Tanec, tanec… 2015 – propozice

Propozice ve formátu pdf – Tanec_tanec_2015

29. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
29. října – 1. listopadu Jablonec nad Nisou

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, za finančního přispění Krajského úřadu Libereckého kraje a pod záštitou města Jablonce nad Nisou pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneční a pohybové studio Magdaléna, o. s., Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou, o. p. s., a Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s. r. o.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých je setkáním skupin a jejich pedagogů, kteří rozvíjejí formy současných tanečních forem a přinášejí každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti taneční tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské.

Posláním přehlídky je zejména:

 • podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních souborů a skupin kvalitní využívání volného času, a tím omezit četnost problémových skupin,
 • prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést k aktivní tvůrčí činnosti,
 • podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy v regionech ČR,
 • monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy v regionech ČR,
 • monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin v regionech a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční skupiny a jednotlivci (starší 14 let) z České republiky včetně studentů tanečních škol, kteří rozvíjejí formy scénického tance.
Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani folklorním souborům. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Průběh přehlídek je organizován v měsíci dubnu až květnu tak, aby návrhy do celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 5. června 2015. Dne 15. června 2015 bude zasedat programová rada přehlídky.

Organizační pokyny pro krajské postupové přehlídky:

 • Skupina se může přihlásit do kterékoliv postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Doporučuje se účast na postupové přehlídce v kraji působení skupiny.
 • Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií.
 • Organizátor zajistí, aby hostující skupiny z jiných krajů byly v samostatném bloku přehlídky, nebo alespoň odbornou porotu upozorní, které choreografie jsou hostující.
 • Organizátor má právo si vyžádat pracovní záznam přihlášených choreografií a požádat odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA o posouzení dodržení propozic především v bodu II.
 • Maximální možný počet choreografií jednoho choreografa – tři. Organizátor krajské postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií a nepřesáhla celkový počet 25.
 • Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (doporučeno tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20 včetně vedoucího skupiny a technického doprovodu).
 • Délka choreografie je stanovena od 2 do 10 minut, s možností výjimky z časového limitu po konzultaci s organizátorem krajské přehlídky.
 • Zvukový záznam je na CD nosiči nebo v jiné elektronické podobě (a to podle možností místa, kde je přehlídka organizována), zřetelně označeném názvem choreografie, názvem a adresou skupiny.
 • Přehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o nominacích na celostátní přehlídku dostává i porota úplný program se všemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).
 • Organizátor zajistí DVD záznam přehlídky a jeho včasné předání společně s ostatními materiály.

Krajská přehlídka, která nedodá materiály včas, nemůže očekávat akceptování nominací na celostátní přehlídku programovou radou a skupiny nebudou do dramaturgie celostátní přehlídky zahrnuty.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Krajské postupové přehlídky

Hodnotí pětičlenná odborná porota (v závislosti na rozsahu krajské přehlídky).
Odborná porota je sestavena ze tří členů z oblasti tanečního umění a dalších dvou členů z oblasti spřízněných oborů, jako například divadlo, hudba, výtvarno… Alespoň jeden člen odborné poroty je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.
Bezprostředně po ukončení přehlídky je skupinám a souborům předán pamětní list.
Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze 2 nominace na celostátní přehlídku. Odborná porota navrhuje 1 přímý postup na CP a 1 návrh do širšího výběru CP, tedy maximálně 2 nominace za přehlídku. Za kvalitu nominací odpovídá předseda odborné poroty postupové přehlídky. Porotce, který je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA, garantuje dodržení propozic přehlídky. Nominována je taková choreografie, která je vyvážená podle všech hodnotících kritérií. Nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům skupin na rozborovém semináři.
Zúčastněné skupiny mohou získat v případě mimořádných uměleckých výkonů i zvláštní diplom se specifikací ocenění odbornou porotou (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále), který se zpravidla předává (a to především z časových důvodů přehlídky) rovněž při rozborovém semináři.
Předseda odborné poroty krajské postupové přehlídky vyplní evidenční listy s písemným zdůvodněním výběru nominací. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání společně s DVD záznamem a tištěným programem přehlídky, nejpozději však do 5. června 2015, osobně nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P. O. Box 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.
I v případě, že je přehlídka oficiálně organizována pro víc krajů, celkový počet nominací nepřesahuje určený počet dvou.
V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.

Celostátní přehlídka
NIPOS-ARTAMA na návrh odborné rady pro scénický tanec jmenuje programovou radu, která připraví z navržených nominací krajských přehlídek podle dramaturgických a časových možností celostátní přehlídky její dramaturgii a program.
NIPOS-ARTAMA na doporučení programové rady jmenuje pěti- až sedmičlenný lektorský sbor.
Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Účastníci (pedagogové) získávají pamětní listy, které jsou ohodnocením jejich celoroční pedagogické i tvůrčí práce. Pro účastníky je odměnou připravený doprovodný program přehlídky.

Kritéria hodnocení

 1. choreografie (pohybový materiál, dramaturgická stavba, kompozice, námět a umělecké zpracování, originalita),
 2. interpretace (technická a výrazová připravenost interpreta, prostorové a hudební cítění, celkové vnímání a vystupování skupiny i jednotlivce),
 3. zvuková složka (výběr a práce s hudební předlohou, mluveným slovem a dalšími zvuky, kvalita hudební nahrávky nebo jiného zvukového doprovodu),
 4. práce s výtvarnými prostředky (kostým, rekvizita, světlo, vizuální pohybový koncept).

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Celostátní přehlídka a krajské přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

Zpracoval Jiří Lössl
NIPOS-ARTAMA, listopad 2014