Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění (II. aktualizované vydání)

Meto­dické dopo­ru­čení MK ČR pro dob­ro­vol­nic­tví v kul­tuře a umění (ke stažení v PDF)

V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 byl pracovní skupinou Dobrovolnictví v kultuře vypracován materiál Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění. NIPOS se jako zakládající člen této skupiny zabývá problematikou dobrovolnictví dodnes, a proto jsme se rozhodli tento materiál aktualizovat i vzhledem ke změnám souvisejícím s novým občanským zákoníkem či s chystaným novým zákonem o dobrovolnictví.

Dokument má formu metodického doporučení koncipovaného do dvou částí. Část obecná se zabývá vymezením, právním postavením a posláním dobrovolnictví v oblasti kultury. Specializovaná část, vytvořená odborníky na jednotlivé oblasti umění a kultury, obsahuje příklady, rady a návody, jak postupovat při spolupráci s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických programů a jak minimalizovat případná rizika.

Věříme, že po obsahové i formální stránce aktualizovaná Metodika se stane užitečnou pomůckou organizacím v kultuře, které s dobrovolnictvím začínají, anebo se k této činnosti teprve chystají. Dokument vychází elektronicky a díky podpoře Ministerstva kultury i v tištěné podobě.

Dokument ve formátu PDF ke stažení zde: Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění