Výběrové řízení na vedoucího Dismanova souboru

Výběrové řízení na obsazení funkce uměleckého vedoucího DRDS

Úvod

Český rozhlas vypisuje ke dni 13. 3. 2015 výběrové řízení na funkci uměleckého vedoucího Dismanova rozhlasového dětského souboru. Tato prestižní pozice je mimořádnou příležitostí pro osobnost, která vedle odborného vedení souboru své svěřence také společensky a umělecky kultivuje a navenek reprezentuje. Jádro odpovědnosti spočívá nejen v udržení kontinuity a kvalitní souborové průpravy, ale také v trvalém ohledu k aktuálním a rovněž předpokládaným potřebám Českého rozhlasu. Umělecký vedoucí zároveň nese právní odpovědnost za děti v průběhu souborových zkoušek, soustředění a dalších aktivit.

I

Výběrové řízení je vyhlašováno jako veřejné, dvoukolové, otevřené každému uchazeči, který splňuje níže uvedené předpoklady.

II

Požadavky na účastníky výběrového řízení:

a) ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru (herectví, dramaturgie, režie, pedagogika, dramatická výchova apod.);

b) prokázaná praxe v uměleckém vedení dětí různých věkových skupin;

c) alespoň základní zkušenosti s rozhlasovým provozem a hlasovou tvorbou, případně s oblastí nových médií;

d) schopnost vychovávat děti ke kulturním hodnotám, společenské odpovědnosti, samostatnému uvažování.

III

Vyhodnocení:

Výběrové řízení hodnotí komise jmenovaná náměstkem generálního ředitele ČRo pro program a vysílání, Mgr. René Zavoralem. Členy komise jsou zástupci Českého rozhlasu, především z řad pracovníků průběžně s dětmi spolupracujících, a přizvaní externí odborníci a tvůrci. Jednání komise svolává podle potřeby a její jednání řídí předseda komise.

IV

Složení komise:

Jiří Mejstřík, ČRo, předseda komise

Ema Zámečníková, divadlo HK, DAMU: Metodika práce s dětským přednašečem

Zora Jandová, šéfredaktorka Rádio Junior, ČRo

prof. Jan Vedral, DnV

Aleš Vrzák, šéfrežisér, ČRo

Martin Převrátil, zástupce rodičů DRDS

doc. Jaroslav Provazník, DAMU

Zdena Fléglová, umělecká vedoucí DRDS

Václav Flegl, vedoucí DRDS

Tajemnicí komise, která zajišťuje běžnou administrativní agendu výběrového řízení, je paní Lenka Nováková (lenka.novakova@rozhlas.cz)

V. Výběrové řízení:

Výběrové řízení obsahuje tyto části:

A) První kolo:

Výběrová komise posoudí přihlášky všech účastníků z hlediska splnění základních podmínek a ve stanoveném termínu doručí ČRo požadované dokumenty, jimiž jsou:

a) Motivační dopis, obsahující stručně, zároveň však přesvědčivě formulovaná fakta, která uchazeče vedou k záměru věnovat se této formě práce pro Český rozhlas.

b) Přílohu s doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání v daném oboru.

c) Přílohu dokládající dosavadní praxi v uměleckém vedení dětí různých věkových skupin.

d) Stručnou vizi svého působení v čele Dismanova rozhlasového dětského souboru jakožto specifického rozhlasového uměleckého tělesa, včetně ucelené představy o předpokládaném personálním zajištění chodu souboru a o stěžejních bodech pedagogicko-umělecké koncepce dalšího vývoje DRDS.

Na základě vyhodnocení prvního kola výběrového řízení určí komise 2–3 účastníky, kteří budou vyzváni k absolvování kola druhého.

B) Druhé kolo:

Otevřené zkoušky s dětmi, kterých se mohou případně zúčastnit i jednotliví členové komise, projeví-li o to zájem. Cílem práce s konkrétní skupinou členů DRDS je během stanovených běžných zkoušek (přesně stanovených harmonogramem, vždy se bude jednat o dvě hodiny týdně) připravit prezentovatelný výstup, ať už půjde o divadelní představení, rozhlasovou hru, scénické čtení nebo jiný tvar.

Konkrétní tematické zadání pro druhé kolo určí uchazečům výběrová komise, které také uchazeči ve stanovém termínu výsledky své práce se skupinou dětí předvedou.

VI. Harmonogram výběrového řízení

Datum vyhlášení:     13. 3. 2015

Lhůta pro podání přihlášek:     30. 3. 2015 do 14:00 (podatelna)

Vyhodnocení přihlášek a uzavření 1. kola:     7. 4. 2015

Písemné zadání úkolů pro 2. kolo:     10. 4. 2015

Průběh 2. kola:     10. 4. až 15. 6. 2015

Prezentace výstupů:     15. 6. až 19. 6. 2015

Písemné vyrozumění účastníků:     do 30. 6. 2015

Účast vybraného uchazeče na pracovním soustředění DRDS v Želivě (dle časových možností): interval 8.–22. 8. 2015

VII. Vyhlášení výsledků

S vybraným uchazečem bude uzavřena pracovní smlouva podle podmínek obvyklých v ČRo, a to ke dni 1. 9. 2015.

 

V Praze dne 1. 3. 2015

Jiří Mejstřík