Tvorba-tvořivost-hra 2017

19. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
5.–8. října 2017, Liberec
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a DDM Větrník, Liberec
Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.
Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů. Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.
Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru:
VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: Dana Kaňková (VO ZUŠ Choceň) a Michal Ston (LDO SZUŠ Trnka, Plzeň)
POHYBOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: Miluše Šindlerová (TO ZUŠ Vodňany) a Hana Patrasová (SPgŠ Prachatice)
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: Jana Šrámková (spisovatelka) a Hedvika Švecová (FMŠ Arabská, Praha)
HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: Slavomír Hořínka (hudební skladatel) a Eva Davidová (CMGP Brno) Jakub Hulák (NIPOS-ARTAMA)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě bývá důležitá lokalita sama – roli často hrají vzhled, dispozice, atmosféra objektů a míst nebo okolní krajina (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, detaily uprostřed historické Olomouce, tvar Jevíčka na leteckých snímcích). Každé místo v sobě nese stopy událostí a příběhů, jež se v něm odehrály nebo mohly odehrát, a také stopy historických nebo fiktivních postav, které v nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít. Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl metaforu, kouzlo, tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos v Liberci.
Kurzovné pro účastníky dílny: 1500 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 1200 Kč). Dílna je akreditována MŠMT pod č.j. MSMT-343/2015-1-154.
Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, zašlete přihlášku do 30. září 2017 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Zelené Sittové, Fügnerovo nám. 5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2; mobil: 774 166 041; tel. 221 507 967 nebo na e-mailovou adresu: sittova@nipos-mk.cz.
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.