Změna zákona o účetnictví – důležité pro muzea, galerie a památky

Z textu důvodové zprávy

k návrhu změny zákona o účetnictví :

 Protože jednou z podmínek pro zachycení majetku v účetnictví je jeho ocenění, je i v zemích Evropské unie tendence oceňovat „fiktivní cenou“ ve výši 1 Kč, resp. 1 Eura kulturní památky a obdobný majetek, u kterého je problematické nebo neefektivní stanovit jeho ocenění jiným způsobem. Nejedná se o rozšíření předmětu účetnictví, ale pouze o zjednodušení metodiky oceňování. Pokud jsou tyto druhy majetku vedeny již v jiných evidencích, není známa jejich pořizovací cena a nebylo o nich účtováno, potom ani jejich zavedení do účetnictví nemusí být problematické. S ohledem na ustanovení § 10, § 33 a § 33a zákona budou využitelné jako účetní záznamy i informace uvedené v těchto evidencích.

 Z hlediska členění analytických účtů bude tento majetek členěn podle způsobu jejich ocenění, tzn. „fiktivní cenou“ nebo pořizovací cenou, případně reálnou hodnotou podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. h). Tímto způsobem bude zajištěna odpovídající vypovídací schopnost účetnictví i při rozdílném způsobu ocenění. V příloze účetní závěrky, resp. v příloze k účetním výkazům za Českou republiku, budou uvedeny vysvětlující informace k těmto skutečnostem.

 Ustanovení zákona zmocňuje Ministerstvo financí k vydání vyhlášky o požadavcích na inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro porovnání skutečnosti a účetních záznamů v účetnictví. Upřesnění pravidel pro tuto oblast  je nutné pro zajištění srovnatelnosti výsledků inventarizací, formalizaci provádění inventarizací a zajištění dalších činností, které souvisí s inventarizací.

 V § 25 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

 „k)      kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč,“.

 Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).