Wolkrův Prostějov 2009

52. CELOSTÁTNÍ FESTIVAL POEZIE

16. – 20. června 2009

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Kulturní klub DUHA Prostějov ve spolupráci s městem Prostějov a Městským divadlem v Prostějově.

Wolkrův Prostějov (WP) je přehlídkou nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností. Sóloví recitátoři jsou nominováni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O jejich zařazení do programu WP rozhoduje Programová rada WP.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady uměleckého přednesu (OR UP) NIPOS-ARTAMA a přizvaní odborníci.

FESTIVAL MÁ DVĚ ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

A) Celostátní přehlídka sólových recitátorů

Probíhá v Městském divadle v Prostějově. Účastníci se představí ve dvou vystoupeních, pro která si připraví texty z poezie nebo prózy české či světové literatury. Mohou mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní texty. Interpretace textu nesmí přesáhnout osm minut. Recitátor sám v evidenčním listu určí, který z připravených textů bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole. Rozborový seminář k jednotlivým vystoupením se koná po druhém přehlídkovém dni.

Zájemci, kteří ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia, se mohou přihlásit ve škole, nejbližším kulturním zařízení, nebo – pouze pokud v oboru není uspořádáno spádové kolo – přímo u pořadatele krajského kola. Pořadatelé jednotlivých postupových kol určí termín odevzdání přihlášek podle doporučeného následujícího kalendáře:

–          školní či místní kola – leden 2009;

–          oblastní kola – do 28. února 2009;

–          krajská kola – do 31. března 2009;

–          uzávěrka postupů na 52. WP – nejpozději 3. dubna 2009;

–          52. Wolkrův Prostějov 16. – 20. června 2009

Do čitelně vyplněného evidenčního listu (ve všech kolonkách) vložte sedm kopií obou textů. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Texty odevzdávejte psané na stroji, nebo na počítači. Kopie z knih doplňte o jméno autora, případně překladatele a název textu. Všechny kopie musí být čitelné, v pravém horním rohu podepsané interpretem a označené číslem kategorie.

Na celostátní festival poezie WP nominují lektoři krajských přehlídek maximálně dva nejlepší recitátory z každé kategorie, která byla na přehlídce zastoupena. Členem lektorského sboru každé přehlídky bude nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Nominace musí být písemně zdůvodněna vysokou interpretační úrovní obou textů.

Postupová místa mezi kategoriemi nelze převádět!

Po nominaci recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit!

Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli krajského kola do 22. února 2009.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

I. kategorie – do 17 let, od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do dovršení 17 let až po 1. 2. 2009 včetně;

II. kategorie – do 20 let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2009 dovrší 17 let;

III. kategorie – 20 let a více, recitátoři, kteří do 1. 2. 2009 dovrší 20 let (horní věková hranice není stanovena)

Pro přesné zařazení do kategorie uvádějte v evidenčním listu celé datum narození.

Pořadatelům: Krajskou přehlídku doporučujeme uspořádat dvoukolově (základní kolo a finále) s rozborovým seminářem prezentovaných textů, vedeným lektory. Bezprostředně po skončení přehlídky nechte postupující vyplnit evidenční listy na WP, vyberte texty a kontakty na recitátory.

Upozornění: Na Wolkrově Prostějově recitují všichni účastníci oba texty.

Informace uvnitř postupových listů jsou určeny účastníkům WP (sólistům a souborům). Použitím předepsaných formulářů usnadníte práci pořadatelům.

Pořadatelé krajských přehlídek zašlou kompletní nominace (vyplněné evidenční listy s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinu s celkovým hodnocením krajské přehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Eva Koutová, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, bezprostředně po skončení krajské přehlídky, nejpozději do 3. dubna 2009.


B) Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckého přednesu.

Divadlo poezie je jevištní podoba literárního textu.

Soubory se mohou přihlásit u pořadatelů krajských postupových kol do termínu, který tito pořadatelé stanoví, nejpozději však do 15. února 2009. Členem lektorském sboru každé přehlídky bude nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor může doporučit jeden soubor k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním kritériem musí být kvalita jeho vystoupení.

Souboru navrženému k postupu na WP doporučujeme: před vyplňováním postupového listu si detailně prostudujte nabídku prostějovských hracích prostor a jejich technické možnosti. Veškeré informace najdete u pořadatele krajského kola. Do evidenčního listu vložte scénář v sedmi kopiích. S pečlivě vyplněnou přední stranou ho odevzdejte pořadateli krajského kola, který vše (spolu s postupovými listy a texty sólových recitátorů) zašle do NIPOS-ARTAMA v Praze. Požadované údaje vyplňujte čitelně, především neobvyklé názvy souborů či představení. Mimořádně kvalitní poetická představení z jiných přehlídek, nebo ta, která se v dané sezóně objeví mimo přehlídky a byla by inspirací pro divadlo poezie na WP, mohou na WP doporučit odborníci znající požadavky kladené na soubory v posledním ročníku festivalu. Takové inscenace můžete navrhnout Evě Koutové v NIPOS-ARTAMA nejpozději do 28. 3. 2009.

Do programu WP budou soubory zařazeny rozhodnutím Programové rady Wolkrova Prostějova do konce dubna 2009.

Souborům budou v Prostějově k dispozici tyto prostory: Městské divadlo (kukátkový prostor a forbína), sál Kulturního klubu DUHA s elevací.

Titul laureáta WP mohou získat dva nejlepší recitátoři z každé kategorie v přehlídce sólových recitátorů.

Čestné uznání získává maximálně 5 sólových recitátorů v kategorii např. za jeden zdařilý výkon ze dvou.

Cenu poroty získává nejinspirativnější inscenace Wolkrova Prostějova.

Čestné uznání je dalším oceněním podnětné inscenace.

Cena diváka je udělována na základě divácké ankety.

Ekonomické podmínky WP

Celostátní festival může být proti uvažovanému záměru z ekonomických důvodů podstatně krácen.

Rozpočet přehlídky nepokryje všechny náklady účastníků. Proto byl stanoven účastnický poplatek ve výši 300 Kč, který po příjezdu na festival uhradí každý sólový recitátor, pedagogický doprovod i člen souboru. Pokud je sólový recitátor zároveň členem souboru, platí jen jeden účastnický poplatek.


Zpracovala Eva Koutová

NIPOS-ARTAMA, říjen 2008