Zlaté slunce 2017 – propozice

ZLATÉ SLUNCE 2017
14. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby –školní kategorie
8.–9. června 2017, Blansko

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Jihomoravského kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS) je vyvrcholením dění v oboru školního filmu v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných médiích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dvoukolová: zemská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a)    se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a zemských kol,
b)    přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola a řádně vyplní průvodní list, nebo provede registraci filmu a osoby na portále FILMDAT
c)    snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
d)    autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
e)    autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací (průvodní list nebo registraci na portále FILMDAT) do termínu uzávěrky zemského kola,
f)    autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.
Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné.

Soutěžní kategorie:
a)    dokumenty, reportáže a publicistika,
b)    hrané snímky,
c)    animované snímky,
d)    experimentální snímky a videoklipy.

Věkové kategorie:
A – tvorba dětí a žáků do 15 let,
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let a handicapovaných autorů (H)
Maximální délka snímku je do 20 minut.

Kategorie školních filmů
Kategorie A a B pro školní filmy v zemských kolech a celostátní soutěži byla rozdělena do dvou základních skupin. Na skupinu A, která je určená pro nejmladší filmaře – děti od 6 do 15 let a základní školy (ZŠ) a skupinu B pro mladé filmaře od 16 do 19 let a střední školy (SŠ).
V obou kategoriích se mladí autoři mohou hlásit do zemských kol. Pokud se přihlásí autor starší 15 let na Český videosalon (mezi dospělé), tak se nemůže přihlásit se stejným snímkem na Zlaté Slunce.
Autoři v přihlášce do soutěže označí své práce písmenem Š-A nebo Š-B podle věkové skupiny, do které patří. Také označí soutěžní snímek podle výše uvedených soutěžních kategorií.
Zemské poroty budou posuzovat tyto přihlášené snímky jako školní A – B a podle žánrového zaměření, které označí autor v přihlášce. Do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné některou z cen a porotou doporučená čestná uznání. Celostátní porota provede nominaci do celostátní soutěže.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zemská kola

Propozice zemských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
Pořadatelé zemských kol jsou povinni po ukončení zemských kol soutěže na místě (nebo elektronicky) předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:
a)    protokol zemského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b)    všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě a doporučených čestných uznání v jednotlivých kategoriích,
c)    kompletně vyplněné průvodní listy jednotlivých soutěžních snímků (pořadatelé zemských kol si pro vlastní potřebu průvodní listy zkopírují).
Po uzávěrce zemské soutěže je zemský pořadatel povinný dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.
Pořadatel zemské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do zemské soutěže rozhoduje autor.
Pořadatelé zemských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění celostátních propozic mimo uzávěrky zemské soutěže a technických podmínek pro nosiče. Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskutečněna, je 8. 4. 2017.
Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídají pořadatelé zemských kol.

Republikové kolo
14. ročník soutěže ZLATÉ SLUNCE se koná 8.–9. 6. 2017 v Blansku. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 300 minut. Porota CSNFT-ZS zhlédne snímky postupující do předvýběruprostřednictvím nadnárodní databázewww.filmdat.cz. Ohodnotí je ve stupnici od 1 do 10 bodů a tímto rozhodne, které snímky budou soutěžit ve finále CSNFT Zlaté Slunce 2017.
Bodové hodnocení provedou porotci prostřednictvím nadnárodní databáze Filmdat www.filmdat.cz do 15. 4. 2017. Následně se celostátní porota sejde 26. 4. 2017 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně nebo prostřednictvím Filmdatu do 28. 4. 2017.
Z ekonomických a technických důvodů se udělené ceny na CSNFT ZS nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně na půdě NIPOS-ARTAMA Praha

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
a)    nemají řádně vyplněný průvodní list,
b)    nesplňují propozice soutěže,
c)    nebyl dodán protokol ze zemského kola.

Ekonomické zajištění
Zemská kola jsou finančně zajištěna granty Ministerstva kultury, města v místě konání soutěže a příslušným krajem. Dále podle místních podmínek sponzorskými dary a podobnými zdroji. Všichni členové autorského týmu, který postoupí do celostátního kola, budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na celostátní soutěži (mimo dopravy) na základě závazné přihlášky odeslané do 3. 6. 2017. (Pořadatelé zemských kol si podmínky o počtu členů autorského týmu a pedagogů stanoví ve svých propozicích podle vlastních podmínek.) Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo.

IV. HODNOCENÍ
Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel. Zemské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Porotu republikového kola školních filmů jmenuje NIPOS-ARTAMA.
Zemská odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Fyzické nosiče
Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2017 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty
Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

Počítačové formáty
Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2017 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.

Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – minimální rozlišení 720 × 576.
Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Způsob distribuce
Fyzické nosiče
Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.
V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty
FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení vyhlášeného krajským pořadatelem.
Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailovou adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátu používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.
Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, s velkým písmenem na začátku (ostatní malá) a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu.

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream, Vimeo a podobných nebudou pořadateli stahovány a akceptovány.

Možnosti přihlašování filmů:

1)    Portál FILMDAT
Všechny filmy aspirující na účast v krajském či celostátním kole musí být přihlášeny prostřednictvím portálu FILMDAT. Za tuto registraci primárně odpovídá autor filmu. Autor (pokud tak již neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a poté prostřednictvím přihlašovacího dialogu přihlásí film do soutěže. U filmů přihlašovaných a zasílaných přímo do krajských kol musí tuto registraci za autora provést pořadatel po předchozí dohodě s autorem.

2)    Vyplnění elektronické verze průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat elektronicky. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.

3)     Papírová forma průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat na nosiči poštou. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

Bližší informace:
FILMDAT, Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS STUDIO, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
Výměny nosičů v době mezi zemským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!
Snímky, které nebudou splňovat stanovené technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel zemského kola, který zodpovídá za dodržování zásad, zajistil jejich projekci. V tomto případě jsou uváděny mimo soutěž.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen nebo může být soutěž odvolána.
Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz  www.artama.cz  www.ksmb.cz www.ddmdvurkralove.cz.

 Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2016

 

ZLATÉ SLUNCE – TERMÍNY ZEMSKÝCH KOL 2017:

KRÁLOVÉDVORSKÉ ZLATÉ SLUNCE – Dvůr Králové nad Labem
Termín:  24. března 2017
Zemská soutěž pro Čechy

Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký
Kontakt: Sylvie Černotová, Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel. a e-mail: 499 320 353, 775 320 373 info@ddmdvurkralove.cz
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka soutěže: 10. 2. 2017
Web.: www.ddmdvurkralove.cz  www.artama.cz  www.filmdat.cz

ZLATÉ SLUNCE BRNO
Termín: 7.–8. dubna 2017
Zemská soutěž pro Moravu

Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický
Kontakt: Miroslav Obrátil, Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
E-mail: mirek.lavka@luzanky.cz  tel.: 724 232 739
Místo konání: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
Uzávěrka soutěže: 10. 3. 2017
Web.: www.artama.cz  www.filmdat.cz www.legato.luzanky.cz

Zlaté slunce 2017 – propozice