XXI. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2023 – propozice

I. Základní údaje

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

II. Termín konání

20. – 22. října 2023

III. Podmínky soutěže

 1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:
  • střední třída,
  • vyšší třída,
  • nejvyšší třída.
   1. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu, bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.
   1. Délka vystoupení pro orchestry
    • střední třídy je stanovena na 35 minut, které obsahují maximálně 15 minut pódiovou zkoušku v sále bez přítomnosti poroty a 20 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
    • vyšší třídy je stanovena na 40 minut, které obsahují maximálně 15 minut pódiovou zkoušku v sále bez přítomnosti poroty a 25 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
    • nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, které obsahují maximálně 15 minut pódiovou zkoušku v sále bez přítomnosti poroty a 30 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

     Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.
   2. V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

    IV. Termíny soutěže

    1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 30. června 2023.
    2. Povinné skladby pro rok 2023:
     • střední třída: Petr Spanilý – Amoretta – vydavatelství Bärenreiter Praha
     • vyšší třída:   Pavel Staněk – Česká taneční suita  – vydavatelství Rundel
     • nejvyšší třída: Percy Aldridge Grainger – Lincolnshire Posy – vydavatelství Hal Leonard

      Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.
      Součástí soutěže budou i semináře dirigentů s odbornou porotou.
    3. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 31. července 2023společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi, fotografie v rozlišení minimálně 300 pixelů. Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.
    4. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) ve třech kopiích do 31. srpna 2023
    5. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 30. září 2023.

    V. Hodnocení soutěže

    1. Výkony v soutěži bude hodnotit porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.
    2. Odborná porota bude hodnotit povinnou skladbu a volitelný program zvlášť, každé dle stanovených kritérií. Výsledný bodový zisk orchestru bude dán průměrem obou hodnocení. Volitelné skladby budou svým stupněm obtížnosti odpovídat dané soutěžní kategorii (třídě). Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria:
     • ladění,
     • kvalita tónu a zvuku,
     • frázování a artikulace,
     • technické provedení,
     • rytmické provedení/souhra,
     • dynamika a vyrovnanost zvuku,
     • prožití (procítění) stylu/interpretace,
     • tempo,
     • volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy, celkový dojem.
    3. Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.
    4. V soutěži budou uděleny tyto ceny:
     • vítěz třídy,
     • za provedení povinné skladby,
     • za dirigentský výkon,
     • absolutní vítěz soutěže.
    5. Pokud je ve třídě pouze jeden orchestr, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.
    6. Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení třídy.
    7. Uděleným bodům budou přiděleny následující přívlastky:
     výborný90,01 – 100 bodů
     velmi dobrý80,01 – 90 bodů
     dobrý70,01 – 80 bodů
     uspokojivý60,01 – 70 bodů

     Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny:

     bronzové pásmo60,00 – 69,99 bodů
     stříbrné pásmo70,00 – 79,99 bodů
     zlaté pásmo80,00 – 89,99 bodů
     zlaté pásmo s vyznamenáním90,00 – 100 bodů

     VI. Ostatní

     Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno sezení hudebníků, dirigentský pult, notové stojánky a bicí nástroje, které jsou uvedeny v partiturách povinných skladeb.

     VII. Další podmínky soutěže

     1. Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici organizačnímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorář.
     2. Mezinárodní soutěž začíná 20. října – končí 22. října 2023.
     3. K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:
      samostatné organizační pokyny,
      dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky),
      partitura povinné skladby + orchestrální hlasy.
     4. Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, organizační výbor a jeho sekretariát.

     Kontaktní adresa

     Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.

     Markéta Haničáková
     ul. 28. října 124/2556 | 709 24 Ostrava
     mobil: +420 724 040 133
     e-mail: hanicakova@jfo.cz | www.jfo.cz

     NIPOS – Artama Praha

     Václav Hlaváček
     Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha
     mobil: + 420 603 242 784
     e-mail: hlavacek@nipos.cz | www.nipos.cz