Vedení kronik

V roce 2006 nabyl účinnosti zákon č.132/2006 Sb., o kronikách obcí, kterým je každé obci uložena povinnost vést kroniku. Pro informaci Vám poskytujeme též text Důvodová zpráva k zákonu o vedení kronik. (Vedení kronik od účinnosti zákona č.132/2006 Sb. spadá do výkonu samostatné působnosti obce.)

Metodiku týkající se vedení kronik zpracovává Archivní správa Ministerstva vnitra. Podle sdělení dr.Úlovce (Archivní správa MV) jsou všechny okresní archivy instruovány tak, aby byly schopny poskytnout odborné konzultace obcím i kronikářům ve věci vedení kronik. Proto Vám dále poskytujeme přímé odkazy jak na ministerstvo, tak na adresář okresních archivů umístěný na portálu gov.cz :

Kronik se rovněž týká zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který Vám poskytujeme ke stažení spolu s vyhl. č.645/2004 Sb. a vyhláška č. 191/2009 Sb. k tomuto zákonu.

Protože při vedení kroniky je možné dostat se do kolize s povinnostmi, které ukládá např. zákon na ochranu osobních údajů, poskytujeme Vám ke stažení jak text zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a sdělení ÚOOÚ ke zveřejňování osobních údajů při výkonu samosprávy.

Upozorňujeme též na skutečnost, že ač na kroniky samotné se nevztahuje zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon, tak na použití autorských děl v kronice se vztahuje plně a zcela. To znamená, že bude-li v zápise do kroniky použito autorské dílo, pak jedině takovým způsobem, který dovoluje autorský zákon. Totéž platí o použití autorských děl jako tzv. příloh kroniky. (Např. fotografie, kresby, literární díla, audiovizuální díla zaznamenaná na nosiči, databáze apod.)

Pokud budete potřebovat poradit se o organizační či ekonomické stránce vedení kroniky, kontaktujte nás emailem na adrese: regis@nipos-mk.cz

Ministerstvo vnitra – archivní správa – kontakt:

Adresa: Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6
Telefon: 974 835 071, 974 835 088, 974 835 080
Fax: 233 341 049
E-mail: assekret@mvcr.cz
web: Odbor archivní správy a spisové služby

Metodiky MV k archivnictví:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/archivnictvi/metodiky.html

nebo přímo ke stažení:

– Metodický návod k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně | AS-1413/2-2005

– Vyhotovování dokumentů na trvanlivém papíru | AS-1686/2-2005

– Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů | AS-862/2-2005

– Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst | AS-1882/2-2005

Adresář okresních archivů naleznete zde