ZLATÉ SLUNCE 2011

Pro­po­zice ve for­mátu rtf – CS ZLATÉ SLUNCE 2011

58. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
16. – 18. června 2011, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Pardubického kraje.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS) je vyvrcholením dění v oboru školního filmu v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností, sdělovacími prostředky a médii.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dvoukolová: zemská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a)    se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,
b)    přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola a řádně vyplní průvodní list,
c)    snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
d)    autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
e)    autor odevzdá snímek a průvodní list do vyhlášeného termínu zemského kola,
f)    autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA.

Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné s výjimkou minuta filmu, které můžou soutěžit v krajských kolech.

Soutěžní kategorie:
a)    dokumenty, reportáže a publicistika,
b)    hrané snímky,
c)    animované snímky,
d)    experimentální snímky a videoklipy.

Věkové kategorie:
A – tvorba dětí a žáků do 15 let,
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let.
Maximální délka snímku je do 20 minut.

Kategorie školních filmů
Kategorie A a B pro školní filmy v zemských kolech a celostátní soutěži byla rozdělena do dvou základních skupin. Na skupinu A, která je určená pro nejmladší filmaře – děti od 6 do 15 let a základní školy (ZŠ) a skupinu B pro mladé filmaře od 16 do 19 let a střední školy (SŠ).V obou kategoriích se mladí autoři mohou hlásit do zemských kol. Autoři v přihlášce do soutěže označí své práce písmenem Š-A nebo Š-B podle věkové skupiny, do které patří. Také označí soutěžní snímek podle výše uvedených soutěžních kategorií.
Zemské poroty budou posuzovat tyto přihlášené snímky jako školní A – B a podle žánrového zaměření, které označí autor v přihlášce. Do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné některou z cen a porotou doporučená čestná uznání. Celostátní porota provede nominaci do celostátní soutěže.


III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Z
emská kola
Propozice zemských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
Pořadatelé zemských kol jsou povinni po ukončení zemských kol soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:
a)    protokol zemského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b)    všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě a doporučených čestných uznání v jednotlivých kategoriích,
c)    kompletně vyplněné průvodní listy jednotlivých soutěžních snímků.
Po uzávěrce zemské soutěže je zemský pořadatel povinný dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.

Pořadatel zemské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do zemské soutěže rozhoduje autor.
Pořadatelé zemských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění celostátních propozic. Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskutečněna, je 21. 5. 2011.
Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídají pořadatelé zemských kol.

Republikové kolo
58. ročník CSNFT – Český videosalon – ZLATÉ SLUNCE se koná 16. – 18. 6. 2011 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 300 minut. Porota CSNFT-ZS obdrží postupující snímky do předvýběru na DVD.
Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu do 300 minut na CSNFT-ZS 2011.
Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do 26. 5. 2011. Následně se celostátní porota sejde 27. 5. 2011 (pátek) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 31. 5. 2011.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:a)    nemají řádně vyplněný průvodní list,b)    nesplňují propozice soutěže,c)    nebyl dodán protokol ze zemského kola.

Ekonomické zajištění
Zemská kola jsou finančně zajištěna granty Ministerstva kultury, města v místě konání soutěže a příslušným krajem. Dále podle místních podmínek sponzorskými dary a podobnými zdroji. Všichni členové autorského týmu, který postoupí do předvýběru, budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na celostátní soutěži (mimo dopravy) na základě závazné přihlášky odeslané do 6. 6. 2011. (Pořadatelé zemských kol si podmínky o počtu členů autorského týmu a pedagogů stanoví ve svých propozicích podle vlastních podmínek.) Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo.


IV. HODNOCENÍ
Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel. Zemské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Porotu republikového kola školních filmů jmenuje NIPOS-ARTAMA. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
Odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit či rozdělit, nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.


V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zásady pro technické vybavení soutěže:

▪     Formáty pro krajské soutěže si určí krajský pořadatel.
▪     Do celostátní soutěže se přijímají filmy na nosičích miniDV ve formátu DV-SP a DVD ve formátu DVD VIDEO.
▪     Záznam musí být nahrán v normě PAL.
▪     Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam kromě soutěžního filmu.
▪     Nosiče přijaté do celostátního kola se autorům nevracejí a zůstávají v archivu NIPOS-ARTAMA.

Pro videokazety předvýběru Mini DV platí:
▪     Před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
▪     Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé.
▪     Záznam musí být nahrán rychlostí SP.
▪     Videokazety musí být přetočeny na začátek.
▪     Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

Pro DVD platí:
▪     Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
▪     Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů.
▪     Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:
a)    přesný, nezkrácený název filmu,
b)    jméno a úplná adresa autora, (případně příslušnost k filmovému klubu, či svazu),
c)    přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu),
d)    časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu),
e)    formát obrazu 4:3, 16:9, 4:3 LB.Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.filmdat.cz

Na samotném nosiči musí být čitelně uvedeny minimálně tyto údaje:
a)    přesný a nezkrácený název filmu,
b)    jméno autora.

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
Výměny nosičů mezi zemským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!
Snímky, které nebudou splňovat tyto technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola, který zodpovídá za dodržování Zásad, zajistil jejich projekci. V tomto případě jsou uváděny mimo soutěž.

Propozice, přihlášky a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.artama.cz a www.amatfilm.cz


VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program soutěže omezen nebo může být soutěž odvolána.


Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2010


ZLATÉ SLUNCE – TERMÍNY ZEMSKÝCH KOL 2011:

PRAHA
Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, Hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký, a Královéhradecký kraj
Dětská filmová zahrada – Zlaté Slunce
21. května 2011, k
ino Ponrepo, Praha
Kontakt: Petr Lášek, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6, email: zahrada@amatfilm.cz
Uzávěrka soutěže: 30. dubna 2011

BLANSKO
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický kraj
Zlaté Slunce Blansko
6. května 2011, k
ino Blansko
Kontakt: Mgr. Jaroslav Cinkl, Základní škola Blansko, Erbenova 13, 678 01 Blansko – Filmový kroužek,e-mail: cinkl@erbenova.cz, tel: 516 415 561, 739 308 315
Uzávěrka soutěže: duben 2011