Upozorňujeme na publikace NIPOS-ARTAMA

Laudová, Hannah: Prameny lidových tradic Čech – souhrn podnětů k dramaturgické a studijní práci folklorních souborů
Autorka uvádí příklady uměleckých a zábavních projevů českého lidu, informuje o pramenech a poskytuje inspiraci k tvořivé umělecké práci. Z obsahu: Z výročních zvyků a zábav, Svatba, Lidový oblek, Zvyklosti při tanci a při tanečních zábavách, Nové společenské tance a dětské hry. Cena 50 Kč

Mlíkovská, Jiřina:  60 choreografických etud
Choreografické etudy navazují na skripta O choreografii – výklady a etudy. Většina etud je zaměřena na základy choreografie a končí tematickými úkoly. Etudy jsou seskupeny podle jejich účelu: I. skupina – Pohyby ze života, pohybové intonace, II. skupina – O stylizaci prostoru, III. skupina – Rytmus, metrum, tempo, dynamika. Cena 90 Kč

Mlíkovská, Jiřina: Vyprávění o tanci na jevišti
Mezi českými autory, píšícími o tanci, má autorka významné postavení vycházející z jejího celoživotního zájmu o tanec ve všech jeho podobách. Ve svých esejích osobitým způsobem kloubí subjektivní pohled s objektivním nadhledem podloženým celoživotními zkušenostmi a provázeným upřímným zájmem o tvůrčí práci jiných. Její svět tance se nedělí na amatéry a profesionály, ani na jednotlivé taneční techniky a školy. Neopomíjí ani tu část choreografické práce, která je inspirovaná lidovým tancem a lidovou kulturou, čímž kniha Jiřiny Mlíkovské zprostředkovává živý obraz tanečních událostí dávno minulých, nedávných a téměř současných a je především cenným příspěvkem ve způsobu myšlení o tanečním umění jako celku. Cena 100 Kč

Stavělová, Daniela: Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819
Publikace dává poměrně spolehlivé svědectví o tanečním repertoáru počátku minulého století – jde o nejstarší sběratelské záznamy lidových tanců, které máme na našem území dochovány. Zápisy tanců guberniálního sběru jsou srovnávány s pozdějšími záznamy tanečních typů, zejména v období velké sběratelské aktivity koncem minulého století. Jsou opatřeny popisy, takže je možné většinu rekonstruovat. Publikace je tedy vhodná i pro praktické využití v tanečních souborech. Cena 75 Kč 

Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování.
Kniha je výsledkem spolupráce několika autorů, kteří vyšli z předpokladu, že při vzniku a v rámci proměn tanečních typů hrálo vždy klíčovou roli prostředí, ve kterém taneční projev žil. Tanec se tak stal předmětem analýzy jak z hlediska jeho hudebně tanečních forem, tak i z hlediska jeho socio-kulturního kontextu. V historické i antropologické perspektivě jsou zde např. řešeny otázky související se vznikem a proměnou některých historických tanečních typů jako čardáš, vrtěná, lendler, polka, sousedská, verbuňk, podšable, jde však především o to, vystihnout proces, kdy se tanec stává významným nositelem signálů o proměnách a fungování společnosti patřičného období či místa stejně tak jako zachytit situaci, kdy proměny společnosti naplňují konkrétní historické taneční formy novým obsahem. Prostředí tance je tedy vymezeno a ohraničeno jako komunikační prostor, kde se zároveň utváří vědomí identity – sociální, lokální, skupinové, etnické, či národní. Jeho hranice jsou však pohyblivé podle toho, jakým způsobem je s tanečním symbolem manipulováno a jaké další kulturní a společenské, popřípadě ideologicko politické impulzy do tohoto prostředí vstupují a jsou jím anticipovány. Cena 150 Kč.

Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách
Hlavním cílem publikace bylo soustředit dostupné zdroje poznání klasického materiálu lidových tanců, tj. záznamů, které byly pořizovány sběrateli v prostředí, kde dosud žili pamětníci tradičního hudebně-tanečního projevu. Cílem bylo poukázat také na to, že sběratelské dílo je třeba posuzovat komplexně, přistupovat k němu jako k historickému pramenu. Cena 100 Kč

Objednávku na adresu: NIPOS, administrace publikací, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 912, nebo elektronicky: www.nipos-mk.cz. K ceně publikací bude přičteno poštovné.