zašle přihlášeným subjektům nejpozději do 31. května 2023.
Termín a místo konání: Městské divadlo, Smetanova 557, 280 00 Kolín, 23.–25. června 2023

IV. Program přehlídky
Program přehlídky se skládá z přehlídkových vystoupení, ze kterých lektorský sbor vybírá ta, která případně budou reprezentovat obor a přehlídku na celostátní divadelní žatvě Jiráskův Hronov 2023, a to pravděpodobně v programu Den tance, dále z doprovodného programu (vystoupení profesionálních,  zahraničních a jiných inspirativních těles) a vzdělávací části (odborné dílny/semináře, rozborové semináře).

V. Náklady účastníků
Pořadatel hradí ubytování účastníků vystupujících v programu po dobu přehlídky (domov mládeže) a podle možností rozpočtu přehlídky přispívá na jejich cestovné. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na všechny akce přehlídky včetně inspirativních představení a vzdělávacího programu (u veřejných odborných seminářů může být limitován počet účastníků). Platby mohou být upraveny podle aktuálního rozpočtu. Akce se mohou zúčastnit i další zájemci (nevystupující v programu). Ti kromě účastnického poplatku hradí i své náklady na ubytování, pokud je požadují.

VI. Technické podmínky
Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 30 minut. O případné výjimce rozhoduje na základě přihlášky a konzultace s daným subjektem programová rada. Vystoupení budou probíhat v prostorách Městského divadla v Kolíně, k dispozici budou příslušní (místní) techničtí pracovníci.
Je třeba, aby přihlášení, kteří nedisponují vlastními techniky, velmi pečlivě uvedli své technické požadavky (prostor, světla, zvuk) tak, aby byly kompletní a srozumitelné místním pracovníkům. Pokud soubor či jednotlivce doprovází vlastní technik, předpokládá se, že bude pracovat společně s místními pracovníky.
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného časového plánu, který je třeba dodržet. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžný jevištní mobiliář (stůl, židle). Předpokládá se, že vše ostatní si zajišťuje jednotlivec či soubor sám. Jakékoliv další požadavky (např. praktikáble, baletizol, klavír,…) je nutno uvést na přihlášce, soubor či jednotlivec bude poté kontaktován pořadatelem přehlídky. Podle možností místního pořadatele bude poté dohodnuto, zda je možné dané požadavky splnit.

VII. Lektorský sbor
Lektorský sbor celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, nonverbálním divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář (či semináře) spojený s diskusí o předvedených vystoupeních a případně vyberou vystoupení reprezentující přehlídku Otevřeno na Jiráskově Hronovu 2023.

 VIII. Různé
Konferování programu přehlídky, odborné semináře/dílny, diskuse a hodnocení celostátní přehlídky jsou tlumočeny podle potřeby do českého znakového jazyka.

Uzávěrka přihlášek je 10. května 2023

Kontakt: Karel Tomas tel.: 221 507 932, 778 702 378, 603 480 111, e-mail: tomas@nipos.cz

Přihlášky a informace: NIPOS, P.O. Box 12 / Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha,  Otevřeno_přihláška_2023

Feedback