WOLKRŮV PROSTĚJOV 2012 – propozice

Pro­po­zice ve for­mátu pdf – WP 2012_propozice


55. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
12. – 16. června 2012, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským úřadem – odborem školství a kultury, oddělením DUHA – kulturním klubem U hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Wolkrův Prostějov
(dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Poslá­ním pře­hlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.
1. kategorie –   od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17 let (dovršení 17 let až po 1. 2. 2012 včetně)
2. kategorie –   od 17 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2012 dovrší 17 let) do 20 let
3. kategorie –   od 20 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2012 dovrší 20 let) a více (horní věková hranice není stanovena)
U recitačních souborů a divadel poezie – od 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů do programu WP rozhoduje programová rada WP. Ta ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady uměleckého přednesu (OR UP) NIPOS-ARTAMA, zástupci lektorských sborů krajských přehlídek WP a přizvaní odborníci.
Programová rada zasedne koncem dubna či začátkem května 2012.

 

FESTIVAL WP MÁ DVĚ ČÁSTI:

Celostátní přehlídka sólových recitátorů

 

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídka probíhá v Městském divadle v Prostějově. Účastníci na základě vlastního uvážení a výběru představí jeden ze dvou textů, které interpretovali na krajské přehlídce. Tyto texty z poezie nebo prózy české či světové literatury mohou mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní texty. Interpretace textu nesmí přesáhnout osm minut. V evidenčních listech účastníků budou pro účely programové brožury WP uvedeny oba texty. Recitátor je povinen nejpozději do 14 dnů po skončení krajské přehlídky oznámit pořadateli do NIPOS-ARTAMA, který ze dvou textů se rozhodl představit na WP.

 

Krajské postupové přehlídky
jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek, a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.
Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru uměleckého přednesu, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.
Zájemci se mohou přihlásit ve škole, nejbližším kulturním zařízení, nebo – pouze pokud v oboru není uspořádáno spádové kolo – přímo u pořadatele krajské přehlídky.
Pořadatelé jednotlivých postupových kol určí termín odevzdání přihlášek podle následujícího doporučeného kalendáře:
–      školní či místní kola – leden 2012;
–      oblastní kola – do konce února 2012;
–      krajská přehlídka – do 3. dubna 2012;
–      uzávěrka postupů na 55. WP – nejpozději 3. dubna 2012;
–      55. Wolkrův Prostějov – 12. – 16. června 2012.

Zájemci mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté, a jsou povinni o tom pořadatele informovat.
Krajskou přehlídku doporučujeme uspořádat dvoukolově s rozborovým seminářem prezentovaných textů, vedeným lektory. Lektorský sbor by však měl umožnit všem interpretům představit oba texty, a k výběru do druhého kola přistoupit pouze v případě, že je to z časových důvodů opravdu nezbytně nutné.
Členem lektorského sboru krajské přehlídky by měl být nejméně jeden odborník, který je členem odborné rady WP nebo který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů, vztahujících se k literatuře a její sólové interpretaci.

 

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uve­de­ním pořadí. Toto pořadí slouží jen k interní potřebě pro­gra­mové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlá­šeno. Pro­gra­mová rada k navr­že­nému pořadí při­hlédne, ale není povinna ho respek­to­vat.
Nominace i doporučení na WP musí být písemně zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.
Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.
Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli krajského kola do 1. února 2012.
Bezprostředně po skončení přehlídky je nutné, aby postupující vyplnili evidenční listy na WP. Pořadatel vybere vyplněné evidenční listy, texty a kontakty na recitátory.
Informace uvnitř postupových listů jsou určeny účastníkům WP (sólistům a souborům).
Do čitelně vyplněného evidenčního listu vloží postupující recitátor oba texty, které na krajské přehlídce interpretoval. Pokud jsou texty kráceny, musí být dodány celé s vyznačením škrtů. Texty musí být psané na počítači nebo na stroji. Kopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, případně překladatele a název textu. Oba texty musí být čitelné, v pravém horním rohu podepsané interpretem a označené číslem kategorie.
Pořadatelé krajských přehlídek zašlou tyto kompletní materiály (vyplněné evidenční listy s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinou s celkovým hodnocením krajské přehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Daniel Razím, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 či na e-mail: razim@nipos-mk.cz.
Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce sólových recitátorů.
Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně inspirativní pouze z dílčího hlediska. Lektorský sbor WP přesně zformuluje, co na vystoupení oceňuje.

 

Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckéhopřednesu

Divadlo poezie představuje specifickou žánrovou formu na pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vstupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Krajské postupové přehlídky

jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.
Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru divadla poezie, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.
Soubory se mohou přihlásit u pořadatelů krajských postupových kol v termínu, který tito pořadatelé stanoví.
Členem lektorského sboru krajské přehlídky by měl být nejméně jeden odborník, který je členem odborné rady WP nebo který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů, vztahujících se k literatuře a její interpretaci, divadlu, a zejména k divadlu poezie.
Soubory mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté, a jejich členové jsou povinni o tom pořadatele informovat.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Lektorský sbor může doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.
Pokud lektorský sbor uvede u doporučených souborů pořadí, poslouží to jen k interní potřebě pro­gra­mové rady WP. Není vhodné, aby pořadí bylo veřejně vyhlá­šeno. Pro­gra­mová rada k navr­že­nému pořadí při­hlédne, ale není povinna ho respek­to­vat.

Souboru navrženému k postupu na WP doporučujeme:
Před vyplňováním postupového listu si detailně prostudujte nabídku prostějovských hracích prostor a jejich technické možnosti. Veškeré informace najdete u pořadatele krajského kola. Do evidenčního listu vložte scénář a ano­taci insce­nace v roz­sahu 3-6 řádků, pou­ži­tel­nou bez úprav jako mate­riál do pro­gra­mové bro­žury WP, dále stručnou informaci o sou­boru a o auto­rovi (auto­rech); osoby a obsa­zení včetně dal­ších údajů o tvůr­čím týmu – reži­sér, scé­no­graf, autor hudby, peda­go­gické vedení apod., a minimálně pět propagačních foto­gra­fií z inscenace. Pečlivě vyplněný evidenční list odevzdejte pořadateli krajského kola, který vše (spolu s postupovými listy a texty sólových recitátorů) zašle do NIPOS-ARTAMA v Praze. Požadované údaje vyplňujte čitelně. (Je možné tyto materiály poslat také elektronicky.)
Do programu WP budou soubory zařazeny rozhodnutím programové rady WP na jejím zasedání na přelomu dubna a května 2012.
Souborům budou v Prostějově k dispozici tyto prostory: Městské divadlo (kukátkový prostor a forbína) a sál Kulturního klubu DUHA s elevací.
Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.

Cenu Wolkrova Prostějova získává nejinspirativnější inscenace WP.
Další ocenění může získat libovolný počet podnětných inscenací.
Cena diváka
je udělována na základě divácké ankety.
Wolkrův Prostějov je jedním z výběrových míst pro účast na Jiráskově Hronově 2012, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové přehlídce s mezinárodní účastí). Lektorský sbor WP může udělit jednu nominaci a libovolný počet doporučení.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Daniel Razím
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011