Wolkrův Prostějov 2023 – propozice

Wolkrův Prostějov 2023
66. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

13.–17. června 2023

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a statutární město Prostějov – Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let

2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2023 dovrší 18 let) do 21 let

3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2023 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů do programu WP rozhoduje programová rada WP. Ta ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi a zhlédnutí představení na DVD zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký přednes a divadlo poezie (OR UP) a přizvaní odborníci.

Programová rada zasedne v polovině dubna 2023. Programová rada není povinna zdůvodňovat svá rozhodnutí o výběru představení.

FESTIVAL WP MÁ DVĚ ČÁSTI:

A. Celostátní přehlídka sólových recitátorů

III. a ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídka probíhá na jevišti Městského divadla v Prostějově. Celostátní přehlídky se účastní recitátor pouze s jedním textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla 7 minut. Překročení časového limitu může být důvodem k tomu, že recitátor nebude z krajského kola nominován ani doporučen na celostátní přehlídku. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.

Krajské postupové přehlídky

Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.

Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru uměleckého přednesu, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.

Zájemci se mohou přihlásit ve škole, u pořadatele oblastního kola, nebo – pokud v místě není uspořádáno oblastní kolo – přímo u pořadatele krajské přehlídky.

Pořadatel krajské přehlídky určuje, zda bude po účastnících požadovat jeden nebo dva texty. Recitátor získává informaci přímo od pořadatele krajské přehlídky, na kterou se přihlašuje.

Pořadatelé jednotlivých postupových kol určí termín odevzdání přihlášek podle následujícího doporučeného kalendáře – určující je termín krajské přehlídky, termíny nižších kol je třeba stanovit po dohodě s krajským pořadatelem. Krajští pořadatelé konzultují odchylky od doporučeného kalendáře s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.

  • školní či místní kola – leden–únor 2023
  • oblastní kola – do 27. 2. 2023
  • krajská přehlídka – do 11. dubna 2023
  • uzávěrka postupů na 66. WP – nejpozději 16. dubna 2023
  • 66. Wolkrův Prostějov –13.–17. června 2023

Zájemci mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté a jsou povinni o tom pořadatele informovat.

Členem lektorského sboru krajské přehlídky musí být nejméně jeden odborník, který je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký přednes a divadlo poezie nebo který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil jako lektor celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů vztahujících se k literatuře a její sólové interpretaci.

Krajskou přehlídku doporučujeme uspořádat s rozborovým seminářem prezentovaných textů, vedeným lektory.

IV. a HODNOCENÍ A VÝBĚR

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží jen k interní potřebě programové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.

Nominace i doporučení na WP musí být zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.

Pokud je text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Musí být psán na počítači nebo na stroji. Kopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, případně překladatele a název textu. Text musí být čitelný, v pravém horním rohu označen jménem interpreta a číslem kategorie.

Pořadatel postupujícím předá odkaz na on-line formulář přihlášky na celostátní přehlídku, zajistí  texty a kontakty na recitátory, zároveň postupujícím rozdá informace o účasti na celostátní přehlídce a všem účastníkům nabídku seminářů konaných v rámci 66. Wolkrova Prostějova.

Dále je třeba, aby pořadatel vyplnil formulář Informace o krajské přehlídce pro potřeby NIPOS.

Pořadatelé krajských přehlídek zašlou kompletní materiály (výsledkovou listinu včetně mailových adres recitátorů, podepsané texty, hodnocení doporučených recitátorů a případně hodnocení celé přehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Lubinová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 nebo na: lubinova@nipos.cz, a to do tří dnů od konání přehlídky, ne však později než 16. 4. 2023. Pokud tak neučiní, vystavují své postupující recitátory a soubory nebezpečí, že nebudou na celostátní přehlídku pozváni.

Pořadatel všem účastníkům přehlídky zprostředkuje nabídku seminářů konaných v rámci 66. Wolkrova Prostějova.

Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí odbornému pracovníkovi NIPOS-ARTAMA do 1. dubna 2023.

Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce sólových recitátorů.

Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně inspirativní pouze z dílčího hlediska.

B. Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckého přednesu

Divadlo poezie představuje specifický druh na pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.

III. b ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajské postupové přehlídky

Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.

Pořadatelé by se měli (pokud to epidemická situace dovolí) zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru divadla poezie, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.

Soubory se mohou přihlásit u pořadatelů krajských postupových kol v termínu, který tito pořadatelé stanoví.

Členem lektorského sboru krajské přehlídky divadel poezie musí být nejméně jedna osoba, která je členem odborné rady pro umělecký přednes. Seznam členů je k dispozici v NIPOS-ARTAMA spolu se seznamem dalších odborníků na přednes a divadlo poezie. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být z různých oborů vztahujících se k literatuře a její interpretaci, divadlu a zejména k divadlu poezie.

Soubory mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté, a jejich členové jsou povinni o tom pořadatele informovat.

IV. b HODNOCENÍ A VÝBĚR

Lektorský sbor může doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Pokud lektorský sbor uvede u doporučených souborů pořadí, poslouží to jen k interní potřebě programové rady WP. Není vhodné, aby pořadí bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.

Doporučujeme pořadatelům krajských přehlídek použít evidenční list zaslaný pracovníkem NIPOS-ARTAMA už jako přihlášku do krajského kola. Pokud tak pořadatel neučiní, je nutné, aby doporučené soubory vyplnily evidenční listy na WP bezprostředně po skončení přehlídky.

K čitelně vyplněnému evidenčnímu listu přiloží scénář a anotaci inscenace v rozsahu 3–6 řádků, použitelnou bez úprav jako materiál do programové brožury WP, dále stručnou informaci o souboru a o autorovi (autorech); osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod., a minimálně pět propagačních fotografií z inscenace. Dále je třeba dodat alespoň část záznamu představení (nejlépe formou odkazu na YouTube). Záznam slouží programové radě WP k objektivnějšímu rozhodování o zařazení inscenací do programu WP, přičemž nejde o kvalitu nebo úplnost záznamu, spíše o možnost nahlédnout do inscenačních principů.

Po dohodě s pořadatelem krajské přehlídky je možné přílohy evidenčního listu poslat elektronicky na: lubinova@nipos.cz, a to do tří dnů od konání přehlídky, ne však později než 16. 4. 2023. Pokud tak neučiní, vystavují se soubory nebezpečí, že nebudou na celostátní přehlídku pozvány.

Pořadatel vybere vyplněné evidenční listy a všem účastníkům zprostředkuje nabídku seminářů konaných v rámci 66. Wolkrova Prostějova.

Do programu WP budou soubory zařazeny rozhodnutím programové rady WP na jejím zasedání v druhé polovině dubna 2023.

Upozornění:

Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.

Cenu Wolkrova Prostějova získává nejinspirativnější inscenace WP.

Cenu Jana Roubala uděluje lektorský sbor za dramaturgickou objevnost a nalezení adekvátního scénického tvaru inscenace.

Další ocenění může získat libovolný počet podnětných inscenací.

Cena diváka je udělována na základě divácké ankety.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží nebo nepříznivé epidemické situace může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Ivana Lubinová
NIPOS-ARTAMA, říjen 2022