Výsledky soutěže komorních pěveckých sborů při 55. ročníku FSU

Ve dnech 29. června – 1. července 2012 se v Jih­lavě usku­teč­nil již 55. roč­ník Fes­ti­valu sbo­ro­vého umění (FSU), pořá­daný z pově­ření a za finanč­ního při­spění MK Národ­ním infor­mač­ním a pora­den­ským stře­dis­kem pro kul­turu (NIPOS) a Spo­leč­ností pro FSU, o.s. Jihlava.

Tří­denní jubilejní fes­ti­val probíhal v netradičních historických prostorách (Kostel povýšení sv. Kříže, kostel sv. Františka Serafínského v Golčově Jeníkově, Dům filharmonie-hudby v Jihlavě a tradičně též Dům kultury v Jihlavě) i na otevřené scéně (závěrečný koncert v Parku Gustava Mahlera, doprovodný koncert na parkáně jihlavských hradeb). Uskutečnily se 3 hlavní festivalové koncerty, doprovodné koncerty, sou­těž­ní klá­ní s pre­zen­tací tzv. „novin­kové skladby“ a Ate­li­é­r.
Festivalu se zúčastnilo 16 pěveckých sborů, s více něž 400 pěvci z České republiky, Finska a Srbska. K vrcholům festivalu patřilo vystoupení obou zahraničních hostů – Akateeminem Laulu Helsinky i srbského akademického sboru Obilič z Bělehradu a vystoupení spojených sborů Nová česká píseň Plzeň a členů Kühnova smíšeného sboru pod taktovkou Zdeňka Vimra při realizaci Lukášova Requiem per coro místo, op. 252. Toto uskupení též provedlo českou premiéru Lukášovy Kantáty pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filozofů Cultus amoris, op. 136. za dopro­vodu Filharmonie G. Mahlera, což bylo jistě nebý­va­lým zážit­kem pro zpě­váky i pro početné fes­ti­va­lové publikum.

Zájem­cům o podrob­nosti fes­ti­va­lo­vého dění při­klá­dáme v pří­loze výsledkovou listinu soutěže. Informace o minulých ročnících i o dalším ročníku FSU Jihlava též na webu www.fsujihlava.com

Příloha ve formátu doc – Výsledky soutěže komorních sborů