TVŮRČÍ TANEČNÍ DÍLNA 2012

Pro­po­zice ve for­mátu pdf – TTD 2012
Přihláška ve formátu rtf – TTD 2012_prihlaska

 

Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů
16. – 18. listopadu 2012, Jihlava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Hlavní poslání této bienálové přehlídky vyplynulo z potřeby dnešních folklorních souborů vytvořit prostor pro vzájemná setkávání, předávání zkušeností, srovnání, inspiraci a v neposlední řadě pak otevření dialogu nad problémy, s nimiž se v tvůrčím procesu autoři předvedených jevištních kompozic setkávají. Podpořit novou scénickou tvorbu souborů, zaměřit se na hledání nových cest a způsobů uměleckého uchopení hodnot tradiční kultury současnými tvůrci se tak stalo hlavním motivem těchto setkání.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Celostátní přehlídky choreografií se mohou zúčastnit všechny mládežnické a dospělé folklorní soubory a skupiny České republiky (věk nad 16 let). Hudební doprovod (vlastní muzika) je vítán. Při vystoupeních je však možno použít také netradiční hudební doprovod (kytara, klavír, ozvučné předměty atd.), eventuálně playback.
Počet účinkujících u souboru účastnícího se celostátní přehlídky nesmí přesáhnout 30 osob. Doprovází-li soubor muzika, je možné po dohodě s pořadateli celostátní přehlídky zvýšit počet členů souboru až na 35 osob.
Časový limit jednotlivých choreografií je 5-20 minut.

III. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Celostátní přehlídka nemá soutěžní charakter, tzn. nestanovuje se pořadí. Soubory se mohou hlásit přímo pořadateli po vyhlášení propozic. Součástí přihlášky je DVD, případně videozáznam, který může být také pracovního charakteru. Pro účely přehlídky bude jmenován lektorský sbor. Ten v případě velkého počtu zájemců na základě dodaných podkladů vybere a následně navrhne soubory k účasti na celostátní přehlídce. Návrhy budou předloženy programové radě celostátní přehlídky nejpozději do konce června 2012. Závěrečný výběr choreografií provede programová rada přehlídky ve spolupráci s lektorským sborem.
Součástí každé přehlídky je rozborový seminář vedený lektorským sborem. Jeho smyslem je formou veřejné diskuse (besedy) seznámit choreografy a vedení souboru s klady i problémy předvedených choreografií s cílem kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat.

Při hodnocení se jednotliví členové lektorského sboru soustřeďují především na:

  • výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k regionální příslušnosti v souvislosti s užitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod.;
  • scénické zpracování (režie, použití scénických i dalších uměleckých prostředků, novátorství);
  • taneční zpracování – nápaditost, taneční provedení, estetický dojem, hudebnost, zpěvnost apod.;
  • hudební doprovod – výběr, zpracování, provedení.

V rámci celostátní přehlídky budou zvláště oceněny inspirativní momenty vystoupení.
Ocenění choreografií a souborů na celostátní přehlídce stanovuje lektorský sbor.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Kateřina Černíčková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.