Tvorba-tvořivost-hra 2019

Hudebně-dramatická skupina – závěrečná ukázka

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA, 3.–6. října 2019, Žďár nad Sázavou

21. ročník celostátní dílny komplexní estetické výchovy

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA

Spolupráce: Sdružení pro tvořivou dramatiku a Zámkem Žďár nad Sázavou

Lektoři:

VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: VÁCLAVA ZAMAZALOVÁ (VO ZUŠ Dačice) a KATEŘINA ONDRÁČKOVÁ (SPgŠ Futurum, Praha 10)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: LUCIE KLÁROVÁ (absolventka KVD DAMU, lektorka ČJ, Regensburg) a SOŇA DEMJANOVIČOVÁ (absolventka KVD DAMU, lektorka AJ, Aš)

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: LENKA POSPÍŠILOVÁ (česká Orffova společnost) a JANA MACHALÍKOVÁ (lektorka DV, přednesu, divadelní improvizace)

FILMOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: MARTINA VORÁČKOVÁ (Animánie, Plzeň) a HANA CISOVSKÁ (PedF OU, Ostrava)

Počet účastníků: 76

Čtyřdenní netradiční tvůrčí dílna založená na hledání průniků dramatické výchovy s dalšími výchovami se v roce 2019 konala v překrásném areálu Zámku Žďár nad Sázavou a v blízkém okolí, tedy i na Zelené hoře včetně poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Zahajovací akce dílny zavedla účastníky z freskového sálu v zámecké prelatuře na pozdně večerní cestu do příjemně rozezvučeného a stíny ozvláštněného ambitu zmíněného poutního místa. Závěrečné ukázky z dílen opanovaly barokní sály Zámku, prostory konventu, ale i rozsáhlé zámecké sklepení. V průběhu dílny účastníci využívali celý areál Zámku včetně nádvoří, barokní galerie či Muzea nové generace. Mnohokrát vedla jejich cesta také na Zelenou horu a po blízkém okolí.

Dílna byla jako obvykle otevřena vedoucím souborů a skupin všech typů (dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních včetně dětských pěveckých sborů, pohybových a tanečních), pedagogům různých typů škol (mateřských, základních, středních, základních uměleckých), vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

21. ročník nově přinesl také dílnu FILMOVĚ–DRAMATICKOU, aby otevřela možnost zapojení také pedagogům zabývajícím se filmovou výchovou a audiovizuální tvorbou dětí a mládeže a aby rozšířila povědomí o jejích možnostech mezi pedagogy dramatické výchovy i jiných estetických výchov.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i vnímat specifika jednotlivých oborů. Dílna je tedy inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Zvláštností dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě České republiky. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě bývá důležitá lokalita sama – roli často hrají vzhled, dispozice, atmosféra objektů a míst nebo okolní krajina. Každé místo v sobě nese stopy událostí a příběhů, jež se v něm odehrály nebo mohly odehrát, a také stopy historických nebo fiktivních postav, které v nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít. Námět dílny je lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl metaforu, kouzlo, tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Ve Žďáru se společným námětem všech čtyř seminárních tříd stalo ROZHRANÍ.

Kromě lektorů a samotných účastníků akce patří velké poděkování hraběti Constantinu Kinskému a jeho rodině, kteří k tvorbě poskytli areál Zámku s nevídanou velkorysostí. Díky patří také týmu pracovníků Zámku Žďár nad Sázavou, jmenovitě Martině Schutové a Vendule Hübnerové za neutuchající ochotu pracovat na tom, aby nám všem bylo ve Žďáru krásně. A v neposlední řadě děkujeme také paní kastelánce Michaele Kokojanové, která naší akci zajistila téměř stále otevřené dveře ke zkoumání poutního místa na Zelené hoře a poskytovala opakovaně jednotlivým skupinám účastníků dílny profesionální výklad.