Výběrové řízení – Celostátní přehlídka středoškolských pěvěckých sborů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO KONÁNÍ A POŘADATELE CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, jeho útvar ARTAMA, jež z pověření Ministerstva kultury přehlídku pořádá, vyhlašuje výběrové řízení na spolupořadatele (pořadatele v místě konání) Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů.

Odborná stránka celostátní přehlídky (program, rozborové semináře, odborná porota atd.) je hrazena z neinvestiční dotace Ministerstva kultury, jejíž nositelem může být právnická osoba včetně občanského sdružení, registrovaná do 31.12.2008. Od spolupořadatele přehlídky se očekává poskytnutí potřebných prostor, organizační a technické zabezpečení přehlídky včetně propagace a zajištění finanční podpory příslušného kraje a města, popřípadě sponzorů. Celková výše finančního podílu spolupořadatele musí být ve výši minimálně 30% celkového rozpočtu přehlídky. Spolupořadatelství je určeno na dva roky (2011 – 2012). Poté se přehlídka se bude stěhovat na jiné místo. V obdobném režimu se koná Celostátní přehlídka dětských školních pěveckých sborů.

Pořadatelé, kteří projeví zájem o organizování této přehlídky, se mohou písemně přihlásit na adrese NIPOS, Blanická 4 / P.O.Box 12, 120 21 Praha 2 do 30. 6. 2010. Bližší informace o počtu těles, účastníků, celkové koncepci akce včetně rámcového rozpočtu může podat B. Novotná, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA bnovotna(a),nipos-mk.cz, +420 221 507 975). V přihlášce je zapotřebí uvést:

• jaké jsou v místě k dispozici koncertní prostory (vč. rozměrů jeviště a kapacity hlediště);
• jaké je vybavení těchto hracích prostor (praktikáble, nástroj);
• jaké jsou další prostory využitelné pro vzdělávací a doprovodné akce, popřípadě prostory potřebné pro organizační zázemí přehlídky (např. prostor pro rozborové semináře, místnost lektorského sboru včetně technického vybavení – PC, tiskárna, připojení na síť apod.);
• jaké jsou v místě ubytovací kapacity (dosavadní praxe – spaní ve spacáku ve třídách) a možnosti stravování (z hlediska kapacitního i finančního);
• jaké personální zázemí může místo pro organizaci přehlídky poskytnout (zajištěný organizační tým);
• jaké pěvecké sbory v místě a okolí působí a jaké vazby s nimi má uchazeč (zejména jde o sbory středoškolské);
• v čem bude konkrétní podíl pořadatele v místě z hlediska provozně-technického a finančního (otázka možností bezplatného poskytnutí prostor a jejich obslužného personálu, otázka výše finančního příspěvku apod.).

Vyhlašovatel výběrového řízení očekává sdělení (např. ve formě písemného záznamu o jednání s podpisy), že uchazeč o přehlídku vedl předběžná jednání s městem a krajem k vyjasnění podmínek pro poskytnutí grantů z veřejných prostředků;
• stručný přehled dosavadních zkušeností uchazeče s pořádáním podobných akcí.

Výběr spolupořadatele a místa pro pořádání celostátní přehlídky provede nejdéle do 30. 8. 2010 výběrová komise, kterou pro tyto účely jmenuje ředitelka NIPOS. Členové výběrové komise všechna přihlášená místa splňující výše uvedená kritéria navštíví a projednají na předem domluvených jednáních podmínky spolupráce se zástupci přihlášeného spolupořadatele, příslušného kraje a města.

Výběrové řízení bude uzavřeno do 30. 8. 2010.
Mgr. Lenka Lázňovská ředitelka NIPOS

Výběrové řízení ve formátu pdf – vyberove rizeni