Klub sbormistrů 2011

25. – 27. lis­to­padu 2011, Opava

Semi­nář pořádá NIPOS-ARTAMA při OPAVA CANTAT 2011, 3. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů

Lek­tor: Marek Valášek

Semi­nář Klubu sbor­mis­trů je sou­částí vol­ného cyklu inspi­ra­tiv­ních semi­nářů pořá­da­ných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájem­cům z řad začí­na­jí­cích i zku­še­ných sbor­mis­trů dět­ských a středoškolských pěvec­kých sborů. Je koncipován jako práce ve sbo­ro­vých díl­nách, zhlédnutí a rozbor přehlídkových vystoupení. Je vhodný jak pro mladé začínající sbormistry, kteří si zde mohou rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti práce s mládežnickými sbory, tak i pro zkušené sbormistry, kteří se mohou dále vzdělávat ve svém oboru.

Tento seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671

Předpokládaný účastnický poplatek činí:

Ubytování v tělocvičně 600,- Kč

Ubytování v ubytovně 960,- Kč

Kromě formy ubytování zahrnuje stravování a kurzovné.

Při­hlášku zašlete nej­poz­ději do 21. října 2011 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.BOX 12 / Bla­nická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail:bnovotna@nipos-mk.cz

Upo­zor­nění: v pří­padě pozd­ního odhlá­šení (tzn. méně než týden před zahá­je­ním semi­náře) ze semi­náře vám bude účtován stor­no­po­pla­tek ve výši náhrady vznik­lých nákladů.

Při­hláška  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Opava