Vydávání periodického tisku – místního zpravodaje

Vydávání periodického tisku se řídí podle zákon č.46/2000 Sb., tiskového zákona. Uvedený zákon ovšem upravuje pouze evidenční a jiné povinnosti vydavatele tisku. K zákonu je vydána vyhl. č.52/2000 Sb. k tzv. povinnému výstisku.

Dalším zákonem, se kterým se musí i vydavatel periodického tisku vyrovnat, je autorský zákon (č.121/2000 Sb.). S výjimkou úředních (informačních) sdělení (včetně zápisů z jednání orgánů obce či jejich usnesení) a reklamy či inzerce, je nutno na texty otištěné ve zpravodaji pohlížet, jako na zveřejněná autorská díla (v tomto případě většinou literární, méně často fotografická či výtvarná). Bývá ovšem obvyklé, že příspěvky do místních zpravodajů nejsou honorovány, pokud se nejedná o články objednané redakcí – např. k historii obce, popisu zajímavých cest místních občanů apod.

Pokud autorem textu (zveřejněného ve zpravodaji) je zaměstnanec obce, pak lze na takový text pohlížet jako na zaměstnanecké dílo (ve smyslu § 58 autorského zákona). Ovšem pouze v takovém případě, kdy zpracování článků do zpravodaje je součástí plnění pracovních povinností zaměstnance obce.

Do místního zpravodaje lze převzít např. článek již uveřejněný v jiném hromadném sdělovacím prostředku (viz § 34, odst.1, písm.c) autorského zákona), ovšem, pokud takové převzetí není výslovně zapovězeno.

vybrané úpravy bezúplatné zákonné licence v zákoně č.121/2000 Sb.

Zákon upravuje i tzv. bezúplatné zákonné licence, jejichž podrobnější uvedení je nad rámec tohoto stručného textu. V praxi obcí se zřejmě nejčastěji bude vyskytovat:

úřední a zpravodajská licence (viz § 34 AZ) – do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře dílo užije:
– k úřednímu účelu na základě zákona
– při zpravodajství o aktuální události, při které je takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak užito
– převezme do periodického tisku či jiného hromadného sdělovacího prostředku články s obsahem časového významu o věcech
politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku – takové převzetí
není přípustné, je-li výslovně zapovězeno (!!!)

(Ustanovení AZ o zpravodajské licenci mají pro obec význam, je-li např. vydavatelem nějakého periodického tisku ve smyslu zákona č.46/2000 Sb., tiskového zákona.)

citace ( podle § 31 AZ), tj. do autorského práva nezasahuje ten, kdo:
a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů
b) zařadí do svého samostatného díla (vědeckého, kritického, odborného atd.), pro objasnění jeho obsahu (!!!), drobná
zveřejněná díla
c) užije zveřejněné autorské dílo v přednášce výlučně (!!!) k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům
ovšem za podmínky, že uvede jméno autora, název díla a pramen.

tzv. katalogová licence (viz § 32 AZ), tj. – do práva autorského nezasahuje ten, kdo zařadí do katalogu jím pořádané (!!!) výstavy, dražby, veletrhu (apod.) vyobrazení díla vystaveného při takové příležitosti; autorovo svolení není třeba ani pro užití vyobrazení tohoto díla rozmnožováním a rozšiřováním katalogu,

V obou uvedených případech je však vždy zapotřebí uvést jméno autora, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, dále název díla a pramen.

PhDr.Alena Mockovčiaková
4. prosince 2006