Tanec, tanec… 2010

Propozice TANEC, TANEC… 2010 ve formátu rtf ke stažení

 

TANEC, TANEC… 2010
24. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
29. – 31. října 2010, Jablonec nad Nisou

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, za finančního přispění Krajského úřadu Libereckého kraje a pod záštitou Města Jablonec nad Nisou pořádají NIPOS-ARTAMA a Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou o. p. s., Eurocentrem Jablonec nad Nisou s. r. o. a „my“ sdružením pro taneční a pohybové divadlo.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých je setkáním skupin a jejich pedagogů, kteří rozvíjejí formy současných tanečních forem a přinášejí každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti taneční tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské.

Posláním přehlídky je zejména:

 • podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních souborů a skupin kvalitní využívání volného času, a tím omezit četnost problémových skupin,
 • prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést k aktivní tvůrčí činnosti,
 • podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy v regionech ČR,
 • monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy v regionech ČR,
 • monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin v regionech a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční skupiny a jednotlivci (starší 14 let) z České republiky včetně studentů tanečních škol, kteří rozvíjejí formy scénického tance.
Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, folklorním souborům ani předtančením společenského tance. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Průběh přehlídek je organizován v měsíci dubnu až červnu tak, aby návrhy do celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 4. června 2010. Dne 10. června 2010 bude zasedat programová rada přehlídky.

Organizační pokyny pro postupové přehlídky

 • Skupina se může přihlásit do kterékoliv postupové přehlídky, pokud není přehlídka v kraji působení skupiny, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií.
 • Organizátor zajistí, aby hostující skupiny z jiných krajů byly v samostatném bloku přehlídky, nebo alespoň na tuto skutečnost odbornou porotu upozorní.
 • Organizátor má právo si vyžádat pracovní záznam přihlášených choreografií a požádat odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA o posouzení dodržení propozic především v bodu II.
 • Maximální možný počet choreografií jednoho choreografa – tři. Organizátor krajské postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií a nepřesáhla celkový počet 25.
 • Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (doporučeno tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20, včetně vedoucího skupiny a technického doprovodu).
 • Délka choreografie je stanovena od 2 do 10 minut, bez možnosti výjimky z časového limitu.
 • Zvukový záznam na CD nosiči (nikoliv ve formátu mp3), zřetelně označeném názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.
 • Přehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o nominacích na celostátní přehlídku dostává i porota úplný program se všemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).
 • Organizátor zajistí DVD záznam přehlídky a jeho včasné předání společně s ostatními materiály.

Krajská přehlídka, která nedodá materiály včas, nemůže očekávat akceptování nominací na celostátní přehlídku programovou radou a skupiny nebudou do dramaturgie celostátní přehlídky zahrnuty.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
V postupových přehlídkách provádí hodnocení pětičlenná odborná porota (podle možností organizátora), kde alespoň jeden člen je z odborné rady NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec mládeže a dospělých, a to formou diskuse na rozborovém semináři, který provede s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.
Na celostátní přehlídku jmenuje odborná rada NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec mládeže a dospělých pěti až sedmičlenný lektorský sbor. Hodnocení probíhá po ukončení přehlídky formou diskuse na rozborovém semináři.
Na krajských postupových přehlídkách i na celostátní přehlídce se udělují účastnické listy, v případě mimořádných uměleckých výkonů i zvláštní diplom se specifikací ocenění (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále). Ocenění a nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům souborů na rozborovém semináři. Na krajských postupových přehlídkách není určováno pořadí ani věková kategorie. Ruší se přímé postupy a návrhy a udělují se pouze NOMINACE na celostátní přehlídku. Na celostátní přehlídku může být navrženo tři až pět nominací. Počet nominací závisí na velikosti a kvalitě krajské přehlídky. Zodpovědnost za dodržení uvedených počtů choreografií je na bedrech organizátora postupové přehlídky.

Kritéria hodnocení

 1. choreografie (pohybový materiál, dramaturgická stavba, kompozice, námět a umělecké zpracování, originalita),
 2. interpretace (technická a výrazová připravenost interpreta, prostorové a hudební cítění, celkové vnímání a vystupování skupiny i jednotlivce),
 3. zvuková složka (výběr a práce s hudební předlohou, mluveným slovem a dalšími zvuky, kvalita hudební nahrávky nebo jiného zvukového doprovodu),
 4. práce s výtvarnými prostředky (kostým, rekvizita, světlo, vizuální pohybový koncept).

Předseda odborné poroty postupové přehlídky vyplní návrhové listy s písemným zdůvodněním výběru. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání, nejpozději však do 4. června 2010, osobně nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.
Programová rada celostátní přehlídky navržená odbornou radou a jmenovaná NIPOS-ARTAMA připraví dramaturgii z nominovaných choreografií, a to podle dramaturgických a časových možností celostátní přehlídky. Z tohoto důvodu je třeba, aby pořadatel postupové přehlídky zajistil videozáznam přehlídky a současně s návrhovými listy ho včas doručil do NIPOS-ARTAMA.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Celostátní přehlídka a krajské přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

Zpracoval Jiří Lössl
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009