NIPOS > Tisková zpráva

Tisková zpráva

NIPOS-ČSÚPředkládáme výstup z tiskové konference Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), která se konala ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ ) 11. 5. 2010 v sídle NIPOS (Blanická 4, Praha 2).

Programem konference byly otázky vývoje kultury ČR v posledních 30 letech ve světle statistických dat (NIPOS je pověřen ministerstvem kultury výkonem státní statistické služby za oblast kultury v souladu se zákonem čís. 89/1995 Sb.) a představení internetového časopisu Místní kultura, jehož je NIPOS vydavatelem.

1. bod TK: Statistika kultury

Přístup k hodnocení vývoje  kultury z pohledu tří posledních desetiletí je založen na předpokladu  porovnání vývoje dostupných naturálních ukazatelů  v  osmdesátých letech, devadesátých letech  a  v  uplynulých letech nového století.  S určitým zjednodušením lze říci, že prvé období je charakterizováno centrálním řízením a ideologickým usměrňováním kultury, druhé rychlými strukturálními změnami  a  poslední  určitým ustálením podmínek.

Pokud bychom měli  jmenovat a hodnotit  nejvýznamnější faktory, které v minulých třech desetiletích  rozhodujícím způsobem  ovlivnily vývoj v kultuře, lze hovořit o celospolečenských změnách z roku 1989 s nimiž  souvisela   svoboda slova a rozvoj trhu, dále o změnách v řízení kultury a ve  struktuře jejích finančních zdrojů a v neposlední řadě rychlém  technickém a technologickém rozvoji.


Co se prvého druhu  přeměn týče, došlo k rychlé orientaci  na nové přístupy, myšlení  a naopak ke kritice překonaného pohledu na svět. To vše ovlivnilo zejména obsahovou náplň kulturních produktů a služeb.

Rozvoj tržních vztahů vedl ke změnám ve vlastnické struktuře kulturní infrastruktury a  také k určité komercionalizaci  kulturních služeb. Na tomto místě lze hovořit o vzniku soukromých divadel, kin, muzeí, rozhlasových a televizních stanic, vydavatelství apod. V obsahovém zaměření  kulturních produktů a služeb se tržně orientovaný přístup projevil mimo jiné  nárůstem  reklamního času a prostoru  v médiích, zaměřením na široký  čtenářský či divácký úspěch a  naopak  snížením podílu odborných a či jinak náročnějších  výstupů.

Změny v řízení kultury postihovaly zejména  instituce  zřízené státem  a jeho složkami. Z organizačních či ekonomických důvodů docházelo např. ke slučování  knihoven v rámci jedné obce, k odstátnění muzeí  a divadel  či k jejich rušení.

Dochází také  k rozvoji nových organizačních forem jako jsou  neziskové  obecně prospěšné společnosti či občanská sdružení  a konečně na scénu vstupují také soukromé instituce.

Co se změn ve struktuře finančních zdrojů týče,  poklesl podíl veřejných výdajů na kulturu a tedy i našeho státního rozpočtu  ve  prospěch  zdrojů domácností, darů, sponzorských příspěvků, fondů EU  apod.

V roce 1991  bylo ze státního rozpočtu  vynaloženo na kulturu  5,8 mld. Kč   a v roce 2008  více než 22 mld Kč.  Zatímco veřejné výdaje mezi léty 1991 a 2008  tak vzrostly 3,8 násobně, tak spotřebitelské ceny  2,8 násobně.  Lze proto  předpokládat, že zhruba jen z jedné čtvrtiny můžeme zvýšení veřejných výdajů na kulturu považovat za růst reálný. V relaci k  HDP se podíl veřejných výdajů na kulturu v uvedeném období  snížil, a to z necelých  0,8 %  na   0,6 %.

V kultuře je tak  patrné určité podfinancování. Netýká se to jen  stavu hmotného majetku, problémem  jsou i relativně nízké mzdy pracovníků  a  související úroveň pracovní síly (průměrné mzdy v kultuře jsou zhruba o pětinu  nižší než v celé ekonomice).

Technický rozvoj, zejména pak v oblasti záznamových a počítačových technologií, vedl k rozšíření kulturních služeb jak cestou  změn stávajících,  tak i vzniku služeb zcela nových. Sem patří internetizace  knihoven a přístup k jejich službám pomocí výpočetní techniky,  digitalizace televizního vysílání, muzejních sbírek  či nástup  stereoskopické  projekce obrazu.

Zajímavým, i když jistě znepokojujícím byl fenomén tzv. návštěvnické krize, který postihl mnoho kulturních oblastí v devadesátých letech  (divadla, kina, knihovny, muzea, památky). Byl zřejmě způsoben souhrnným působením dříve zmíněných faktorů, zejména pak rozvojem tržní ekonomiky a souvisejícími změnami na straně nabídky  kulturních služeb (cenový vzestup, organizační změny) i poptávky po těchto službách (vyšší pracovní zatížení, rozšířený přístup k internetu   a  změny ve  využití volného času).

Pokud bychom přijali přístup UNESCO  členící  participaci lidí  na kultuře – mimo jiné – na tu, která  probíhá v  rámci domova, tj. tzv. „ home based “ (sledování televize, poslech rádia, čtení, používání internetu) a na tu, která probíhá mimo domov, tj. tzv.“going out“ (návštěvy divadla, kina, muzeí atd.), má z dlouhodobého pohledu  mnohem nižší dynamiku druhý  způsob spotřeby kulturních statků a služeb.

Tolik k charakteristice vývoje kultury z pohledu naturálních ukazatelů. V současné době pracujeme na sestavení účtu kultury ČR, který by zachycoval finanční toky do systému kultury i odpovídající výstupy a který by ve značném rozsahu obohatil naše poznatky o vývoji  této složité oblasti společenského života.

Dále – ve výše uvedených souvislostech –  byly postupně hodnoceny základní souvislosti vývoje v oboru divadel, muzeí, knihoven, památek, neperiodických publikací, periodického tisku, kin a rozhlasového a televizního vysílání.


2. bod TK: Internetový časopis Místní kultura

MiKu_zmen


www.mistnikultura.cz

Místní kultura je jediný časopis v ČR zabývající se místní a regionální kulturou v souvislostech. Původně začal vycházet jako informační bulletin v roce 1991. Jeho cílovou skupinou byli tehdy zejména pracovníci odborů kultury úřadů veřejné správy všech úrovní, kterým se snažila pomoci zorientovat se v porevoluční době.

Postupně se ale Místní kultura měnila v časopis, který do konce roku 2007 vycházel jako tištěný měsíčník. Začátkem roku 2008 se stala médiem internetovým s denní návštěvností od 200 – 500 čtenářů. Na stránkách Místní kultury najdete  pozvánky na akce, ale i články a inspirativní zprávy.

Za dobu svého působení si redakce vybudovala mnoho kontaktů nejen na představitele obcí, ale i na zástupce občanské společnosti a nejrůznější pořadatele kulturních akcí. Na redakční email díky tomu neustále přicházejí informace o kulturním dění ze všech krajů České republiky;  z měst, ale i z těch nejmenších vesnic.

Vzhledem k celorepublikovému působení časopisu a velkému množství zpráv, je web koncipován tak, aby na něj mohly být texty a pozvánky na akce vkládány „zvenčí“ samotnými pořadateli.

KAŽDÁ  ZPRÁVA  Z  KULTURY  JE  VÍTÁNA!

redakce@mistnikultura.cz