Soutěž malých dechových orchestrů ZLATÁ KŘÍDLOVKA 2010

Propozice MS MDO 2010 ve formátu rtf ke stažení

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MALÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
XIX. ZLATÁ KŘÍDLOVKA

Mistrovství České republiky dechových hudeb
22. – 23. května 2010, Hodonín

Vyhlašovatel: Sdružení dechových orchestrů ČR s podporou Ministerstva kultury
Odborný gestor: NIPOS-ARTAMA (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha), Sdružení dechových orchestrů ČR
Záštita: Město Hodonín
Pořadatel: Dům kultury Hodonín – příspěvková organizace, NIPOS – ARTAMA

I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Tradiční a vysoce uznávaná soutěž malých dechových orchestrů Zlatá křídlovka získala počínaje XI. ročníkem charakter mezinárodní soutěže. Vedle MDO z České republiky se jí mohou zúčastnit i MDO ze všech států světa, pokud splňují podmínky uvedené v tomto statutu. Mezinárodní soutěž má sloužit nejen k podpoře uměleckého růstu našich orchestrů, ale má současně významným způsobem iniciovat spolupráci, přátelské styky a vzájemné muzikantské i lidské obohacování našich i zahraničních orchestrů a jednotlivců. Pro orchestry, široké muzikantské zázemí i posluchače má být příležitostí k vzájemnému poznávání a rozvíjení přátelství ve smyslu sbližování národů Evropy. Vítěz Zlaté křídlovky získá zároveň titul Mistr České republiky dechových hudeb.

II. ÚČAST V SOUTĚŽI
Mezinárodní soutěže Zlatá křídlovka – Mistrovství České republiky 2010 se může zúčastnit kterýkoliv domácí i zahraniční orchestr hrající dechovou hudbu, v počtu do 18 hráčů (dirigent a zpěváci se do tohoto počtu nezapočítávají). Účast v soutěži není omezena věkem ani profesionálním či amatérským charakterem orchestru, jen počtem hráčů a vůlí respektovat podmínky soutěže. Ze soutěže nejsou vyloučeny ani ty orchestry, které již soutěžily a případně obsadily přední místa.

III. SOUTĚŽNÍ PROGRAM
Délka programu soutěžního vystoupení každého orchestru je 30 minut čistého času. Soutěžní program by měl mít zábavný charakter, doporučují se zpěvy, orchestr může mít vlastního konferenciéra ohlašujícího jednotlivé skladby. Orchestry by se měly v soutěži představit tak, jak v běžné činnosti přicházejí za svými posluchači.
Součástí soutěžního programu bude povinná skladba: PRO ŠTĚSTÍ, autor FRANTIŠEK MAŇAS, kterou každý orchestr na základě přihlášky obdrží zdarma rozepsanou do hlasů včetně řídícího hlasu. Každý orchestr musí do svého programu zařadit polku, valčík a pochod.
Každý soutěžící orchestr může do svého soutěžního programu zařadit na úvod jednu skladbu na rozehrání (do tří minut), která nebude počítána do limitu 30 minut. Nepatrné překročení hrací doby bude tolerováno.
Každý orchestr zašle nejpozději do 31. března 2010 definitivní program soutěžního vystoupení i s uvedením případné skladby na rozehrání, přiloží 5x kopii řídících hlasů od jednotlivých skladeb pro porotu, foto a charakteristiku orchestru, jmenný seznam všech členů orchestru (kapelník, dirigent, zpěváci a orchestrální hráči).
Účinkování orchestrálních hráčů a zpěváků v jiných orchestrech v rámci soutěže není možné. Ze závažných důvodů (např. zdravotních) jsou povoleny maximálně dvě změny ve jmenném seznamu členů orchestru.
V případě porušení tohoto bodu statutu bude orchestr ze soutěže vyloučen. Kontrolou bude pověřen člen řídícího výboru soutěže. Program a pořadí skladeb nelze dodatečně měnit.

IV. PŘIHLÁŠKY A VÝBĚR ORCHESTRŮ
Domácí i zahraniční orchestry, které projeví zájem o účast na soutěži Zlatá křídlovka – Mistrovství České republiky dechových hudeb, zašlou svoji přihlášku na adresu Domu kultury Hodonín (uvedena v závěru statutu) do 31. ledna 2010.
K přihlášce přiloží nejnovější nahrávku orchestru (demokazetu, nebo poslední vydané CD), kontaktní adresu na kapelníka s číslem telefonu (fax, e-mail).
Výběrové řízení se uskuteční v únoru 2010 a všechny přihlášené orchestry dostanou vyrozumění o výsledku výběrového řízení nejpozději do 28. února 2010.

V. HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Výkony v soutěži bude hodnotit pětičlenná porota složená z předních odborníků v oboru dechové hudby. Porotu jmenuje ARTAMA na základě doporučení odborné rady a ve spolupráci s výborem Sdružení dechových orchestrů ČR.
Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria: ladění, kvalita tónu, frázování a artikulace, technické provedení, rytmické provedení (souhra), dynamika a vyrovnanost zvuku, prožití (procítění) stylu/interpretace, tempo, volba repertoáru s ohledem na schopnosti orchestru, celkový umělecký dojem.
Při hraní povinné skladby se toleruje nedodržení nástrojového obsazení orchestru dle partitury povinné skladby – každý orchestr hraje ve svém nástrojovém obsazení.
Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny do:
a/ zlatého pásma s vyznamenáním,
b/ zlatého pásma,
c/ stříbrného pásma,
d/ bronzového pásma.
Absolutním vítězem se stává dechový orchestr, který dosáhne v soutěži nejvyšší počet bodů. Získává zároveň titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY. Kapelník vítězného orchestru bude v dalším ročníku jmenován do poroty soutěže.

V soutěži budou uděleny tyto ceny:
a/ Hlavní cena – Putovní pohár s titulem Mezinárodní vítěz Zlaté křídlovky a hudební nástroj – KŘÍDLOVKA, Pohár s titulem MISTR ČESKÉ REPUBLIKY 2010.
Vítězný orchestr dále získává:
• pozvání na festivaly dechových hudeb v Praze, Ratíškovicích, Strání a Novém Bydžově,
• pozvání na koncerty v Hodoníně, Rakovníku, Holýšově a Opavě,
• šek ve výši 20.000 Kč pro natáčení CD v Tonstudiu Jaromíra Rajchmana,
• možnost reprezentovat Českou republiku v roce 2011 na 12. Mistrovství Evropy dechových hudeb s garancí pokrytí nákladů spojených s dopravou orchestru.
b/ Diplom a věcná cena za umístění na 1. až 3. místě
c/ Pamětní listy za účast všem orchestrům
d/ Cena Josefa Frýborta nejmladšímu orchestru soutěže
e/ Cena Miloše Machka za nejlepší interpretaci povinné skladby
f/ Ceny za individuální výkony orchestrální i pěvecké
g/ Cena starosty Hodonína nejúspěšnějšímu zahraničnímu orchestru
h/ Cena ředitele DK Hodonín jako cena sympatií posluchačů
ch/ Další ceny dle rozhodnutí organizačního výboru a poroty soutěže

Výsledky soutěže a udělení cen vyhlásí porota veřejně na koncertu vítězů v neděli 23. května 2010, účast všech soutěžících orchestrů je na tomto vyhlášení povinná.

VI. EKONOMICKÉ OTÁZKY
Ekonomické zabezpečení účasti na soutěži se řeší u orchestrů samostatnou dohodou s tím, že část nákladů hradí pořadatel, část orchestry. Pořadatel zajistí a hradí všem orchestrům ubytování a stravování. 50% nákladů na dopravu hradí pořadatel pouze orchestrům z České republiky. Zahraničním orchestrům pořadatel dopravu nehradí.

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
K celé organizaci a průběhu soutěže se vydávají:
a/ statut soutěže,
b/ dohoda (smlouva) o účasti na základě písemné přihlášky a rozhodnutí výběrové komise,
c/ povinná skladba včetně particella,
d/ propagační materiály, plakáty, pozvánky a programová brožura.

Během soutěže 22. a 23. května 2010 jsou všechny zúčastněné orchestry plně k dispozici řídícímu výboru a mohou být požádány o propagační vystoupení v místě konání soutěže a blízkém okolí.
Případné natáčení vystoupení orchestrů v rámci soutěže pro rozhlas a televizi je vázáno souhlasem výkonných umělců s natáčením bez nároku na honorář pouze k nekomerčním účelům.
Veškerou korespondenci týkající se XIX. mezinárodní Zlaté křídlovky Hodonín 2010 a Mistrovství České republiky 2010 zasílejte na adresu pořadatele: Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín, telefon: 518309413, 518309411, fax: 518309414, e-mail: nespurkova@dkhodonin.cz

Václav Hlaváček                                                                                Mgr. Zdeněk Grombiřík
prezident SDO ČR                                                                             ředitel Domu kultury Hodonín