ARTAMA > $category->cat_name > zemřela Eva Machková

zemřela Eva Machková

prof. Eva Machková
12. 3. 1931 – 9. 10. 2023

na Dětské scéně v Trutnově v r. 2000 (foto Zdeněk Fibír)

Eva Machková byla klíčovou osobností české dramatické výchovy, oboru, který od 60. let začala systematicky budovat – tehdy jako odborná pracovnice divadelního oddělení ÚDLUT (Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti), později ÚKVČ. Jeho vývoj od té doby ovlivňovala jako neobyčejně agilní a invenční organizátor, teoretik, historik, didaktik i kritik.

V 60. letech navázala na tradice české reformní pedagogiky, reprezentované zejména Miloslavem Dismanem, shromáždila kolem sebe nejtvořivější a nejosobitější učitele a vedoucí dětských kolektivů a jejich osobní metodiky obohatila o cenné zkušenosti zahraničních kolegů, zejména z Velké Británie a ze Skandinávie.

Na počátku 70. let založila tradici dodnes fungujících moderně pojatých národních přehlídek dětských divadelních a loutkářských souborů (Kaplické divadelní léto, dnes pod názvem Dětská scéna), které jsou oceňované nejen u nás, ale i v zahraničí, a měla zásadní podíl na propracování a organizování vzdělávacích akcí pro pedagogy dramatické výchovy dávno předtím, než dramatická výchova vstoupila do českých škol.

Od 2. poloviny 70. let ustavila a se Zdenou Joskovou vedla Kruh autorů a dramatizátorů dětského divadla, který soustředil nejvýraznější osobnosti oboru, pracoval a do počátku 90. let podstatným způsobem ovlivňoval dramaturgii dětského divadla.

V 80. letech měla vliv na zavedení a koncipování dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu na středních pedagogických školách, na počátku 90. let se podílela na tom, že se dramatická výchova začala učit na některých pedagogických fakultách a v roce 1992 založila katedru výchovné dramatiky na DAMU (v 1. polovině 90. let byla její vedoucí) a podporovala rovněž založení analogické katedry na JAMU.

V roce 1990 se spolupodílela na vzniku Sdružení pro tvořivou dramatiku, v prvních letech byla jeho předsedkyní a rozhodující měrou ovlivnila jeho činnost.

Prof. Eva Machková je autorkou více než 30 odborných publikací o dramatické výchově, mnoha článků a odborných statí, v 60. letech redigovala po deset let periodikum Divadelní výchova a poté redigovala několik časopiseckých rubrik nebo cyklů (v Amatérské scéně, Československém loutkáři, Tvořivé dramatice). Její práce Metodika dramatické výchovy z r. 1983 vyšla v roce 2020 už ve čtrnáctém vydání. Měla zásadní podíl na seznamování české odborné veřejnosti se zahraniční literaturou v oboru (zvláště prostřednictvím Tvořivé dramatiky).

Do nedávna aktivně pedagogicky působila na katedře výchovné dramatiky DAMU, průběžně editovala svůj vlastní webový portál Škola dramatickou hrou a takřka do poslední chvíle byla neobyčejně aktivní i jako autorka odborných článků a publikací.

Mezi její poslední publikační počiny patří metodická publikace Dramatická výchova Soni Pavelkové (NIPOS 2019), kterou z dochovaných pramenů dokumentujících práci jedné ze zakladatelských osobností české dramatické výchovy zpracovala jako editorka, skripta Škola dramatickou hrouDramatická výchova v primární škole (Ostravská univerzita 2019), didaktický sborník Dramatické metody ve vyučování (Nakladatelství AMU 2022), medailon Josefa Mlejnka v publikaci Děti, hry, divadlo a Josef Mlejnek (NIPOS 2023) nebo text Cesty k moderní české dramatické výchově o historii oboru v připravovaném sborníku Drama Education in the Czech Republic (NIPOS 2023) určeném pro zahraniční čtenáře.

Eva Machková v Databázi českého amatérského divadla: https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=121

Eva Machková na stránkách Assitej: https://assitej.idu.cz/cena-assitej-2011-pro-evu-machkovou/

Eva Machková na portále Paměť národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/machkova-eva-1931

Eva Machková na portále Příběhy našich sousedů: https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-12/praha-12-2020-2021/machkova-eva/

Více na stránkách www.drama.cz: https://www.drama.cz/aktuality/index.html