TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 2012

15. celostátní dílna komplexní estetické výchovy

Bechyně 4.–7. října 2012

Pořadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha a Kulturní středisko města Bechyně
Spolupráce: Základní škola, Školní ulice, Bechyně, Základní umělecká škola Bechyně

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů.

Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnaziální vzdělávání.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru:

VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA: Václava Zamazalová (VO ZUŠ Dačice) a Kateřina Oplatková (vedoucí divadelního souboru Roztočená vrtule, Slaný a učitelka DV v Sezimově Ústí)

POHYBOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA: Lenka Jíšová (TO ZUŠ Plzeň) a Vojtěch Maděryč (ředitel ZUŠ Jindřichův Hradec a učitel LDO)

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA: Ludmila Vacková (HO ZUŠ Praha a pedagog na PedF UK, Praha) a Nina Martínková (pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA: Iva Lubinová (učitelka českého jazyka a literatury OŠPO, Kolín) a Hana Cisovská (pedagog DV na Ostravské univerzitě)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě je většinou důležitá už lokalita sama. Roli často hrají vzhled, dispozice a atmosféra objektů a míst (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, jevišovický hrad, dispozice města Jablonce nad Nisou, běžícího nahoru dolů) nebo okolní krajina (rybník Vajgar v Jindřichově Hradci, Polná se zbytky tvrze, ghetta a židovského hřbitova a nedalekým lomem, Police nad Metují). Každé místo v sobě nese i stopy událostí a příběhů, jež se v něm nebo kolem něj mohly odehrát nebo skutečně odehrály (útržek nočního rozhovoru fiktivních postav v okně litomyšlského renesančního zámku; pověst o uřezaných uších křesťanů, které po tatarském obléhání zůstaly u Štramberka) a také stopy historických nebo fiktivních postav, které pro nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít (Vítek z Prčice, který podle pověsti před hradbami Jindřichova Hradce rozdělil vítkovské panství mezi svých pět synů). Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos v Bechyni.

Kurzovné pro účastníky dílny: 1.000 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 20% sleva, tedy 800 Kč).
Dílna je akreditována MŠMT pod číslem: MSMT 6217/2012-25-138.

Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, zašlete přihlášku na adresu: Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, k rukám Jaroslava Provazníka, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966-9 nebo na e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

PŘIHLÁŠKA