Tvorba-tvořivost-hra 2016

18. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
29. září – 2. října 2016, Jevíčko

Pořadatel: NIPOS–ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, KVD DAMU, ZŠ, ZUŠ a Gymnáziem Jevíčko
Partner: město Jevíčko

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům středisek volného času a domů dětí a mládeže a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.
Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů.
Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.
Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru:

VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: Ivana Blažková (učitelka VO v ZUŠ Václava Pichla v Bechyni, lektorka výtvarných dílen a spoluautorka knih pro děti) a Lukáš Horáček (absolvent KVD DAMU v Praze a pedagogiky na FF UK v Praze, učitel LDO v ZUŠ Liberec, vedoucí úspěšných dětských a studentských souborů)

POHYBOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: Miluše Šindlerová (učitelka tanečního oboru na ZUŠ Vodňany, pedagog pohybové výchovy na Konzervatoři v Českých Budějovicích, členka odborné rady oboru scénický tanec NIPOS-ARTAMA) a Hana Patrasová (pedagog DV na SPgŠ Prachatice, kurátorka Muzea české loutky a cirkusu Prachatice – Národní muzeum, lektorka programů využívajících DV, členka divadla PNUtí, improvizátorka, vedoucí středoškolských improvizačních týmů)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: Lucie Klárová (absolventka KVD DAMU v Praze a bohemistiky na Ostravské univerzitě v Ostravě, žije v Regensburgu, kde učí češtinu jako cizí jazyk a pořádá večery s českou literaturou) a Soňa Demjanovičová (absolventka KVD DAMU v Praze a FEK ZČU v Plzni, učitelka LDO ZUŠ, vedoucí dramatických aktivit se seniory, lektorka dramatických dílen, učitelka angličtiny)

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: Miloslava Vítková (absolventka PedF UK v Praze obor hudební výchova – sbormistrovství, zakladatelka oceňovaného ženského pěveckého sboru Bubureza, lektorka pěveckých či hudebních seminářů) a Jakub Šebesta (absolvent KVD DAMU a sociální pedagogiky na MU v Brně, herec a lektor skupiny Divadelta, asistent dospělých klientů s mentálním postižením v chráněném bydlení Slapy – Vyhlídka)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě je většinou důležitá už lokalita sama. Roli často hrají vzhled, dispozice a atmosféra objektů a míst nebo okolí. Každé místo v sobě nese i stopy událostí a příběhů, jež se v něm nebo kolem něj mohly odehrát nebo skutečně odehrály a také stopy historických nebo fiktivních postav, které pro nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít. Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos v Jevíčku.

Kurzovné pro účastníky dílny: 1000 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 20% sleva, tedy 800 Kč).

Dílna je akreditována MŠMT pod č.j. MSMT-343/2015-1-154.

Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, zašlete přihlášku do 30. června 2016 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Zelené Sittové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2; mobil: 774 166 041; tel. 221 507 967 nebo na e-mailovou adresu: sittova@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.