NIPOS > O nás

Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu (NIPOS)


Zřízeno Ministerstvem kultury k 1. 1. 1991

Z historie

V roce 1905 byl z podnětu tehdejší Národní rady české ustaven s podporou českých politických stran Svaz osvětový, sdružující nejvýznamnější české svazy, jednoty, matice, sdružení a spolky, které vykonávaly různými způsoby a v různých oborech osvětovou, kulturní a výchovnou činnost. Úkolem Svazu osvětového bylo zejména koordinovat činnost organizací ve svazu sdružených, pomáhat jim organizačně, později i studijní a metodickou činností.

V roce 1925 byl přebudován Svaz osvětový na Masarykův lidovýchovný ústav, který dostal poměrně rozsáhlé studijní, koncepční a koordinační úkoly a pracoval se státní podporou. K jeho dalším proměnám došlo v období druhé světové války a po únorovém převratu v roce 1948. V padesátých létech byl přetvořen na Osvětový ústav a vedle něj vznikly další instituce, např. Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, který byl s OÚ v roce 1971 sloučen v Ústav pro kulturně výchovnou činnost. V roce 1991 byl ÚKVČ transformován v IPOS – Informační a poradenské středisko pro místní kulturu. S účinností ode dne 4.5.2004 se na základě rozhodnutí č.2/04 ministra kultury změnil název Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu na nový název Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (zkratka NIPOS).

Ze Zřizovací listiny NIPOS

Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní statistiku.

Zřizovací listina NIPOS (platná od 1.12.2013 – změna sídla)
Organizační řád NIPOS
Organizační schéma NIPOS
Profily vedoucích pracovníků NIPOS
Protikorupční program NIPOS
Poradci a poradní orgány NIPOS
Statut odborných rad NIPOS ARTAMA pro obory neprofesionálního umění

Ředitelka NIPOS
Mgr. Lenka Lázňovská
e-mail: nipos@nipos.cz
telefon: +420 221 507 935

Výroční zprávy NIPOS – VIZ

ARTAMA

je útvar pro neprofesionální umělecké aktivity. Nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje dokumentaci, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy pro orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními. ARTAMA nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí, dramaturgickou poradnu, kontakty s odborníky v jednotlivých oborech.

Vedoucí: Ing. Pavlína Čermáková, tel. 221 507 952

Útvar CIK

(Centrum informací a statistik kultury) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění, s dodržením mezinárodních doporučení a požadavků, a to ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Útvar na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů místního, regionálního i celostátního významu, včetně orgánů státní správy a samosprávy obcí a měst a občanských sdružení. Získané informace jsou zpřístupněny orgánům státní správy, subjektům kultury a ostatním zájemcům prostřednictvím registrů zpravodajských jednotek a dalších budovaných databází. CIK zabezpečuje činnost veřejné knihovny se specializovaným fondem, jehož on-line katalog je k dispozici pro uživatele. Obsahuje přes deset tisíc záznamů knih z oborů kultury, profesionálního umění, neprofesionálních uměleckých aktivit, společenských věd, ekonomiky a legislativy kultury, dále každoročně zpracovávané statistické údaje o činnosti kulturních institucí, sdružení aj. Unikátní část tvoří publikace a časopisy, týkající se osvětové činnosti, místopisné tituly a jiné dokumenty, vydávané od roku 1905 po založení Svazu osvětového a dále po roce 1925, kdy vznikl Masarykův lidovýchovný ústav.

Vedoucí: PhDr. Jana Radová, tel. 221 507 920

Útvar KAM

(Útvar koncepcí a metodiky) byl zřízen v červenci 2012. Vznikají zde analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury. Kromě úkolů zadaných NIPOS a Ministerstvem kultury rozvíjí vlastní projekty, pořádá vzdělávací semináře, odborná setkání a poskytuje právní poradenství v oblasti kultury, rovněž ve formě internetové poradny. Útvar je napojen na další kulturní instituce v naší republice i v zahraničí.

Vedoucí: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, tel. 221 507 949

Ekonomický útvar

plní úkoly NIPOS ve věcech státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, účetního výkaznictví včetně vlastní účetní služby. Dále zajišťuje činnosti z oblasti práce a mezd v souladu s platnými platovými předpisy, zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti a dalšími souvisejícími předpisy.

Vedoucí Ing. Jana Denková, tel. 221 507 937

Útvar informačních a komunikačních technologií (ICT)

odpovídá za chod výpočetní techniky NIPOS, navrhuje a posléze realizuje optimalizaci řešení včetně vybavení pro jednotlivá pracoviště NIPOS vzhledem k jejich potřebám i pro NIPOS jako celek, podílí se na nákupu výpočetní techniky pro NIPOS, zajišťuje správu sítí a technickou správu databází NIPOS, po technické a formální stránce zabezpečuje webové stránky organizace.

Vedoucí: Tomáš Bašus, tel. 221 507 901

Útvar ředitele

zahrnuje ředitelství, pracoviště interního auditu, redakci internetového magazínu Místní kultura, který monitoruje kulturní život v celé ČR (vedoucí redaktorka Mgr. Lenka Jaklová). Součástí je pracoviště databáze českého amatérského divadla (vedoucí PhDr. Milan Strotzer). Útvar zabezpečuje rovněž provoz organizace.

Samostatné weby NIPOS

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.