NIPOS > Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Fügnerovo náměstí 1866/5
P. O. Box 12 • 120 21 Praha 2

přijímá oznámení, ve smyslu zákona 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Právní úprava

zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Oznamovatel

Oznamovatelem je a může být pouze fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona.

Věcná působnost

Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 odst.1 zákona , ke kterému  došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Oznamovat lze trestné činy, závažné přestupky, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a jakákoliv porušení předpisů ze 14 ti zákonem vyjmenovaných oblastí.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ( např. závislou práci vykonávanou v pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž atp.) podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému („příslušná osoba“):

Ing.  Blanka Vlčková

Mgr. Kateřina Vítová

Způsoby podání oznámení – dle volby oznamovatele písemně nebo ústně:

a) Vnitřní oznamovací systém

v elektronické podobě –  na e-mail: whistleblowing@nipos.cz

v listinné podobě – takové oznámení musí být doručeno do podatelny Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a to v uzavřené obálce, označené následovně: 

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Fügnerovo náměstí 1866/5

P. O. Box 12 • 120 21 Praha 2

,„NEOTVÍRAT – „OZNAMOVATEL“ „K RUKÁM Ing. Blanky Vlčkové“

ústně – telefonicky či osobně po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Telefon: 221 507 939

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Způsob vypořádání oznámení

Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. 

V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

b) Externí oznamovací systém

Oznámení můžete podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou dostupné i bližší informace k tématu, a to včetně informací týkajících se dalšího vyřizování podaného oznámení.

www.justice.cz  (doporučujeme hledat hesla “Oznamovatel“ popř. „chci podat oznámení“)

c) Uveřejnění oznámení

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v §7 odst. 1  písm. c zákona.

Poučení:

Ten, kdo podá vědomě nepravdivé oznámení, může se tím dopustit protiprávního jednání. V takovém případě se Oznamovatel nemůže domáhat ochrany před odvetným opatřením.

Samostatné weby NIPOS