ZLATÉ SLUNCE 2014 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu doc – ZLATÉ SLUNCE PROPOZICE 2014

61. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
12.–13. června 2014, Ústí nad Orlicí 
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Pardubického kraje.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS) je vyvrcholením dění v oboru školního filmu v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných médiích.

 

 II. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dvoukolová: zemská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a)    se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a zemských kol,
b)    přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola a řádně vyplní průvodní list,
c)    snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
d)    autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
e)    autor odevzdá snímek a průvodní list do vyhlášeného termínu zemského kola,
f)    autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.
Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné.

Soutěžní kategorie:
a)    dokumenty, reportáže a publicistika,

b)    hrané snímky,
c)    animované snímky,
d)    experimentální snímky a videoklipy.

 Věkové kategorie:
A – tvorba dětí a žáků do 15 let,
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let.

Maximální délka snímku je do 20 minut.

Kategorie školních filmů
Kategorie A a B pro školní filmy v zemských kolech a celostátní soutěži byla rozdělena do dvou základních skupin. Na skupinu A, která je určená pro nejmladší filmaře – děti od 6 do 15 let a základní školy (ZŠ) a skupinu B pro mladé filmaře od 16 do 19 let a střední školy (SŠ).
V obou kategoriích se mladí autoři mohou hlásit do zemských kol. Pokud se přihlásí autor starší 15 let na Český videosalon (mezi dospělé), tak se nemůže přihlásit se stejným snímkem na Zlaté Slunce. Autoři v přihlášce do soutěže označí své práce písmenem Š-A nebo Š-B podle věkové skupiny, do které patří. Také označí soutěžní snímek podle výše uvedených soutěžních kategorií.
Zemské poroty budou posuzovat tyto přihlášené snímky jako školní A – B a podle žánrového zaměření, které označí autor v přihlášce. Do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné některou z cen a porotou doporučená čestná uznání. Celostátní porota provede nominaci do celostátní soutěže.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zemská kola
Propozice zemských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
Pořadatelé zemských kol jsou povinni po ukončení zemských kol soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:
a)    protokol zemského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b)    všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě a doporučených čestných uznání v jednotlivých kategoriích,
c)    kompletně vyplněné průvodní listy jednotlivých soutěžních snímků (pořadatelé zemských kol si pro vlastní potřebu průvodní listy zkopírují).

Po uzávěrce zemské soutěže je zemský pořadatel povinný dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.
Pořadatel zemské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do zemské soutěže rozhoduje autor.
Pořadatelé zemských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění celostátních propozic mimo uzávěrky zemské soutěže a technických podmínek pro nosiče. Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskutečněna, je 25. 4. 2014.
Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídají pořadatelé zemských kol.

Republikové kolo
61. ročník CSNFT – Český videosalon – ZLATÉ SLUNCE se koná 12.–13. 6. 2014 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 300 minut. Porota CSNFT-ZS zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze www.filmdat.cz nebo na DVD. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu do 300 minut na CSNFT-ZS 2014.
Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do 5. 5. 2014. Následně se celostátní porota sejde 7. 5. 2014 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 21. 5. 2014.
Z ekonomických a technických důvodů
(křehká keramika) se udělené ceny na CSNFT ZS nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně na půdě NIPOS-ARTAMA Praha. 

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
a)    nemají řádně vyplněný průvodní list,
b)    nesplňují propozice soutěže,
c)    nebyl dodán protokol ze zemského kola.

Ekonomické zajištění
Zemská kola jsou finančně zajištěna granty Ministerstva kultury, města v místě konání soutěže a příslušným krajem. Dále podle místních podmínek sponzorskými dary a podobnými zdroji. Všichni členové autorského týmu, který postoupí do předvýběru, budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na celostátní soutěži (mimo dopravy) na základě závazné přihlášky odeslané do 30. 5. 2014. (Pořadatelé zemských kol si podmínky o počtu členů autorského týmu a pedagogů stanoví ve svých propozicích podle vlastních podmínek.) Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo.

 

IV. HODNOCENÍ
Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel. Zemské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Porotu republikového kola školních filmů jmenuje NIPOS-ARTAMA. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
Odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.

 

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zásady pro technické vybavení soutěže:

 • Filmy na nosičích miniDV ve formátu: DV-SP nebo HDV, na nosičích DVD ve formátu DVD-VIDEO, MPG2, MP4 a DV AVI s minimálním rozlišením 720 – 576 a na nosiči BD ve formátu BD VIDEO.
 • Záznam musí být nahrán v normě PAL.
 • Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam kromě soutěžního filmu.
 • Nosiče přijaté do celostátního kola se autorům nevracejí a zůstávají v archivu NIPOS-ARTAMA.

Pro filmy postupující do předvýběru platí:

Pro miniDV:

 • Před vlastním filmem je doporučeno alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
 • Po skončení filmu je doporučeno alespoň 10 vteřin černé.
 • Záznam musí být nahrán rychlostí SP.
 • Videokazety musí být přetočeny na začátek.
 • Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

 Pro DVD:

Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).

 • Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů.
 • Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:
a)    přesný, nezkrácený název filmu,
b)    jméno a úplná adresa autora (případně příslušnost k filmovému klubu či svazu),
c)    přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu),
d)    časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu),
e)    formát obrazu 4:3, 16:9, 4:3 LB.
Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.filmdat.cz

Na samotném nosiči musí být čitelně uvedeny minimálně tyto údaje:
a)    přesný a nezkrácený název filmu,
b)    jméno autora.

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
Výměny nosičů v době mezi zemským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!
Snímky, které nebudou splňovat stanovené technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola, který zodpovídá za dodržování zásad, zajistil jejich projekci. V tomto případě jsou uváděny mimo soutěž.

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program soutěže omezen nebo může být soutěž odvolána.

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2013

 Propozice, přihlášky a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz  www.artama.cz  www.klubcentrum.cz

 

 ZLATÉ SLUNCE – TERMÍNY ZEMSKÝCH KOL 2014:

KRÁLOVÉDVORSKÉ ZLATÉ SLUNCE
Dvůr Králové nad Labem
Termín:  14. 3. 2014
Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, Hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký
Kontakt: Mgr. Iveta Hanušová, Bc. Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. a e-mail: 499 320 353, 775 320 353 info@ddmdvurkralove.cz
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka soutěže: 7. 3. 2014
Web.: www.ddmdvurkralove.cz  www.artama.cz  www.filmdat.cz

BLANSKO – Zlaté Slunce Blansko
Termín: 24.–25. 4. 2014
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický
Kontakt: Mgr. Jaroslav Cinkl, Základní škola – FK, Erbenova 13, 678 01 Blansko
e-mail: cinkl@erbenova.cz , tel: 516 415 561
Místo konání: Kino, Blansko
Uzávěrka soutěže: 19. 4. 2014
Web.: www.erbenova.cz  www.artama.cz  www.filmdat.cz

11. ZLATÉ SLUNCE
Český videosalon – Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
Ústí nad Orlicí
12.–13. června 2014
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Miroslav Tuščák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 958, 606 460 959, fax: 221 507 955, e-mail: tuscak@nipos-mk.czwww.nipos-mk.cz, www.filmdat.cz  www.cvu.cz  www.artama.cz
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Dana Chládková, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl.,
tel.: 465 521 047, 604 359 478, fax: 465 525 245, e-mail: info@klubcentrum.cz  www.klubcentrum.cz  www.filmdat.cz 
Uzávěrka soutěže: 25. 4. 2014