Výsledky autorské soutěže Oříšky pro Popelku

Porota soutěže Oříšky pro Popelku 2019–2020 vybírala z 25 textů, které zaslalo 21 autorů (jejich jména porota neznala, soutěž probíhala anonymně). Oproti předchozímu ročníku vznikla větší konkurence mezi jednotlivými tituly, neznamená to však, že s počtem automaticky vzrostla také kvalita scénářů. V tomto směru nebyl letošní ročník oproti minulým nijak výjimečný.

Třetina soutěžních textů vycházela ze známých pohádkových námětů (Popelka, Čert a Káča apod.), případně se jednalo o dramatizace méně populárních knižních předloh. V převážné většině pak autoři nabídli původní texty s více či méně originálními náměty a návrhy na scénické zpracování. Ve výběru témat a jejich uchopení přinesl tento ročník soutěže větší nabídku a pestrost. Často se však spíše než o dramatický text jednalo o vyprávění rozepsané do dialogů. Autoři si vypomáhají postavou vypravěče, která mnohdy ani nemá jasný vztah k vyprávěnému příběhu a je jen neutrální, indiferentní postavou, která posunuje děj. Funkční divadelní scénáře pro děti však staví zejména na dramatických situacích, které umožňují postavám jednat a přinášejí divákům napětí a zážitek při pozorování a prožívání toho, jak se postavy v dané situaci rozhodují a jaké má jejich rozhodnutí význam pro další dění v příběhu.

Ve scénářích často chybělo i věrohodné vybudování svébytného světa, v němž by postavy ožily a řídily se jeho zákonitostmi a logikou. Velkým nešvarem byla také práce s písničkami, které se objevují nahodile, spíše jako oddychové vložky než funkční a s příběhem pevně propojené pasáže. Značnou bolestí textů pro děti a mládež je – už tradičně – volba jazyka. Autoři se někdy uchylují k podbízivým zdrobnělinám, jazyk často nemá rytmus a styl. Postavy se jazykově neodlišují, vzniká jakýsi univerzální proud řeči, který dětského diváka nijak neobohatí, nenabídne mu příležitost objevovat krásu a pestrost češtiny.

Svět divadelních pohádek a příběhů pro děti taky bohužel ještě neopustil didaktický tón, který se objevoval v některých soutěžních textech, aniž by si autoři připustili, že divadlo pro děti nemá v první řadě funkci vzdělávací, ani se v něm nevyplácí podceňovat schopnosti dětí. Daleko zajímavější je, když slouží rozvoji fantazie, imaginace, empatie a objevování a prohlubování estetických zážitků.

Napsat skutečně inspirativní a funkční scénář, který bude sloužit jako východisko pro nápaditou a scénicky dobře realizovatelnou inscenaci, která přinese dětem zážitek v mnoha rovinách, není vůbec jednoduché. Porota si je vědoma náročnosti takového úkolu a oceňuje snahu mnoha autorů přistoupit k psaní scénáře vážně a s touhou nabídnout dětem zajímavé, často velmi potřebné téma, přiblížit jim jej srozumitelným a zábavným způsobem (myšleno takovým, který bude děti bavit, nemusejí se u něj nutně smát). U vítězných textů porota ocenila zejména jistou originalitu v námětu, výběr tématu, jeho uchopení a také příležitost pro zajímavé jevištní řešení.

Porota soutěže Oříšky pro Popelku 2019–2020 ve složení Kateřina Fixová, Pavlína Schejbalová a Zuzana Vojtíšková se rozhodla neudělit první místo a uděluje tyto ceny:

2. místo: Evě Bartoňové za text Jasnovidec nakonec

Za ucelenou, originální pohádku, která pracuje s dramatickými situacemi. Text by si však zasloužil důkladnější propracování motivací postav a jejich vzájemných vztahů.

3. místo: Lence a Vítu Chaloupkovým za text Opravdové kouzlo

Za podnětné téma, které je podáváno nenásilnou formou. Scénář nabízí zajímavé příležitosti pro jevištní zpracování. Text by však bylo dobré podrobit zevrubné revizi zejména v jeho první polovině.

Porota se rozhodla nad rámec propozic soutěže udělit i nehonorovaná čestná uznání. Ráda by tak upozornila na zajímavé momenty v uvedených textech, je si však vědoma celé řady dílčích problémů, které scénáře mají.

Čestná uznání soutěže Oříšky pro popelku 2019–2020 (řazena abecedně podle názvů textů)

Doubravě Krautschneider za text Aranella, dcera piráta

Za výběr vhodné literární předlohy a volbu tématu.

Janu Říhovi za text Kocourek mořeplavec

Za přehledný příběh, vhodný pro nejmenší diváky.

Janě Montorio za text Největší lovec ptakopysků

Za neotřelý námět a téma, které nabízí víc než jen scénické zpracování.