Závěrečná TZ Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost

Tisková zpráva / 13. prosince 2017

 

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost aneb Rosteme s kulturou / Kultur macht stark

 

V prostorách Goethe-Institutu v Praze se ve dnech 22.23. listopadu 2017 uskutečnila  česko-německá konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost. Konference byla součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN.

Konference se zabývala celým spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích – formálním vzděláváním (s akcentem na základní a střední), neformálním vzděláváním a informálním učením.  Jejím posláním bylo představit systémy, koncepce, legislativu, veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Dále byly uvedeny existující bilaterální projekty a příklady nejlepší praxe, a to jak prostřednictvím referátů, tak formou oborových dílen (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, film a video, literatura).

Konference se zúčastnilo přes sto účastníků z ČR a Německa. Referáty na dané téma přednesla celá řada předních odborníků z obou zemí.

V rámci tématu konference byly představeny příklady nejlepší praxe z obou zemí. Jednalo se především o projekty, které přesahují rámec svého oboru a mohou posloužit jako metodické vzory. Mohou ukázat obecné možnosti spolupráce jak v oblasti česko-německé, tak vzájemného provázání mezi uměním a vzděláváním. V rámci uměleckých oborových dílen byly představeny zajímavé tvůrčí metody a příklady z každé země uplatňované v jednom typu škol (ZŠ, SOŠ, ZUŠ) nebo občanských kulturních iniciativ a uměleckých a kulturních institucí.

Konference přinesla také důležité závěry určené rezortům školství a kultury, jež reflektují současnou situaci a vývoj na poli uměleckého vzdělávání. Vedle požadavku dále rozvíjet unikátní model vzdělávací oblasti Umění a kultura v kurikulárních dokumentech nebo zajistit větší podporu neformálnímu vzdělávání, byl vznesen zejména požadavek na programovou spolupráci obou ministerstev v oblasti uměleckého vzdělávání – např. uzavřením Memoranda o spolupráci v rámci kreativního vzdělávání mezi MK ČR a MŠMT ČR, které bude zahrnovat vznik nového programu na podporu kreativního vzdělávání v ČR financovaného z obou resortů.

Pořadateli konference byly Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Goethe-Institut Česká republika.

 

Kontakty pro média:

Josef Dušek, PR, tel.: 778 702 494, e-mail: dusek@nipos-mk.cz

PhDr. Jindřiška Gregoriniová, vedoucí projektu, tel.: 732 939 186, e-mail: gregoriniova@nipos-mk.cz