Věci – Letní škola 2015

Ohlédnutí za Letní školou na pražské katedře výtvarné výchovy 2016 – VĚCI, 13.–17. července 2015
PedF UK Praha

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: PedF UK Praha, Národní ústav pro vzdělávání
Lektoři: Jiří Hanuš, Václav Kopecký, Markéta Pastorová, Jan Pfeiffer, Ivan Špirk
Počet účastníků: 19

Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy PedF UK bylo ve dnech 13.-17. července 2015 dějištěm Letní školy, ve které 19 účastníků z řad pedagogů všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení pod odborným vedením výtvarných pedagogů, aktivních umělců postupně procházelo společnými tématy v ateliéru grafiky a dalších 2D technik, v ateliéru prostorové tvorby a multimédií a „fotografickou laboratoří“.

V těchto ateliérech měli účastníci možnost na základě úvodních etud a dvou inspiračních témat rozvinout vlastní tvůrčí potenciál a získat nové impulzy pro vlastní pedagogickou práci, neboť se zamýšleli nad různými způsoby a možnostmi zúročení obsahu jednotlivých tvůrčích dílen v zadání pro žáky a studenty. Didaktická interpretace se tak stala přirozenou součástí dílen. Právě v propojování vlastní tvorby účastníků s kontextem uměleckým a pedagogickým spočívá specifičnost Letní školy. (Lektorka Markéta Pastorová)
Příprava a koncepce týdenní vzdělávací akce byla založena na reakcích odrážejících inspirace dílem mezinárodně respektovaného Jána Mančušky, jednoho z našich nejúspěšnějších výtvarných umělců začátku 21. století. Výrazným prvkem úvodních etud ve všech ateliérech bylo téma „tajemných, neznámých předmětů“, které volně navazovalo na Mančuškův zájem o sdělování existenciálních příběhů skrze zobrazování a instalace věci z prostředí domova. Práce a soustředění se na smyslový zážitek, jeho záznam pomocí frotáže, stínu, skvrny, bodu nebo pomocí post-konceptuálních metod, jež aktivizují jazyk v procesu rozvíjení představivosti, se postavily do silné opozice nadužívaného a schematického zobrazení skutečnosti obrysovou linií, které jako všeobecně sdílené klišé výrazně paralyzuje dětský výtvarný projev.

Ateliér grafiky a dalších 2D technik (lektor Ivan Špirk)
Frotáž látkou překrytého tajemného předmětu byla využita k práci na papírových matricích, ze kterých byly vytištěny soubory tisků z koláží a monotypy.
Dále se účastníci věnovali přípravě měkkých krytů a realizaci tisků technikou leptu na téma „Můj prapředek“ (s oporou starých fotografií z rodinných sbírek). Technika byla plánovanou odměnou za očekávatelné velké pracovní nasazení účastníků. Technické nároky se samotným charakterem leptu nedovolují přímé využití ve školní praxi, ale princip práce s matricí a jejím otiskem poskytuje rozmanité aplikace zkušeností bez práce s kyselinou. Časová dotace umožnila výuku základních řemeslných dovedností a poznatků, bez kterých je činnost ve škole nemyslitelná. ¨

Ateliér prostorové tvorby a multimédií (lektor Jan Pfeiffer)
První část práce byla věnovaná otázce emocionality prostoru. Jakým způsobem se do míst, která obýváme
ukládají zážitky, příběhy? Jak se zpětně k těmto zažitým emocím můžeme vracet? Účastníci se v kresbě bez účasti zraku soustředili na záznam detailů, drobných fragmentů a střípků vzpomínek.
Druhým námětem pro přemýšlení bylo, zda se prostor může změnit v obraz, čí sochu. Vyvrcholením tématu pak bylo vytvoření modelu osobního prostoru jako estetického zážitku. Důležitým prvkem byla práce s tvarem a účinkem světla a stínu. V poslední fázi si každý svůj model nakreslil a podtrhl tak záměr vyznění místa, zdůraznil prostorové vztahy, či detaily. Proces tvorby byl ukončen v soustředění a rekapitulování autorského tvarosloví.

Fotografická laboratoř (lektor Václav Kopecký)
Po úvodních etudách, které myšlenkově směřovaly k podstatě fotografie, kdy fotografie přejímá pomyslnou masku od viděného a předmět vytváří stopu zanechanou v čase a prostoru, přišlo na řadu téma „Rub a Líc“. Principem je technika fotogramu, kdy je fotopapír v temné komoře různě přehýbán a mačkán do určitého prostorového objektu, poté osvícen, vyvolán a ustálen. Vznikl fotografický obraz/objekt s pestrou tonalitou a vizuální hloubkou za pomoci světla a fotochemie, úmyslně byl vynechán z tvůrčího procesu třetí, fotografovaný objekt.

V tématu „Výřez“ jsme pokračovali na myšlenkové linii plocha versus objekt. Pod zvětšovací přístroj vytvářející projekci obrazu z negativu jsme vložili prostorový objekt složený z fotopapíru. Následoval osvit, který vykreslil povrch objektu obrazem a (bílým) stínem. Po vývojce/ustalovači jsme fotopapír složili do původního tvaru. Pracovali jsme s jedním obrazem a rozvíjeli jeho formální možnosti interpretace. Dílna byla založená na alternativním experimentálním přístupu k médiu fotografie. Předmětem diskuze se stal pojem abstraktní fotografie a rozpor kde se nachází průsečík mezi plošnou a prostorovou tvorbou.

Vyvrcholením všech tvůrčích dílen byla závěrečná komentovaná prohlídka výstavy Ján Mančuška: První retrospektiva, která probíhá v budově Městské knihovny (Galerie hlavního města Prahy, 17. 6. 2015 – 11. 10. 2015).

„Tato magická zkušenost se stala pointou Letní školy i klíčem k porozumění naší současné existenci. Propojení autorských výstupů s učitelskými reflexemi, spolu s návštěvou expozice umožňuje vnímat skutečnosti oborové, osobní i souvislosti obecně lidské nově a otevřeně. K tomu, abychom mohli naplňovat náš dlouhodobý úkol – seznamovat děti se světem, sestavovat spolu s nimi akceptovatelné hodnotové žebříčky, musíme s dětmi debatovat o společné i vlastní historii a pomáhat jim emancipovaně kulturně růst a společným porozuměním souvislostem našeho života dosahovat hranice jejich potencialit. Jsem si díky letité zkušenosti jistý, že se podařilo integrovat zkušenosti Diskursivních dílen, využít trojnásobnou časovou dotaci účelně a inspirovaně rozvinout a založit nový model oborových kurzů pro odbornou učitelskou veřejnost.“ (Ivan Špirk, vedoucí katedry VV na PedF UK a hlavní lektor Letní školy)