57. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 2008

57. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM • PROPOZICE


A ZÁKLADNÍ USTANOVENI

57. loutkářská Chrudim (dále jen

LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti.

Přehlídku pořádají z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury Ná­rodní informační a poradenské středisko pro kulturu – jeho odborný útvar ARTAMA (dále jen NIPOS-ARTAMA) a město Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou, občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět a organi­zacemi sdruženými ve Festivalovém výboru LCH.

Hlavním organizátorem v místě konání přehlídky je Chrudimská beseda.

PROGRAM Loutkářské Chrudimi se skládá z těchto částí: 1. Hlavní program,
  složený z nominovaných a doporučených inscenací porotami postupových přehlí­dek. O jeho konkrétní podobě rozhoduje programová rada jmenovaná festivalovým výborem. Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné; včetně pořadí náhradních inscenací.

 2. Doprovodný program, který může obsahovat divadelní i nedivadelní produkci a vhodně doplní hlavní program:
 • Okénko loutkářských tradic,

  které si klade za úkol představit vždy jednu z forem klasického

  loutkového divadla. V roce 2008 se bude tento program věnovat divadlu

  hraným marionetami.

 • Individuální výstupy s loutkou – finálový večer, který pořádá SAL ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.

 • Inspirativní program,

  kterým může být jakákoliv loutkářská i neloutkářská insce­nace

  amatérského i profesionálního souboru inspirativního charakteru.

 • Doplňkový program,

  jako je např. úvodní „štrůdlování“, odpolední koncerty a další akce vhodně dramaturgicky doplňující hlavní náplň přehlídky.

Uzávěrka pro všechny nominace, doporučení

a další návrhy do programu LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI je 13. 4. 2008Kontakt pro zaslání všech potřebných materiálů a pro další komunikaci:

NIPOS-ARTAMA Štěpán Filcík, Blanická 4 (P. O. BOX 12), 120 21 Praha 2

telefon: 221 507 960 • mobil: 777 560 339 • e-mail

B HLAVNÍ PROGRAM

Inscenace (souboru, či jednotlivce) se může zúčastnit hlavního programu LCH pokud: • Bude nominována nebo doporučena odbornou porotou některé postupové přehlídky. (Viz příloha)

 • Doporučena odbornou porotou jiné oborové postupové přehlídky (jde zejména o postupové přehlídky Dětské scény, Náchodské Prima sezóny nebo Šrámkova Písku, a to za podmínky, že inscenace koresponduje s koncepcí LCH).

 • A následně bude přijata programovou radou LCH.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky, která je postupovou pro příslušnou LCH. Pokud ovšem nebyla tato insce­nace porotou postupové přehlídky na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soubor o účast na LCH pokusit v příštích letech znovu.

Poroty loutkářských postupových přehlídek mohou do hlavního programu nominovat jednu a do­poručit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí, pokud budou splněny tyto podmínky: • Postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory se třemi různými inscenacemi.

 • Všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo, člen odborné poroty LCH nebo lektor seminářů LCH apod.). Členem těchto porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní.

 • Návrh je dodán, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky.

Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale za výše uvedených podmínek mohou do hlavního programu doporučit libovolný počet inscenací.

Pokud není možné z vážných důvodů některou z výše uvedených podmínek dodržet, je nutné aby pořa­datel postupové přehlídky včas tuto situaci konzultoval s odborným pracov­níkem pro amatérské loutkářství NIPOS-ARTAMA a společně našli řešení. (Viz kontakt v bodě A.)

Navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) mají povinnost informovat vybrané soubory o jejich doporučení na LCH a zajistit zaslání potřebných podkladů na adresu NIPOS-ARTAMA (viz bod A).

Každý návrh do hlavního programu musí obsahovat: • název přehlídky, která inscenaci doporučila

 • nominaci nebo doporučení inscenace s uvedením pořadí

 • hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospě­lé, mládež, děti – jakého věku) apod.; zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, přínosnost, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH

 • doporučení jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější • Jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty

Soubory vybrané programovou radou k účasti v přehlídkovém programu LCH jsou povinny nejdéle do 11. 5. 2008 dodat do programové brožury LCH • 1-5 fotografií použitelných pro propagaci v tisku a programových materiálech celo­státní přehlídky, jakož i vlastní programy nebo jiné propagační materiály souboru.

 • Text (textovou předlohu) inscenace.


