XXIX. OTEVŘENO – propozice

Celostátní přehlídka pantomimy a nonverbálního divadla
21. – 23. června 2024 Městské divadlo Kolín

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) společně s ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.
Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO a hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové.

II.CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům a souborům vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a nonverbálního divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících, neslyšících i jinak hendikepovaných amatérských mimů, herců, příp. tanečníků. Má za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a nonverbálního divadla.

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je v roce 2024 organizována jednokolově. Je určena pro obory pantomima a další formy tanečního a nonverbálního divadla.
Všechny přihlášené subjekty bude lektorský sbor přehlídky posuzovány kritérii divadla, nikoli tance.
Zájemci o účast na přehlídce zašlou poštou nebo e-mailem na adresu: tomas@nipos.cz nejpozději do 20. května 2024 přihlášku společně s povinnými přílohami (viz tiskopis přihlášky). Vystoupení, která se zúčastní celostátního kola v Kolíně, vybere programová komise, složená ze zástupců obou vyhlašovatelů a odborníků, a to na základě přihlášek, v případě velkého zájmu i  videonahrávek. Informaci o ne/zařazení zašle přihlášeným subjektům nejpozději do 3. června 2024.

IV. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY OTEVŘENO 2024
Městské divadlo, Smetanova 557, 280 00 Kolín, 21. – 23. června 2024

V. program přehlídky
Program přehlídky se skládá z přehlídkových vystoupení, o kterých bude s tvůrci lektorský sbor diskutovat, dále z nich vybírá ta, která budou reprezentovat obor i přehlídku na celostátní divadelní žatvě Jiráskův Hronov 2024, dále z doprovodného programu (vystoupení profesionálních,  zahraničních a jiných inspirativních těles) a vzdělávací části (odborné dílny/semináře, rozborové semináře).

VI. NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ
Pořadatel hradí ubytování účastníků vystupujících v programu po dobu přehlídky (domov mládeže – 2 noci) a podle možností rozpočtu přehlídky přispívá na jejich cestovné. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na všechny akce přehlídky včetně inspirativních představení a vzdělávacího programu (u veřejných odborných seminářů může být limitován počet účastníků). Platby mohou být upraveny podle aktuálního rozpočtu. Pro nehrající přihlášené účastníky odborných seminářů platí stejné podmínky. Akce se mohou zúčastnit i další zájemci (nevystupující v programu). Ti kromě účastnického poplatku hradí i své náklady na ubytování, pokud je požadují.

VII. Technické podmínky
Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 30 minut. O případné výjimce rozhoduje na základě přihlášky a konzultace s daným subjektem programová rada.
Vystoupení budou probíhat v prostorách Městského divadla v Kolíně, k dispozici budou příslušní (místní) techničtí pracovníci.
Je třeba, aby přihlášení, kteří nedisponují vlastními techniky, velmi pečlivě uvedli své technické požadavky (prostor, světla, zvuk) tak, aby byly kompletní a srozumitelné místním pracovníkům. Pokud soubor či jednotlivce doprovází vlastní osvětlovač či zvukař, předpokládá se, že bude pracovat společně s místními techniky.
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného časového plánu, který je třeba dodržet. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžný jevištní mobiliář (stůl, židle). Na jevišti divadla bude podle potřeby položen baletizol. Předpokládá se, že vše ostatní si zajišťuje jednotlivec či soubor sám. Požadavky na vybavení a techniku (např. praktikáble, baletizol, klavír,…) je nutno uvést na přihlášce, soubor či jednotlivec bude poté kontaktován pořadatelem přehlídky. Podle možností místního pořadatele bude poté dohodnuto, zda je možné dané požadavky splnit.

VIII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, nonverbálním divadlem, scénickým tancem nebo dalšími příbuznými obory. Tito odborníci povedou rozborový seminář (či semináře) spojený s diskusí o předvedených vystoupeních a případně vyberou vystoupení reprezentující přehlídku Otevřeno na Jiráskově Hronovu 2023. Lektoři odborného semináře povedou zájemce ve specializovaných dílnách podle samostatného programu.

IX. RŮZNÉ
Konferování programu přehlídky, případně odborných seminářů/dílen, diskuse a hodnocení celostátní přehlídky jsou podle potřeby tlumočeny do českého znakového jazyka. Uzávěrka přihlášek je 20. května 2024.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE NIPOS P.O. Box 12 / Fügnerovo nám. 1866/5 120 21 Praha tel.: 221 507 932, 778 702 378, 603 480 111 (Karel Tomas) e-mail: tomas@nipos.cz