Důležité upozornění – pokud nebude mít soubor pro navrhovanou inscenaci vyřízena autorská práva, není možné aby se přehlídky zúčastnil.

C DOPROVODNÝ PROGRAM

1. Okénko loutkářských tradic (OLT) – o jeho naplnění rozhodují pořadatelé přehlídky na zá­kladě přihlášek a návrhů. Přihlášku může podat jednotlivec, soubor nebo oborová organizace. Návrh může podat kdokoliv, pokud koresponduje s koncepcí této části programu. To znamená, že inscenace je z větší části vytvořena tradičními loutkářskými postupy a prostředky – v tomto ročníku marionetami

Kritériem pro zařazení do programu je zejména dramaturgická a inscenační přínosnost dané inscenace v celkovém kontextu přehlíd­ky a její technická náročnost.

Každý návrh či přihláška musí obsahovat: • Úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI.

 • Hodnocení nezávislého odborníka (např. porotce nebo lektora některé z přehlídek), z něhož je patrné, mimo jiné, v čem navrhovatel spatřuje zajímavost, přínosnost, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace a cha­rakteristiku přínosu pro loutkářskou tradici.

 • Krátký popis inscenace s upřesněním pro jakého diváka je vhodná

 • 1 – 3 fotografie pro potřeby propagace.

DŮLEŽITÉ – Pokud neexistuje odborné doporučení, je NUTNÉ opatřit obrazový záznam inscenace

2. Individuální výstupy s loutkou.

Dvě výběrová kola pořádá SAL ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Přihlásit se lze u jednotlivých pořadatelů (viz příloha). Finále přehlídky bude věnován jeden programový blok.

3. Inspirativní program dramaturgicky naplňují pořadatelé na základě návrhů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské loutkářství, festivalového výboru, oborových organizací, jednotlivců i samotných souborů. Mohou to být inscenace tuzemských i zahraničních, amatérských i profesionálních souborů a jednotlivců.

4. Doplňkový program je otevřen komukoliv, kdo má o účast zájem. Jediným omezením je vhodnost v rámci

LCH. Náplň této části programu je v kompetenci Chrudimské besedy. (VHS, DV, DVD apod.) a zaslat včas pořadatelům. (Viz kontakt v bodě A)

Představení doprovodného programu • Nebudou veřejně rozebírána, ani hodnocena odbornou porotou. Nevylučuje se ale možnost reflexe v přehlídkovém zpravodaji, případně zřízení zvláštního se­mináře, přednášky nebo jiné doplňkové informační či vzdělávací akce.

 • Budou propagována odlišně od hlavního programu.

D DALŠÍ USTANOVENÍ

Součástí LCH jsou tematické, popřípadě účelové (rodinné, dětské) semináře a dílny, jejichž náplň a personální obsazení je v kompetenci NIPOS-ARTAMA..

Představení hlavního programu bude sledovat a v diskusích a recenzích reflekto­vat odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA, která v závěru přehlídky navrhne ocenění nejlepších výkonů a inscenací. Tato porota má také možnost nominovat či doporučit vhodné inscenace na celostátní festival amatérského divadla se zahraniční účastí – Jiráskův Hronov.

Během LCH bude vycházet přehlídkový zpravodaj. Za personální obsazení redakce je zodpovědné NIPOS-ARTAMA, na realizaci se podílejí oba pořadatelé.

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.

Nastanou-li nepředvídatelné okolnosti, může být celostátní přehlídka proti uvažova­nému záměru ekonomicky nebo časově krácena.

KALENDÁŘ POSTUPOVÝCH PŘEHLÍDEK PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2008

DATUMKRAJMÍSTO KONANÍ15. –16. 3. 2008LIBERECKÝ KRAJTurnov27. – 29. 3. 2008JIHOČESKÝ KRAJStrakonice28. – 30. 3. 2008PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJPraha-Kobylisy28. – 30. 3. 2008MORAVSKOSLEZSKÝ a OLOMOUCKÝ KRAJOpava29. – 30. 3. 2008KRAJ ÚSTECKÝLouny29. – 30. 3. 2008PARDUBICKÝ KRAJChrudim29. – 30. 3. 2008KRAJ VYSOČINA A JIHOMORAVSKÝ a ZLÍNSKÝ KRAJTřebíč4. – 6. 4. 2008KRÁLOVÉHRADECKÝ a PARDUBICKÝ KRAJHradec Králové4. – 6. 4. 2008PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJPraha-Hostivař4. – 6. 4. 2008PLZEŇSKY A KARLOVARSKY KRAJPlzeň


HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj)
4. – 6. 4. 2008

Divadlo Jesličky, Hradec Králové, Naďa Gregarová
IMPULS, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel: 495 582 622, mobil: 773 133 743, fax: 495 546 560
Přihlášky gregarova@vsvd.cz, web: www.vsvd.cz


CHRUDIM (Pardubický kraj)
29. – 30. 3. 2008

Divadlo Karla Pippicha, Chrudim
Přihlášky: Libor Štumpf
Slovenská 398, 537 05 Chrudim
mobil 602 933 649, e-mail: lstumpf@seznam.cz (na začátku je malé L)

V případě potřeby lze volat také do Chrudimské besedy 469 660 666 (Jiří Kadeřávek) k dispozici též na: www.chrudimka.cz/ahoj

LOUNY (Ústecký kraj)
29. – 30. 3. 2008

Regionální loutkářská přehlídka Louny
Přihlášky: Stanislav Drobný
Stálé divadlo v Lounech, Štefánikova 1894, 440 01 Louny
tel. mobil: 777 108 000
e-mail:
louny@loutkove-divadlo.cz, www.loutkové-divadlo.cz

PRAHA (Praha a Středočeský kraj)
28. – 30. 3. 2008

32. festival pražských amatérských loutkářů
Divadlo Jiskra, Praha-Kobylisy, Klapkova 26
Přihlášky: JUDr. Petr Slunečko
Za Sadem 213,182 00 Praha 8 – Březiněves
tel.: Divadlo Jiskra: 284 681 103, 284 684 238
byt: 283 910 024, mobil: 732 926 612

PRAHA (Praha a Středočeský kraj)
31. 3. – 1. 4. 2008

4. Pražský Tajtrlík
Divadlo Frydolín, Praha-Hostivař

Přihlášky: Mgr. Petra Šikýřová,
Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15
mobil: 602 974 854
e-mail: info@tjhostivar.net, petardab@seznam.cz

STRAKONICE (Jihočeský kraj) • 42. Skupovy Strakonice
27. – 29. 3. 2008

Přihlášky: Dresslerová Eva,
Městské kulturní středisko, Mírová 831,
386 01 Strakonice, tel. ústředna: 383 311 530, kancelář: 383 311 537
mobil ústředna: 724 022 641,

Jana Michilková mobil: 602 125 430,
e-mail: meks@strakonice.cz

OPAVA (Moravskoslezský a Olomoucký kraj)
28. – 30. 3. 2008

Přihlášky: Jana Vondálová
Středisko volného času Opava,
Jaselská 4, 746 01 OPAVA
tel: 553 615 609, mobil: 604 558 428
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz

PLZEŇ (Plzeňský a Karlovarský kraj) • 4. pimprlení
4. – 6. 4. 2008

Divadlo Dialog, Plzeň
Přihlášky: Občanské sdružení JOHAN, Jana Wertigová
DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň
mobil: 775 131 309
e-mail:
johan.c@seznam.cz

TŘEBÍČ (Kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj) • 41. Třebíčské jaro
29. – 30. 3. 2008

Přihlášky: Miroslava Čermáková
Městské kulturní středisko
Masarykovo náměstí 1323, 674 01 Třebíč
tel: 568 610 030, mobil: 777 746 997, osobní mobil: 604 154 807
e-mail: m.cermakova@kviztrebic.cz

TURNOV (Liberecký kraj) • 18. Turnovský drahokam
15. – 16. 3. 2008

Městské divadlo Turnov, Trávnice 670
Přihlášky: Petr Záruba
Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov
tel. práce: 481 357 270, do bytu: 481 325 306, mobil: 732 617 134
e-mail: (jen v nutném případě) divadlo.nazidli@seznam.cz

KALENDÁŘ POSTUPOVÝCH PŘEHLÍDEK PRO INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUPY S LOUTKOU 2008DATUMMÍSTO KONANÍ

Přihlášky11. 5.PRAHAJUDr. Petr Slunečko • Za Sadem 213,182 00 Praha 8 – Březiněves
telefon byt: 283 910 024 • mobil: 732 926 61217. – 18. 5.PŘEROVMgr. Marie Veřmiřovská • Brabansko 1, 750 00 Přerov
telefon: 581 331 548 • mobil: 608 755 390

e-mail: marie.vermirovska@seznam.cz